Forskningsområde

Min vetenskapliga produktion omfattar omkring ett 90-tal vetenskapliga arbeten och berör bl.a. beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper samt vetenskapliga forsknings- och kunskapsmetoder inom ramen för socialt arbete.

Jag har som en av två redaktörer nyligen publicerat antologin "Counselling — stödsamtal i socialt arbete" (tillsammans med Sven Trygged - Gothia förlag, 2010) och där introducerat begreppet counselling som ett samlande synsätt för förståelse, analys och utvärdering av mötet mellan behandlare och klient inom ramen för socialt arbete.

Tidigare har jag publicerat flera metodantologier inom socialt arbete, t.ex. "Forskningsmetoder i socialt arbete" (2005/2009, tillsammans med John Lilja och Katarina Mannheimer - Lund: Studentlitteratur) och "Narrativa metoder i socialt arbete" (2008, tillsammans med Yvonne Sjöblom och John Lilja - Lund: Studentlitteratur).

Som ett urval från tidigare vetenskapliga publiceringar kan nämnas gästredaktörskap (tillsammans med professorerna John Lilja och Mike Montagne) vid publiceringen av ett internationellt specialnummer med titeln "Special Issue on Dependence on Psychotropics — A Multidimensional Perspective, Substance Use & Misuse (vol. 36, no 9-10, 2001). Tillsammans med professor John Lilja har bl.a. utgivits två olika volymer, en populärvetenskaplig respektive forskningsversion om "Nya perspektiv på depression och ångest — en socialpsykologisk forskningsöversikt" (Folkhälsoinstitutet i samarbete med Beroendecentrum, Karolinska Institutet och Åbo Akademi, 1998) och tillsammans med professor John Lilja en kunskapsöversikt om "Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger — en multidimensionellt och preventivt inriktad kunskapsöversikt med hermeneutiskt- socialpsykologiskt fokus" (Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Beroendecentrum, Karolinska Institutet och Åbo Akademi med stöd av Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, 2003).

Jag har genomfört en forskningsöversikt i två volymer, kort respektive huvudversion, om "Vem får man vara i vårt samhälle — om transpersoners psykiska hälsa och psykosociala situation" (tillsammans med John Lilja, Bjöörn Fossum, Marianne Berg och Maj-Briht Bergström-Walan —2008 a , b) som ingick i regeringsuppdrag via Statens folkhälsoinstitut.

Jag har också arbetat med forskning och behandling för klienter beroende av psykoaktiva droger (psykofarmaka) vid RFHL och med forskning, utbildning och preventivt inriktade kurser kring nämnda problemområde vid Beroendecentrum i Stockholm.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)