Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Böcker

Bildtgård, T. & Öberg, P. (2017). Intimacy and Ageing : New Relationships in Later Life. Bristol: Policy Press. 212 s. (Ageing in a Global Context) [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (red.) (2012). Jämlik ålderdom? : I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. 220 s. Länk [Mer information]
Öberg, P., Pohjolainen, P. & Ruoppila, I. (1994). Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet. Helsingfors: Universitetstryckeriet. 275 s. (SSKH Skrifter 4) [Mer information]

Doktorsavhandling

Öberg, P. (1997). Livet som berättelse : Om biografi och åldrande. Diss. , 1997. Uppsala: Universitetstryckeriet. 142 s. (Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 62) [Mer information]

Kapitel i böcker

Andersson, L. & Öberg, P. (2012). Äldre arbetstagares delaktighet i arbetslivet. Social delaktighet. Helsingfors: Arcada. S. 41-58. Länk [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (2012). Äldre i arbetslivet - delaktiga eller marginaliserade?. Jämlik ålderdom? : I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. S. 39-63. [Mer information]
Ehn, B. & Öberg, P. (2011). Biografisk intervjumetod. Många olika metoder. Lund: Studentlitteratur. S. 57-70. [Mer information]
Ehn, B. & Öberg, P. (2011). Biografisk intervjumetode. Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 57-70. [Mer information]
Öberg, P. (2011). Livshistorieintervju. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. S. 58-70. [Mer information]
Öberg, P. (2009). Der abwesende Körper : ein sozialgerontologisches Paradoxen. Die Jungen Alten : Analysen einer neuen Sozialfigur. Frankfurt/New York: Campus. S. 138-159. [Mer information]
Johansson, A. & Öberg, P. (2008). Biografi- och livsberättelseforskning. Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur. S. 71-88. [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (2006). Diversity, health and ageing. Ageing and diversity : Multiple pathways and cultural migrations. Bristol, UK: The Policy Press. S. 45-60. [Mer information]
Öberg, P. (2006). Nya äldrebilder, nya livsstilar på 2000-talet. Ikääntyvien elämäntyylit [Livsstilar bland äldre]. Helsingfors: Ikäinstituutti - Age Institute. S. 21-30. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Att åldras på 2000-talet : Om åldrandet, kroppen och självbilden. Äldres livsvillkor och behov : Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). S. 7-14. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Den åldrande kroppen : Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. Kropp, livslopp och åldrande : några samhällsvetenskapliga persepektiv. Lund: Studentlitteratur. S. 53-85. [Mer information]
Öberg, P. (2003). Images versus experiences of the ageing body. Aging Bodies : Meanings and Perspectives. Walnut Creek, California: Alta Mira Press. S. 103-139. [Mer information]
Öberg, P. (2002). Livslopp i förändring. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. S. 44-63. [Mer information]
Ruth, J. & Öberg, P. (1996). Ways of life : Old age in a life history perspective. Biography and aging : explorations in adult development. New York: Springer Publishing Co. S. 167-186. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1995). Alter und Altern in der Lebensge­schichte älterer Finnen. Altwerden in einer alternden Gesellschaft: : Kontinuität und Krisen in biographischen Verläufen. Opladen: Leske & Budrich. S. 155-170. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1995). Old age as reflected in the life stories of elderly Finns. Images of aging in Western so­cieties. Geneva: Centre for Interdisciplinary Gerontolology, University of Geneva. S. 121-140. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1994). Hyvä vanhuus – kaikesta huoli­mat­ta [En god ålderdom – trots allt]. Muuttuva vanhuus [Ålderdom i förän­dring]. Helsinki: Gaudeamus. S. 445-463. [Mer information]
Öberg, P. (1994). Självbilden, åldrandet och kroppen. Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet (FISS). S. 148-170. [Mer information]
Öberg, P. (1993). Den muntliga intervjun i biografisk äldreforsk­ning. Livslöp blant gamle i Norden. Oslo: Norsk geronto­logisk institutt. S. 33-50. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1993). Livsloppsformer och åldrande i Finland. Livslöp blant gamle i Norden. Oslo: Norsk gerontologisk institutt. S. 141-198. [Mer information]
Ruth, J. & Öberg, P. (1992). Expressions of Aggression in the Life Stories of Aged Women. Of mice and women : aspects of female aggression. San Diego: Academic Press Inc.. S. 133-146. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)