Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskarpresentation

Birgitta Wiitavaara

Forskare, docent, Med. Dr, Leg. sjuksköterska

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativt inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, säkerhetskultur och risktagande, samt risker och möjligheter relaterat till flexibelt arbete.

AKTUELL FORSKNING

  • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
    En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
  • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?" Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär.
  • "Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare" Ett doktorandprojekt där det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

LÄS MER OM

Rehabilitering av belastningsskador

Jag disputerade 2007 med ett avhandlingsarbete kring hälsoupplevelser hos personer med muskuloskeletala besvär. Avhandlingen skildrar upplevelser hos de drabbade, från helhetsupplevelsen av balansen mellan hälsa-ohälsa, via sjukdomsförloppet vid nack-skulderbesvär, ner på symtomnivå och en jämförelse med vissa frågeformulär. Vill du läsa mer finns min avhandling: "Balancing intrusive illness — the experiences of people with musculoskeletal problems" Efter disputation har jag arbetat med forskning och undervisning på avancerad- och forskarnivå inom området arbetshälsovetenskap. De senaste projekt jag bedrivit forskning inom har fokus som sträcker sig från kvalitativa studier av säkerhetskultur och risktagande till psykometrisk testning av frågeformulär.

Pågående projekt

DisA - Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare.

Ett doktorandprojekt där jag är huvudhandledare för doktoranden Linda Widar. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

MätFunk - Mätning av fysisk funktion

En serie litteraturreviewer över formulär som mäter fysisk funktion vid muskuloskeletala besvär, med ICF-klassificering [13] av formulärens innehåll och kartläggning av den psykometriska testning som är gjord på formulären, med hjälp av COSMIN check list [18]. Delstudie I+II är publicerade 2018-19, delstudie III pågår.

CUA - Hälsoekonomisk utvärdering

Hälsoekonomisk utvärdering av fyra behandlingsformer vid nack-skulderbesvär ingående i en RCT studie, med avseende på förbättringar i studiedeltagarnas hälsoprofil relaterat till direkta och indirekta kostnader på individ och samhällsnivå. Hälsoekonomisk utvärdering

PrioSAM-Test

Psykometrisk testning av tre formulär för mätning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samverkan

DisA - Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare Samarbetspartners:
Linda Widar, Doktorand, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
Marina Heiden, Docent, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
Eva Boman, FD, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

MätFunk - Mätning av fysisk funktion; en serie litteraturreviewer kring frågeformulär avseende innehåll och psykometrisk testning
Samarbetspartners:
Hans Högberg, FD, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle/Region Gävleborg
Jan Florin, Docent, Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Dalarna
Marina Heiden, Docent, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Hälsoekonomisk utvärdering av fyra behandlingsformer vid nack-skulderbesvär
Samarbetspartners:
Annika Nilsson Docent, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Dag Rissén, FD, CFUG Region Gävleborg/Uppsala universitet.

PrioSAM-Test - Psykometrisk testning av tre formulär för mätning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Samarbetspartners:
Hasse Nordlöf, FD, Forskningssekreterare, Högskolan i Gävle
Ragnar Westerling, Professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Hans Högberg, FD, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle/Region Gävleborg

Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland kvinnor med nack-skulderbesvär?
Samarbetspartners:
Annika Nilsson, Docent, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Dag Rissén, FD, CFUG Region Gävleborg/Uppsala universitet

Lay perspectives on health
Samarbetspartners:
Christine Brulin, professor, Inst. För omvårdnad, Umeå universitet
Carita Bengs, docent, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-07-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)