Forskningsområde

Aktuellt forskningsprojekt

Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens och deras närstående

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva personer med demens (vårdtagare) och deras närståendes (vårdgivare) inställning till och upplevelse av användandet av informations- och kommunikationsteknologiska stöd i det dagliga livet.

Ytterligare ett syfte är att beskriva vilka reflektioner personer med demens har vad gäller utevistelse. Vi ska också jämföra vårdtagares och vårdgivares skattning av livskvalitet, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) och vårdtyngd före och efter införandet av ett passivt positioneringslarm, ett sk GIS-baserat IKT-stöd, (Geografiska Informations System).

Projektet omfattar fyra delstudier där data samlas in via intervjuer, observationer och frågeformulär. Data bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Mer om forskning inom vården och omsorgen av äldre

Forskare

Claudia Lampic, Docent, Karolinska Institutet
Maria Engström, Docent, Högskolan i Gävle
Kirsti Skovdahl, Med. Dr, Örebro Universitet
Annakarin Olsson, doktorand Örebro Universitet/ Högskolan i Gävle

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)