Forskningsområde

Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet

Jag disputerade 2006 med en avhandling om determinanter för arbetsförmåga och med särskilt fokus på faktorer på arbetet som främjar excellent arbetsförmåga, s.k. friskfaktorer. Under 2007 forskade jag vid Simon Fraser University i Kanada, kring implikationer vid införandet av ny informationsteknologi inom hälso- och sjukvården. I min tjänst som universitetslektor/forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning kan jag knyta an till min verksamhet som ergonom och mer än 20 års erfarenhet av arbetsmedicinska frågor inom företagshälsovård, lagstiftning och forskning. 

Min tidigare forskning har främst handlat om att försöka identifiera friskfaktorer i arbetslivet, om det finns sådana och vilka de i sådana fall är. Friskfaktorer definierar jag som faktorer som medför önskade förändringar av en individs hälsa. Forskningen har haft en bred explorativ ansats och inkluderat fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetslivet. Jag har också arbetat med forskning kring sjukförsäkring och introduktion av datajournaler i vården.

Nuvarande forskningsintresse

Mitt forskningsområde är arbetslivet och dess påverkan på människans hälsa. Jag är särskilt intresserad av att fortsätta undersöka i vilken grad s.k. friskfaktorer förekommer i arbetslivet och dess ev. buffrande effekt mot ohälsa, i synnerhet muskuloskeletal ohälsa, samt hur detta kan användas för att förbättra arbetsmiljön. Vidare är jag intresserad av att fokusera min forskning kring servicesektorn och dess speciella villkor.

Nyckelord

Epidemiologi, arbetsliv, ergonomi, hälsa/ohälsa, muskuloskeletala besvär, friskfaktorer, serviceyrken, sjukfrånvaro/sjuknärvaro

Pågående projekt

GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats
Test av en modell som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas välbefinnande och företagsutveckling
Ansvarig: Per Lindberg

Factors at work acting as buffers against neck/shoulder and low back disorders
Ansvarig: Per Lindberg

Ergo-priset: Förändringsprocesser inom tillverkningsindustrins arbetsmiljö
Ansvarig: Per Lindberg

HAI — Hälsa och arbete bland utlandsfödda i Sverige
Huvudansvarig: professor Eva Vingård, Uppsala universitet

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)