Forskarpresentation

Johan Larsson

Johan Larsson

Forskarpresentation

Johan Larsson

Universitetslektor, Docent, Tekn. dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Johan Larsson forskar om hälsofrämjande och effektivt ledarskap och angränsande områden inom arbetsmiljöområdet. Aktiv inom forskargruppen Ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsmiljöer (LMAA).

AKTUELL FORSKNING

 • FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland)
  Årligen studeras cirka 100 företag i Gästrikland varav 50 av dem får utmärkelsen FRAMFÖR baserad på effektivitets-, ledarskaps - och arbetsmiljökriterier. Projektet är ett samarbete mellan ämnena Företagsekonomi och Arbetshälsovetenskap samt företagarorganisationer och kommunerna i Gästrikland.
 • Ledarskap för hälsa och produktivitet
  Ett projekt för att utveckla och studera effekter av ledarskapsutvecklingsprogram avseende utveckling av hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden. Genomförs i samarbete med den kommunala samverkansorganisationen Medarbetarcentrum i Borås.
 • Kliniskt och linjeledarskap i en sjukhuskontext
  Studerar ledarskapet i linjeorganisationen samt det kliniska ledarskapet mellan olika professioner och mellan befattningar inom en profession. Fokus är på hur olika professioner/befattningar beskriver innehållet i ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.
 • Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor
  Studerar om ledarskapet förändras i olika kontorstyper; cellkontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor.
 • Arbetsmiljö, ledarskap, inhyrning och hälsa
  Studerar ledarskapsbeteenden i organisationer som har både direktanställda och inhyrda medarbetare.
 • Skadefria flygplanslastare
  Studerar relationen mellan ledarskapsbeteenden och hälsoutfall hos flygplanslastare.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2020). Occupational and individual determinants of work-life balance among office workers with flexible work arrangements. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4). 10.3390/ijerph17041418 [Mer information]
Bergsten, E., Haapakangas, A., Larsson, J., Jahncke, H. & Hallman, D. (2019). Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity : importance of change-oriented leadership. . [Submitted] [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2018). Implementation of an ergonomics intervention in a Swedish flight baggage handling company : a process evaluation. PLoS ONE, 13 (3). 10.1371/journal.pone.0191760 [Mer information]
Svensson, S., Stubbs, J. & Larsson, J. (2018). The association between subordinate perception of task and relation oriented leadership behaviors and sense of coherence among a sample of Swedish white-collar workers. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 61 (2), 327-336. 10.3233/WOR-182803 [Mer information]
Larsson, J. (2017). Healthy and effective leadership behaviour through a leadership development programme. Total Quality Management and Business Excellence, 28 (13-14), 1617-1631. 10.1080/14783363.2016.1216310 [Mer information]
Mikaelsson, L. & Larsson, J. (2017). Integrated planning for sustainable building production : an evolution over three decades. Journal of Civil Engineering and Management, 23 (2), 319-326. 10.3846/13923730.2015.1023350 [Mer information]
Svensson, S., Vinberg, S. & Larsson, J. (2015). External workers' perception of leadership behavior - a study of Swedish temporary agency workers and contractors. Human Resource Management Journal, 25 (2), 250-266. 10.1111/1748-8583.12053 [Mer information]
Vinberg, S., Gundersen, K., Nordenmark, M., Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs' health : the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4 (4), 374-390. 10.1504/IJEV.2012.049829 [Mer information]
Larsson, J., Landstad, B., Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 39 (4), 409-425. 10.3233/WOR-2011-1191 [Mer information]
Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent? : Universal or situational-dependent?. Total quality management and business excellence (Online), 21 (3), 317-334. 10.1080/14783360903561779 [Mer information]
Bäckström, I., Larsson, J. & Wiklund, H. (2009). Are healthy and successful organizations working accordingly to Quality Management?. International Journal of Workplace Health Management, 2 (3), 245-257. 10.1108/17538350910993430 [Mer information]
Larsson, J., Bäckström, I. & Wiklund, H. (2009). Leadership and organizational behaviour : Similarities between three award-winning organizations. International Journal of Management Practice, 3 (4), 327-345. 10.1504/IJMP.2009.026960 [Mer information]
Larsson, J., Landstad, B. & Vinberg, S. (2009). To Control with Health - From Statistics to Strategy. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 32 (1), 49-57. 10.3233/WOR-2009-0815 [Mer information]
Larsson, J., Vinberg, S. & Wiklund, H. (2007). Leadership, quality and health: using McGregor's X and Y theory for analyzing values in relation to methodologies and outcomes. Total Quality Management and Business Excellence, 18 (9-10), 1147-1168. 10.1080/14783360701596290 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Larsson, J. (2005). Chefen kan vara en friskfaktor. Hälsa i staten, 3, 11-. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Larsson, J. (2009). Attraktivitet är en färskvara. Dagens juridik (2 feb). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2009). CSR - papperstiger eller riktig tiger?. CSR i praktiken (2 Apr). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2009). En systematisk metod för att skapa attraktiva arbetsplatser. Dagens Juridik (9 Mar). Länk [Mer information]
Larsson, J. & Vinberg, S. (2009). Så skapas attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Dagens Juridik (10 Jun). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2009). Är socialt ansvarstagande bara en papperstiger?. Dagens juridik (25 Mar). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2008). En attraktiv arbetsplats - en uthållig konkurrensfaktor. Dagens Juridik (18 Feb). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2008). En hälsofrämjande verksamhetsstyrning. Dagens Juridik (31 Okt). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2008). Ledarskapets roll på en attraktiv arbetsplats. Dagens Juridik (25 Mar). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2008). Så redovisar företaget sin viktigaste resurs. Dagens Juridik (8 Dec). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2008). Trenderna bakom en attraktiv arbetsplats. Dagens Juridik (16 Jun). Länk [Mer information]
Larsson, J. (2007). Hälsofrämjande verksamhetsstyrning - från statistik till strategi. Kundorienterat : Nyhetsbrev från institutet för kvalitetsutveckling (1). [Mer information]
Larsson, J. (2005). Ledarskap för hälsa och lönsamhet. Kvalitetsmagasinet : tidningen för kvalitets- och verksamhetsutveckling, 22-24. Länk [Mer information]

Böcker

Larsson, J. (2012). Ledarskapsbokslut : ett systematiskt reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Östersund: Metodicum. 99 s. [Mer information]
Larsson, J. (2010). Healthy and Effective Leadership in Organisations. Östersund: Johan Larsson. 184 s. [Mer information]
Malmquist, C., Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors: Metodicum. 175 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations. Diss. (sammanfattning), 2010. Östersund: Mittuniversitetet. 179 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 79) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2018). Flexible work: Occupational determinants of work-life balance. . Länk [Mer information]
Ahmadi, E., Macassa, G. & Larsson, J. (2018). Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2016). Evaluation of an ergonomic intervention in Swedish flight baggage handlers. . [Mer information]
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland) : ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: Mittuniversitetet. S. 48-48. Länk [Mer information]
Larsson, J., Vinberg, S. & Wiklund, H. (2005). Leadership Values for Quality and Health - How does McGregor's X and Y Theory Influences Methodologies and Outcomes?. Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005. Luleå. S. 691-702. [Mer information]
Bäckström, I., Larsson, J. & Wiklund, H. (2005). Management methodologies for sustaniable health : A case study at three Swedish organisations. Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005. Luleå. S. 703-712. [Mer information]

Licentiatavhandling

Larsson, J. (2007). The effect of leadership values, behaviors and methologies on quality and health. Lic.-avh. (sammanfattning), 2007. Sundsvall: Mittuniverstitetet. 151 s. (Mid Sweden University licentiate thesis 20) [Mer information]

Rapporter

Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Centrala funktioner. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Investering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde IT. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Planering. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Resultatenheterna Färjerederiet, Trafikverksskolan, Fordonsresurser och Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Stora projekt. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete - Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Delområde Underhåll. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Bergsten, E., Hallman, D., Kjellberg, A., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2017). Flexibelt arbete: Hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering : Kartlägning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Färjerederiet. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Förarprov. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete - Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Delområde Trafikledning. Gävle: Högskolan i Gävle. [Mer information]
Bergsten, E., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S., Kjellberg, A., Larsson, J. & Jahncke, H. (2017). Schemalagt arbete: Hälsofrämjande återhämtningsmönster i schemalagda arbeten : Kartläggning hösten 2016. Högskolan i Gävle. [Mer information]
Vinberg, S., Larsson, J., Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa? : En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund: Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap. 53 s. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Larsson, Johan (2004). Ledarskap för hållbar hälsa : En fallstudie på Roxtec International AB. Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen). 112 s. [Mer information]
Hansson, O & Larsson, Johan (2002). Arbetstillfredsställelse i kundteam : en fallstudie på Frigoscandia Distribution AB. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen). 106 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)