Meritförteckning

Examina

Fk vid Uppsala universitet med ämnena psykologi, filosofi, etnologi, antropologi, lingvistik, konstvetenskap, estetik och idé- och lärdomshistoria 1990
Fd i psykologi vid Uppsala universitet 1990
Docent i psykologi vid Uppsala universitet 2004
 

Anställningar

Universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 2001 -01-01 — (fr o m 2010 Akademin för Hälsa och Arbetsliv)
Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1998-2000
Högskolelektor augusti 1993 — december 1997 vid Vårdhögskolan i Gävle
Forskare (deltid ca 40% 1999-2003) vid psykologiska institutionen, Uppsala Universitet
Forskare vid Arbetsmiljöinstitutet, enheten för psykofysik 1992-1993
Doktorandtjänst i psykologi vid Uppsala Universitet 1986-1990
Delvis föräldraledig 1991-1992

Externa forskningsmedel

När försvaret bantas: Hälsoprocesser, lärande och arbetslösningar för uppsagd civil personal 1997-08-01—2001-12-31. Projektet genomfördes i samarbete med, och med ekonomiskt stöd av Arbetslivsinstitutet. Totalt ca 2 milj.
Projektledare för Kommunikationsscreening vid 18 månader sedan 1999-2004.
Projektet syftade till tidig identifikation av barn med kommunikationsproblem och bedrevs tillsammans med leg. logoped och fil dr Monica Westerlund och fil dr. Eva Berglund. Projektet finansierades från Högskolan och Uppsala universitet, centrum för vårdvetenskap, med ca 200 tkr. Projektet avslutades 2004-12-31.
Projektledare för Precision och systematiska fel i bedömningar av människors yttre karaktäristika med start 2005. Projektet syftar till att undersöka precision, systematiska fel, träningseffekter och expertis vid bedömning av människors ålder, längd och vikt. Projektet har erhållit medel från Magnus Bergwalls stiftelse (50 tkr).

Forskningspolitiska uppdrag

Jag har varit ordförande och vice ordförande i nämnden för Humaniora, Vårdvetenskap och Samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle 2008-2009.

Jag var under 1997-2002 ledamot och senare ordförande i Gävle-Dala forskningsetiska råd, ett samarbete mellan landstingen och högskolorna i Gävleborg och Dalarna.
 

Forskningsinformation

Projektet om tidig språkscreening har intresserat en bred allmänhet. Jag har informerat om detta i Gävleborgs lokalradio 2003, i SvD 2004 och i Vi Föräldrar samma år. Jag har också bidragit med en text om barns språkutveckling i Hansson, J. & Oscarsson, C. (2005). Lyckliga barn: en bok om föräldraskap. Västerås. ICA förlaget.

Övriga vetenskapliga meriter

Jag har varit ledamot i betygsnämnden vid två disputationer i lingvistik (Ulla Veres,Göteborgs universitet, 17 juni, 2004; Marianna Hatzopoulou, Stockholms universitet, 11 december 2008).

Jag är koordinator för ett projekt som studerar könsskillnader i tidig språkutveckling i tio länder. En rapport är inskickad för publicering.

Jag har skrivit ca 20 posters och proceedings i samband med internationella konferenser samt organiserat två.

Jag har under de senaste åren bedömt ett par manus per år från någon av tidskrifterna Scandinavian Journal of Psychology, First Language, Journal of Child Language and Journal of Speech, Language and Hearing Research.
 

Handledarerfarenhet på grund och avancerad nivå

Jag har handlett ett 30-tal C-uppsatser och 5-6 D-uppsatser (varav två är publicerade). Jag har också handlett examensarbeten för lärare, sjuksköterskor, socionomer. Några handledningsuppdrag har varit för Uppsala och Örebro universitet.
 

Kursutveckling, administrativa meriter, ledningsuppdrag

Under 2001-2009 var jag ämnesansvarig i psykologi vid Högskolan. Under en period ingick även folkhälsovetenskap i ämnesavdelningen. Under 2009 har jag också haft uppdrag som studierektor. Dessa uppdrag innebär att jag skött tillgodoräknanden, remissvar, ansvarat för utvärderingar från bl a HSV, fördelat arbetsuppgifter, anställt och introducerat personal samt planerat och till stor del initierat kursutbudet i psykologi, samt lett en revidering av alla kursplaner i och med Bolognareformens genomförande 2007. Jag har haft ansvar för över 30 kursplaner. Jag har också deltagit i institutionens beredningsgrupp för kursplaner under 5-6 år och därmed också påverkat kursplaners utformning i pedagogik och didaktik.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)