Meritförteckning

Professor. Fil. Dr. Fereshteh Ahmadi                                                
Universitetslektor vid Akademin för hälsa och arbetsliv

Utbildningar

 • Professor i sociologi- Högskolan i Gävle, 2009.
 • Docentur i sociologi- Uppsala Universitet, 2001.
 • Doktorsexamen i sociologi, Uppsala universitet, 1995.
 • Studier i sociologi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 1987-1995.
 • Utländska universitetsstudier, civilingenjör i elektronik vid Polytekniska,Universitetet i Teheran. Genomfört 3 år av 4-årig utbildning, 1978-1980.
 • Utländska universitetsstudier i ekonomi vid Försäkringsskolan i Teheran. Genomfört 3 år av 4-årig utbildning, 197

Jag disputerade 1995 i sociologi och blev docent 2001 vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Jag blev befordrad 2009 till professor vid Högskolan i Gävle, där jag har en tjänst som professor och universitetslektor.

Jag har under 1995-2009, kontinuerligt haft externa och interna forskningsmedel från forskningsråd som FAS, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. För närvarande är jag ansvarig för en kvantitativ studie finansierad av Högskolan i Gävle.

Externa och interna forskningsmedel - jag har varit huvudansvarig för följande projekt:

 • En kvantitativt inriktad studie, (2010), om andliga och religiösa copingstrategier med cancer. Studien är rikstäckande bland cancersjuka i Sverige. Medel för datainsamling har erhållits från Högskolan i Gävle. Jag använder den forskningstid som jag fått i samband med min befordring till professor, för genomförandet av denna studie.
 • En studie om "Musik som en coping-strategi: en studie av musikens roll i coping med cancer från patienternas perspektiv" juni 2006-juni 2009. Forskningsmedel från Vetenskapsrådet.
 • En studie om "Islam och Feminism. En fallstudie av hur västerländska idéer behandlas inom islamisk feminism i Iran" under 2004-2006. Forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond.
 • En studie om "Religiösa och andliga coping strategier bland cancer sjuka i Sverige" (2000-2006). Forskningsmedel från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

Jag har tillsammans med professor Lars Tornstam ansvarat för följande projekt:

 • The Old Flying Dutchmen: Shuttling Immigrants with Double Assets (1995-1996). Finansierat av SFR och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet.
 • The Impact of "Ways of Thinking" on Gerotranscendence and Wisdom (1997-1999). Finansierat av SFR och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet.

    
Vetenskapligt samarbete med och aktiviteter vid utländska universitet
Huvudläsare vid “Conference on Research in Faith and Health in Secular Society", The University of Southern Denmark, Odense, Denmark. 17-19 May 2010.

Huvudföreläsare i en workshop i Istanbul, Turkiet. "Women´s Movements in the Middle-East and Turkey: Experiences, Gains and Problems within the Socio-Cultural and Historical Process". Organiserad av “Research Center for Female Labour and Employment and Department of sociology" vid Marmara University, Istanbul. Turkiet.7-9 mars 2008.

Huvudföreläsare delta i konferensen om Tro och helandet (Tro och Helbredelse) vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark, 22 maj 2007.

Inbjuden till The Department of Psychiatry and Behavioral Sciences,  Stanford University, för att i samband med min forskning om de religiösa och andliga coping strategier bland cancersjuka i Sverige samarbeta med forskningsgruppen vid The Psychosocial Treatment Laboratory. Jag arbetade under mitt besök, april- juni 2003, vid Stanford School of Medicine. FAS finansierade detta besök.

Inbjuden att i samband med min forskning om coping med cancer under oktober 2004 besöka Department of Psychology, Bowling Green State University i Bowling Green, Ohio och träffa den världskände forskare inom området religiös coping, Professor Kenneth Pargament och hans forsknings grupp. STINT finansierade detta besök.

Huvudföreläsare vid British Society of Gerontology Annual Conference 1999 i Bournemouth, september 1999. Konferensen har organiserats av Bournemouth University och the University of Southampton.

Jag var inbjuden att delta i konferens om "Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children" anordnad av United Nation, Regeringskansliet och United Nations Development fond for Women. Bangkok, Thailand: 7-9 oktober 2002.

Jag har deltagit i ett tiotal internationella konferenser runt  om i världen och har presenterat olika uppsatser och etablerat vetenskapliga kontakter med ett antal forskare i olika länder.

Internationella forskningsnätverk
Jag deltar i bildandet av en forskningsgrupp kring ämnet religion, andlighet och coping i Europa. Gruppen bildas av ett antal professorer, doktorer och doktorander verksamma vid ett antal Europeiska universitet. Forskare som Professor Alma, Professor och Dr. Uden från Nederländerna, Peter Coleman från England, Dr. Ekedahl och doktorand Marklund från Sverige, doktorand Torbjörnsen från Norge och Dr. Niels Christian Hvidt från Danmark ska ingå i gruppen. I samband med detta nätverk hölls en konferens 2007 i Köpenhamn. En konferens “Conference on Research in Faith and Health in Secular Society" äger rum vid The University of Southern Denmark,Odense, Denmark, 17-19 May 2010.

Jag och professor Pargament från Department of Psychology, Bowling Green State University har planerat en gemensam kvantitativ studie om coping och religiösa och andliga coping metoder som ska genomföras i Sverige. Det är första studien inom detta område i Norden.

Jag är medlem i internationella forskningsnätverk som International Sociological Association, RC.46. Clinical Sociology. Dessutom är jag  aktiv medlem i två socialgerontologi organisationer utomlands, GSA (Gerontological Society of America) och BSG (British Society of Gerontology).
 
Utvärderings- och Refereeuppdrag 
Jag har varit utvärderare av projekt och har haft refereeuppdrag, bl.a.:

 • Utvärderare av en projektansökan för the Austrian Science Fund (FWF), 2006.
 • Referee för två manuskript för publicering i "Mental Helath Religion & Culture". 2009.
 • Referee för en manuskript för publicering  i “Health and Quality of Life Outcomes" 2007.
 • Referee för en manuskript för publicering i International Migration, 2006.
 • Referee för en manuskript i “Housing, Theory and Society". 2003.
 • Referee för en manuskript i "Sociologisk forskning"  2001.

Kortfattad redogörelse för min pedagogiska verksamhet

Nedan redovisas kortfattat min pedagogiska verksamhet.

Jag har från 1994 undervisat och handlett vid olika lärosäten. Jag har en djup kunskap och bred erfarenhet av undervisning inom olika sociologiska ämnen tack vare den långa period jag har varit lärare vid Sociologiska institutionen (Uppsala universitet), Institutionen för vårdvetenskap och sociologi (Högskolan i Gävle), Institutionen för socialt arbete (Stockholms universitet). Jag har också undervisat på flera uppdragskurser och föreläst vid andra högskolor och universitet än de ovannämnda.

* Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle

Jag har sedan juni 2001 bedrivit lektorsundervisning inom ramen för lektorstjänst vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle.

Kursansvar för kurser som "Sociologi C" som omfattar (aktuell sociologisk forskning, moderna och post-moderna sociologiska teorier, fördjupning av databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data, C-uppsats), kursen "Sociala perspektiv på åldrandet" och kursen "Kulturmöten ur ett socialt perspektiv". Inom det internationella programmet för socialt arbete har jag varit kursansvarig för kursen "Human Psychosocial Development and Living Conditions.

Jag har undervisat i "sociologiska teorier och datainsamlings metoder" på kursen Sociologi A, i "aktuell teori" på kursen Sociolog D, i "fördjupning av datainsamlingsmetoder och analys av data" och "regler och anvisningar för uppsatsskrivandet", "praktisering av uppsatsskrivning" på kursen Uppsatsskrivande, i "gerontologi teorier" på kursen Aktuell forskning om funktionshinder och åldrandet.

* Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Jag har från 1994undervisat vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Kursansvarig under HT 2009 för två masterkurser: kursen Socialpsykologi, Jaget, gruppen och samhället (Socialpsykologisk Teori), Kuren var  på engelska, och kursen Sociologi,  Omsorg och familj i förändring). Jag är kursansvarig för kursen Organisation, smågrupper och ledarskap, Socialpsykologi A, delkurs 4 under VT 2010.

Undervisning:

 • Delar av kursen "Metod och analys Samhällsplanerarprogrammet" och kommer undervisa delar av moment "metod och analys" i kursen  Sociologi A, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och person, Socialpsykologi A, VT2010.
 • Kurser Sociologisk metod A (kvantitativ & kvalitativ metod), Sociologi med inriktning mot Arbetsliv och organisation (AOP), Socialpsykologisk analys (Datainsamlingsmetoder och analys of insamlade data) för Socialgerontologi, AOP, P-programmet, Sociologi A & B.
 • "Sociologiska perspektiv" på kurser Sociologi A, i "Tillämpad sociologisk analys" på kursen Sociologi B med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP), i "Introduktions kurs i sociologi" på kursen Uppdragsutbildning för en chefs- och ledarskapsutbildning för polismyndigheterna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län, i "Migration och åldrande" och "Bemötande av äldre invandrare", Kultur och gerotranscendens" på kurserna Socialgerontologi och Sociala omsorgsprogrammet.

* Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

Från Ht 1997 till Ht 2009 har jag kontinuerligt undervisat vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet i följande ämnen:

Kursansvarig för kurser Äldre omsorg i ett mångkulturellt, Uppdragsutbildning i mångkulturalism, Magister Uppsatskurs och Magisterkursen i socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle.

Jag har undervisat i ämnen som " Specialkurs med inriktning mot mångkulturalism, (Teori och metod) på socionomlinjen, i "Påbyggnadskurs (c) i socialt arbete" (sociologiska teorier inom socialt arbete och datainsamlingsmetod med inriktning mot socialt arbete) på socionomlinje, på "Specialkurs i socialt arbete med inriktning mot mångkulturalism" och "Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle/mångkulturella miljöer" på socionomlinjen.

*Andra lärosäten

Jag har undervisat på kurser som Gerontologi, Geriatrisk omvårdnad och äldreomsorg, handledning och arbetsledning i äldreomsorg vid lärosäten som Ersta Sköndal högskola.

Erfarenhet i undervisning av metodkurser:
Jag har undervisat i olika ämnen på olika nivåer och varit kursledare för diverse kurser. Ett ämne jag har undervisat i under flera år är sociologiska metoder på olika nivåer, både kvantitativ och kvalitativ. Genom att ge hemuppgifter som engagerar studenter på annat sätt än traditionella examinationsformer som sal skrivning, har jag arbetat för att utveckla kurserna . Dessutom har jag försökt att redan i metodkursen utveckla studenternas förmåga att problematisera och analysera både kvalitativa och kvantitativa data i syfte att motverka de vanliga problem som studenterna har när de skriver c-/d uppsatser, dvs. brist på användandet av teori i analys.
 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle:

 • Sociologi A (sociologiska teorier och datainsamlings metoder), 20 poäng undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen).
 • Sociologi B (fördjupning av sociologiska teorier, datainsamlings metoder, databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data), 20 poäng undervisningsform: lektioner, (undervisat hela kursen).
 • Sociologi C (aktuell sociologisk forskning, moderna och post-moderna sociologiska teorier, fördjupning av databehandling och analys av kvantitativa och kvalitativa data, c-uppsats), 20 poäng, undervissnigsform: lektioner, seminarier, handledning (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).
 • Uppsatsskrivandekurs (fördjupning av datainsamlingsmetoder och analys av data med hjälp av exempel av aktuell forskning, regler och anvisningar för uppsatsskrivandet, praktisering av uppsatsskrivning), 5 poäng undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen)
 • Sociologi med inriktning mot handikapp och gerontologi (olika teorier inom gerontologi, metoder anpassat till äldre forskning såväl kvantitativa som kvalitativa ex. livsberättelse), 10 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat delar av kursen).

Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet

 • Magister Uppsatskurs, undervisningsform: lektioner, seminarier, handledning (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).
 • Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Sociologisk metod (kvantitativ & kvalitativ metod), Sociologi A, HSA/AOP A, 5 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat hela kursen) (Kursansvarig).
 • Socialpsykologisk analys, (Datainsamlingsmetoder och analys of insamlade data)Sociologi A, HSA/AOP A, 5 poäng, undervisningsform: lektioner, seminarier, (undervisat hela kursen)(Kursansvarig).

Examinator
Jag har varit examinator vid två doktorsavhandlingar:
Rannveig Hagas doktorsavhandling "Tradition as Resource". Teologiska institutionen, Religionshistoria, Uppsala universitet, (2009) och Peterson, Helen "Gender, Power and Post-bureaucracy: Work ideas in IT consulting". Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, (2005).

Jag har varit examinator for otaliga kurser, C- och D-uppsatser. Jag har också varit examinator för en Licentiatavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och ledamot i betygsnämnden för en doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Handledning:

Jag var under en kort period handledare för två doktorsavhandlingar: Doktoranden Eduardo Medinas avhandling heter "Miljödiskursen: En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962-1987"och doktorand Erika Willanders doktorsavhandling "Religion och hälsa — ett följsamt par? En forskningsplan över en studie av gudsbild och inställningar till hälsa"  vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, höstterminen 2008.

Jag har varit dubbelläsare av Helen Petersons doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Gender, Power and Post-bureaucracy: Work ideas in IT consulting. Disputationen ägde rum i november 2005 och jag var Sociologiska institutionens representant i betygsnämnden.

Jag var dubbelläsare av Bert Lindqvists avhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Slutseminarium 26 maj 2008.

Jag var i betygsnämnden för en licentiatavhandling: Aging Female: From the Perspective of Radical Behaviorism. Margaret Nelson Bagg, oktober 4, 2000, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Jag har handlett och examinerat ca 70 C- och D-uppsatser vid Sociologiska institution, Uppsala universitet, vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle och vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Uppsatserna berört olika ämnen så väl inom sociologi som inom socialt arbete och vårdvetenskap.

Pedagogisk utbildning och meriter:

Jag har deltagit i handledningskurs och genomgått pedagogiska kurser för universitetslärare 2006 genomgick jag en speciell utbildning för handledare inom forskarutbildningen. Jag har deltagit i pedagogisk kurs anordnad av Uppsala universitet - motsvarande 56 arbetstimmar. Jag har deltagit i en kurs "Utbildning för handledare inom forskarutbildningen" som också anordnats av Uppsala universitet.

Kursutveckling:

Pedagogisk och administrativ verksamhet resulterar inte på samma sätt som den vetenskapliga verksamheten i publikationer, men en del arbete vad gäller kurslitteratur:

 • Jag har skrivit en lärobok "Kultur och Hälsa", publicerad av Studentlitteratur.  Boken riktar sig till studenter i grundutbildning och högre om kultur och hälsa.
 • Jag skrev boken "Sociology of Religion" efter överenskommelse med redaktören vid Sociology and Media Studies, Palgrave MacMillan Press. Boken är avsedd att användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor i Europa.
 • En del av mina skrifter har använts som kurslitteratur på kurser vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle och Sociologiska institutionen, Uppsala universitet., bland andra kan nämnas: Culture, Religion and Spirituality in Coping; The Example of Cancer Patients in Sweden; Valda delar av Iranian Islam: The Concept of the Individual; Sexualitet och heder: Identitet i kris hos unga människor med utländsk bakgrund; The Late Modern Age and Adoption to Social and Value Changes in Later Life; De Gamla Flygande Holländarna: Pendlande invandrare med dubbla tillgångar; Gerotranscendence and Different Cultural Settings.

 
Kursutveckling och pedagogisk ledarskap:
Jag har varit ansvarig för utveckling av kurser och översyn av kurslitteratur i olika ämnen vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle. Jag har tillsammans med kollegor vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, utvecklat ett Socionomprogram.

Jag har även tillsammans med en kollega utvecklat ett plan för ett magisterprogram i social omsorg.

Jag har varit kursansvarig för otaliga kurser vid så väl Sociologiska institutionen, Uppsala universitet som vid Akademin för hälsa och arbetsliv (före detta Institutionen för sociologi och vårdvetenskap), Högskolan i Gävle och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Jag har varit examinator for otaliga kurser, C- och D-uppsatser. Jag har också varit examinator för en Licentiatavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och ledamot i betygsnämnden för en doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 
 
Pedagogiskt samarbete med utländska institutionen
Jag har varit aktiv för att etablera internationella kontakter i samband med Internationella Programkontoret. Jag var projektansvarig för utbytesprogram Linnaeus-Palme mellan Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle och Sociologiska institutionen, Teheran Universitet i Iran (2002-2006). I detta sammanhang har jag undervisat "Sociologiska metoder" och "Gerontologi" vid Sociologiska institutionen, Tehran universitet HT 2003 och HT 2004.

Jag är ansvarig för Erasmus utbytesprogram mellan sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och Sociologiska institutionen vid Marmara Universitet i Istanbul, Turkiet (2008-...). Under oktober 2009 kommer jag och en kollega, professor Hedvig Ekerwald undervisa vid sociologiska institutionen, Marmara universitet.

Kortfattad redogörelse för min  övriga verksamhet

Rörande medlemskap och deltagande i arbetsgrupper är jag är medlem i olika forskningsgrupper bland annat gerontologigruppen vid Sociologiska institutionen.

Jag var också under 2000-2002 aktiv medlem i mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen och bidrog till skrivandet av institutionens mångfaldsplan. Under 1996-1999 var jag aktiv i jämställdhetsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, och medverkade i skrivandet av institutionens jämställdhetsplan.

Jag har också varit representant för Sociologiska institutionen i nätverket för kvinnliga forskare och doktorander inom samhällsvetenskapliga fakulteten (Sam Vetet) samt ledamot av Sam Vetets arbetsgrupp 1997-1998. Jag var styrelseledamot SACO-föreningen vid Sociologiska institution 1997.

Jag jobbar med bildandet av en forskningsgrupp kring ämnet religion, andlighet och coping i Europa. Gruppen bildas av ett antal professorer, doktorer och doktorander verksamma vid i ett antal europeiska universitet. Forskare som Professor Alma, Professor och Dr. Uden från Nederländerna, Peter Coleman från England, Dr. Ekedahl och doktorand Marklund från Sverige, doktorand Torbjörnsen från Norge och Dr. Niels Christian Hvidt från Danmark ska ingå i gruppen.

Min forskning om coping vid cancer berör delvis ämnet omvårdnad. Jag planerar därför att bilda en forskningsgrupp kring coping och hälsa vid Sociologiska Akademin för hälsa och arbetsliv (före detta Institutionen för vårdvetenskap och sociologi).

Uppbyggnad av en forskningsmiljö och forskarutbildning inom ämnet sociologi och att samordna forskningsprojekt och uppdrag av administrativ art ingår i tjänsten. Jag har visat stor förmåga att söka och få forskningsmedel och andra bidrag. Från 1995 har jag oavbrutet erhållit projektmedel för flera projekt.

Jag har god kunskap om administrativ verksamhet för att kunna organisera en forskningsverksamhet, både ekonomiskt och administrativt. Dessutom har jag genomgått en högre ekonomisk administrativ utbildning.

Jag har varit mycket aktiv i att etablera internationella kontakter, och har bl.a. jobbat på två universitet, Stanford University and State University of Bowling Green. Jag undervisade om feministiska teorier samt kvalitativa metoder vid Center for Women's Studies vid Sociologiska institutionen, Tehran University 2005 och 2006. Dessutom är jag projektansvarig för utbytesprogrammet Linnaeus-Palme mellan Akademin för hälsa och arbetsliv (före detta Institutionen för vårdvetenskap och sociologi), Högskolan i Gävle och Sociologiska institutionen, Teheran Universitet i Iran från 2002.

Jag är ansvarig för Erasmus utbytesprogram mellan sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och Sociologiska institutionen vid Marmara Universitet i Istanbul, Turkiet (2008-...). För övrigt har jag varit huvudläsare eller har presenterat olika uppsatser vid ett stor antal internationella konferenser runt om världen.

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)