Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jennie Jackson

Jennie Jackson arbetar vid Centrum för belastningsskadeforskning.

Forskarpresentation

Jennie Jackson

Universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Jennie Jackson tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete (HA) och forskar aktivt med frågor kring arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet och jämlikhet. Hon har pågående forskningsprojekt i samband med både tvätteri och e-handelssektorn.

Jennie Jackson är programledare för högskolans tvärvetenskapliga strategiska forskningsprogram Inkluderande Arbetsliv (INKA), som är ett av fyra forskningsprogram inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete (HA).

Jennie Jackson är också koordinator för det internationella nätverket Goldilocks Work och arrangerar regelbundna workshops och den årliga vetenskapliga konferensen för den internationella forskargruppen. Målet med Goldilocks Work är att förbättra den globala folkhälsan och anställningsbarheten genom att designa produktiva jobb, som främjar arbetarnas hälsa och kapacitet.

AKTUELL FORSKNING

Jennie Jackson är för närvarande aktiv i följande forskningsprojekt:

Handel 4.0? Work environment and inequality in online warehousing
Bakgrund:
Jämställdhet i arbetslivet är en viktigt del i skapandet av ett hållbart samhälle. Studier har visat att organisatoriska processer och metoder i detaljhandelsbutiker kan skapa ojämlikhetsmönster som i sin tur är förknippade med skillnader i arbetsförhållanden, fördelning av arbetsuppgifter och fysisk och psykosocial arbetsbelastning, till exempel på grund av kön eller födelseland.

E-handeln växer snabbt, och 25 procent av de nya arbetsmöjligheterna inom detaljhandeln i år kommer att erbjudas inom e-handelssektorn. Det saknas dock kunskap om arbete och jämställdhet inom e-handel, som sannolikt skiljer sig avsevärt från den traditionella detaljhandeln. Medan traditionella detaljhandelsbutiker sysselsätter få utlandsfödda arbetstagare har vi indikationer på att antalet är betydligt större inom e-handeln. Hur kön och födelseland påverkar arbetsförhållandena, fördelningen av arbetsuppgifter samt fysisk och psykosocial arbetsbelastning har ännu inte beaktats.

Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka faktorer på organisations- och individnivå som ligger till grund för skillnader i arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, arbetsbelastning och muskuloskeletala hälsan med hänsyn till kön och födelseland.

Detta projekt genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet.


Guldlocksprincipen: bättre hälsa och fysisk kapacitet genom produktivt arbete
Bakgrund:
Traditionell ergonomi har drivits av ett paradigm om att reducera belastningar. Men i många yrken har belastningen idag blivit så pass låg att det i sig leder till hälsoproblem och dålig fysisk kapacitet. En åtgärd kan vara träning på arbetstid, men då är den anställda inte produktiv. Med inspiration från träningsfysiologi har vi argumenterat för ett nytt paradigm, Guldlocksprincipen: ett produktivt arbete bör läggas upp som en kombination av tyngre och lättare uppgifter i ett tidsmönster som ger en mental och fysisk "träningseffekt". Guldlocksprincipen har tagits väl emot i arbetslivet, men det krävs en omfattande forskningsinsats för att utröna i vilka yrken man kan skapa Guldlocks-kombinationer av arbetsuppgifter, hur principen praktiseras på företagen, vilka fysiska, mentala och produktionsrelaterade resultat man kan nå i Guldlocksarbetet, och i vilken mån det går att sprida paradigmet i arbetslivet.

Syfte: Detta ramprogram vill genom ett antal enskilda projekt ta fram evidens som kan förklara i vilka yrken, på vilka sätt och med vilken framgång Guldlocksprincipen kan förverkligas i arbetslivet.


Arbetsrotation för bättre arbetsmiljö och ökad jämlikhet (Rotovation)
Bakgrund: Tillräcklig fysisk och mental variation anses av både forskare och praktiker vara en förutsättning för att ett arbete kan vara hälsofrämjande. Arbetsmiljöverkets ergonomiföreskrift (2012:2) pekar på arbetsutvidgning (arbetsrotation) som ett av flera sätt att skapa variation. Samtidigt har både vi själva och andra visat att den befintliga kunskapen om effekten av arbetsrotation är mager och motsägelsefull. Det finns få studier som använt gedigna metoder för att bedöma i vilken grad en arbetsrotation kan påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och de anställdas hälsa, och då alldeles särskilt i en kontext av jämlikhet och social rättvisa.

Den här studien äger rum på tvätteriet Elis i Ockelbo, där ungefär 20 ton sjukhus-, restaurang- och hotelltvätt tas emot varje dag, sorteras, tvättas, manglas, paketeras och skickas tillbaka till kund av ungefär 60 anställda. Arbetsuppgifterna är till en stor del repetitiva, men det förekommer även tyngre manuell hantering. Både fack och arbetsgivare oroades av betydande belastningsbesvär, av att de anställda hade kompetens endast för någon enstaka arbetsuppgift, och av att uppgifterna var ojämlikt fördelade, särskilt mellan svensk- och utrikesfödda. Vi har gemensamt med företaget utvecklat en arbetsrotation baserat på Goldilocks Work och identifierat variabler som kan beskriva både innan- och efterläget för arbetsmiljö, produktion och jämlikhet. Själva rotationen drogs igång 2020, men försenades sedan av coronapandemin. Rotationen implementerades igen 2021, och uppföljningsmätningar gjordes 2022.

Syfte: Syftet med studien är att utvärdera en arbetsrotation, som företaget utvecklat i samarbete med forskarna. Arbetsrotationen har, i sin tur, som mål att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom ökad variation, främja jämlikhet och jämställdhet i arbetsvillkor, och öka personalens engagemang. Dessa mål ska uppnås utan att produktionen påverkas negativt. Databearbetning och analys pågår för närvarande.


Effekterna av en extern kris på arbetsmiljö, hälsa och social jämlikhet bland svensk- och utlandsfödda arbetstagare: en fallstudie på ett tvätteri
Bakgrund: Hittills har det gjorts lite forskning om arbetsförhållanden, arbetsmiljö och hälsoupplevelser hos invandrade arbetstagare, särskilt i Sverige, och än mindre om hur erfarenheterna kan skilja sig åt mellan svensk- och utlandsfödda arbetstagare i kristider. Under våren 2018 påbörjade vi ett forskningsprojekt (Rotovation) i samarbete med, och initierat av, det kommersiella tvätteriet Elis (tidigare Berendsen) i Ockelbo.

COVID-19-pandemin har drabbat tvätteriet hårt, som betjänar sjukhus både i Gästrikland och Jämtland och därmed utgör ett viktigt stöd för hälso- och sjukvården. De anställda utsätts för risker både i det faktiska arbetet, eftersom de har till uppgift att hantera Corona-kontaminerade varor som kräver särskild hantering och dubbla tvättrutiner, och genom kontakt med andra anställda, eftersom deras arbete inte kan utföras hemifrån och rekommendationerna om fysiskt avstånd inte heller alltid kan följas strikt vid utförandet av arbetsuppgifterna. Pandemin har också orsakat en drastiskt förändring av balansen och typen av arbete som utförs på tvättomaten och resulterat i ständigt förändrade arbetsvolymer och ändrade arbetsuppgifter. Slutligen har pandemin också lett till ekonomiska påfrestningar på de anställda, eftersom minskningen av varor har lett till permittering av cirka 50 procent av de heltidsanställda, fluktuationer i arbetstiderna och uppsägningar av alla tillfälligt anställda.

Syfte: Att dokumentera ledningens åtgärder och förändringarna i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och de anställdas hälsa som svar på COVID-19-pandemin, med tonvikt på att bedöma den sociala jämlikheten och jämställdheten mellan könen i ledningens beslut och de anställdas ansvar.


Identifiering av orsaker till muskuloskeletala besvär och långsiktiga konsekvenser med hjälp av svenska register
Bakgrund:
Muskuloskeletala sjukdomar är vänliga i samhället och orsakar tillsammans med psykisk ohälsa majoriteten av sjukfrånvaron och invaliditetspensionen i Sverige. Inom byggbranschen har det uppskattats att 45 procent av arbetstagarna kommer att lämna arbetslivet med invaliditetspension, med MSD som den vanligaste orsaken (Järvholm et al., 2014). Att förstå de yrkesrelaterade orsakssambandet till MSD är viktigt för primärprevention och därefter hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen.

Syfte: Att bedöma sambandet mellan biomekanisk exponering i arbetet och uppkomsten av MSD i nacke, axel och arm, och att studera de långsiktiga konsekvenserna av MSD för lönearbete i termer av "överlevnad" och "arbetsförmåga" i byggbranschen med hjälp av Bygghälsokohorten med mer än 389 000 byggnadsarbetare.

Projektet genomförs i samarbete med Umeå universitet.

LÄS MER OM

Relevant Professional Experience

Visiting ResearcherCBF, Högskolan i Gävle, Sweden 3/10-8/10
Performed research study examining sources of methodological variability on bias and precision of measurement results for electromyography data of the erector spinae muscles

Research Assistant/Associate — Liberty Mutual Research Institute for Safety, Hopkinton, MA, USA. 7/03 —7/05

 • Managed biomechanics laboratory: installation, maintenance and upgrade or acquisition of laboratory equipment including: 12 camera Motion Analysis motion capture system, Kistler and Bertec force plates, 16 channel Noraxon telemetry system, 16 channel DelSys EMG system
 • Relevant Software Expertise: Motion Analysis EvaRT data collection software, Motion Analysis Sky Writing Batch Processing programming software + language, Visual Basic.
 • Assisted and advised researchers in protocol design, data collection, data analysis and write up
 • Provided regular laboratory tours to external groups
 • Promoted from Assistant to Associate January, 2005

Research Assistant — York University, Toronto, ON
Collaborated on design of data collection protocol
Recruited and managed all study participants. Solely collected EMG, electrogoniometer and kinematic data during 128 data collections on 32 participants at worksite in Green Bay, WI.
Processed and analysed EMG data. 10/02 — 4/03

Relevant Professional Experience — Concomitant  With Graduate Studies
Research Assistant - University of Waterloo, Waterloo, Ontario- Developed research questions, designed studies, collected, processed, analyzed study data, and prepared manuscripts reporting findings in the areas of musculoskeletal disorders and low back pain
- Presented research findings at national and international academic conferences
- Supervised and mentored undergraduate research students to encourage and motivate proper scientific study design, data collection, analysis and timely report submission - Co-developed research and business proposal for collaborative research project. 5/07-8/09, 9/05-4/06

Supervisor  of Undergraduate Research Projects - University of Waterloo, Waterloo, ON- Advised two undergraduate students throughout their 4th year research project, including guiding the study design, data collection, data processing, statistical analysis, manuscript preparation, and manuscript revision. 9/08 — 12/08, 9/05-4/06

Teaching Assistant - University of Waterloo, Waterloo, ON- Taught laboratory component of introductory biomechanics course to 50 first year students, including laboratory lectures, supervising laboratory experiments, and grading laboratory reports and course exams. 9/08 — 12/08

Relevant Professional Experience — Concomitant  With Graduate Studies: continued
Visiting Researcher — Centre for Musculoskeletal Research, University of Gävle, Umeå, Sweden. 5-7/06; 1-4/07

 • International collaboration to examine upper limb musculoskeletal patterns ? Wrote software to process and analyse previously collected data; developed variance component statistical model; wrote paper which was published in the Journal of Electromyography and Kinesiology
 • Presented findings to department to track progress and to promote knowledge transfer

Laboratory Instructor — University of Waterloo, Waterloo, ON 9/07 — 12/07

 • Course title: Signal Processing and Instrumentation in Biophysical Research (graduate level)
 • Implemented and graded laboratory exercises for graduate students (MSc and PhD level) designed to help students develop data collection, processing and formal write up skills.
 • Instruments and topics studied included: accelerometers, potentiometers, video motion capture and digitization, electromagnetic motion capture (Polhemus ISOTRAK system), force transducers, digital filters, biomechanical modeling, and EMG to force models.

Education

University of Waterloo -  Waterloo, Ontario 9/05 - 8/09

 • Completed coursework and comprehensive examinations components of Doctor of Philosophy in Biomechanics degree
 • Relevant Courses: Advanced Analytical Biomechanics, Modelling of Human Musculoskeletal System During Movement, Spinal Tracking and Modelling, Biomechanics and Ergonomics Seminar
 • Equipment  Expertise: NDI 3020 and Certus motion capture systems including usage with Bortec EMG amplifiers, AMTI force plates, AMTI force cubes (in vitro and in vivo settings)
 • Software Expertise: NDI  Pipeline, Visual 3D, MatLab

University of Guelph — Guelph, Ontario
Masters of Science — Biomechanics 2002
The Design and Preliminary Validation of ´3D-Match´ — a Posture Matching Tool for Estimating Cumulative Loading of the Lumbar Spine

 • Designed and wrote data input method for software programme estimating cumulative spinal loading based on posture matching and tested validity and sensitivity of tool (Visual Basic).
 • Relevant Courses: Advanced Human Biomechanics and Biodynamics, Statistics

University of Guelph - Guelph, Ontario
Honours Bachelor of Science -  Major in Human Kinetics 2001

 • Relevant Courses: Human Anatomy; Human Physiology; Biomechanics; Advanced Ergonomics; Linear Algebra
Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)