Forskningsområde

Rehabilitering av belastningsskador

Jag disputerade 2007 med ett avhandlingsarbete kring hälsoupplevelser hos personer med muskuloskeletala besvär. Avhandlingen skildrar upplevelser hos de drabbade, från helhetsupplevelsen av balansen mellan hälsa-ohälsa, via sjukdomsförloppet vid nack-skulderbesvär, ner på symtomnivå och en jämförelse med vissa frågeformulär. Vill du läsa mer finns min avhandling: "Balancing intrusive illness — the experiences of people with musculoskeletal problems" Efter disputation har jag arbetat med forskning och undervisning på avancerad- och forskarnivå inom området arbetshälsovetenskap. De senaste projekt jag bedrivit forskning inom har fokus som sträcker sig från kvalitativa studier av säkerhetskultur och risktagande till psykometrisk testning av frågeformulär.

Nuvarande forskningsintresse


Pågående projekt

DisA - Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. Ett doktorandprojekt där jag är huvudhandledare för doktoranden Linda Widar. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

MätFunk - Mätning av fysisk funktion
En serie litteraturreviewer över formulär som mäter fysisk funktion vid muskuloskeletala besvär, med ICF-klassificering [13] av formulärens innehåll och kartläggning av den psykometriska testning som är gjord på formulären, med hjälp av COSMIN check list [18]. Delstudie I+II är publicerade 2018-19, delstudie III pågår.

CUA - Hälsoekonomisk utvärdering av fyra behandlingsformer vid nack-skulderbesvär ingående i en RCT studie, med avseende på förbättringar i studiedeltagarnas hälsoprofil relaterat till direkta och indirekta kostnader på individ och samhällsnivå

PrioSAM-Test - Psykometrisk testning av tre formulär för mätning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Publicerad av: Birgitta Wiitavaara Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)