Sök

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskare, docent i fysioterapi

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
  • Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

LÄS MER OM

Rehabilitering av belastningsskador

Jag disputerade 2004 i ämnet idrottsmedicin med fokus på proprioception och sensoriska mekanismer vid muskeltöjning. Läs mer om mitt avhandlingsarbete

Nuvarande forskningsintresse

Långvarig smärta i rörelseorganen ger ofta en försämrad funktionsförmåga. Studier visar också att funktioner som reglerar muskelaktivitet och samordningen av rörelser, sk sensomotoriska funktioner, ofta avviker i denna patientgrupp. Med ökad kunskap om dessa avvikelser och hur de påverkar individen, har vi större chans att förbättra rehabilitering vid långvariga smärttillstånd i rörelseorganen. Därför studerar vi sensomotoriska funktioner och kopplingen till symtom och funktionsförmåga hos personer med långvarig nacksmärta. Förbättrade funktionstester kan också bidra till effektivare individanpassning av rehabilitering.

Med bättre kunskap om vem som behöver vilka åtgärder, finns förutsättningar att nå goda resultat med mindre omfattande åtgärder. Men giltiga kliniska modeller för individanpassad behandling och rehabilitering av nacksmärta saknas i stor utsträckning - det är därför ett angeläget forskningsområde som intresserar mig. Forskningsresultat pekar också på att det kan vara effektivt att träna olika aspekter av rörelsekontroll och koordination vid långvarig nacksmärta. Därför forskar vi även kring utveckling av sensomotoriska träningsmetoder för samma patientgrupp. Den forskningen har bl.a. lett till ett patent (SE # 530879) för en utrustning att träna nackens rörelsekontroll med.

Jag intresserar mig också för hur man med självskattningsformulär på ett tillförlitligt sätt kan bedöma symtom och funktion hos personer med rygg- och nacksmärta. Resultat från vår forskning visar att innehållet i befintliga validerade frågeformulär överensstämmer dåligt med de upplevda symtomen hos de drabbade i samma målgrupp, vilket pekar på ett behov av att utveckla frågeformulär med bättre innehållsvaliditet. Under min tid som praktiserande sjukgymnast vid en rehabiliteringsklinik i mellan Sverige (Alfta Rehab Center) deltog jag i utvecklingen av frågeformulär, specifika för olika kroppsdelar, för mätning av symtom och funktionsbegränsningar. Frågeformulären, som kallas ProFitMap, utvecklades tillsammans med patienter och har därför ett tydligt patientperspektiv. Nu forskar vi kring validering och ytterligare utveckling av nack- och ryggdelarna av ProFitMap.

Nyckelord: Motorisk kontroll, proprioception, sensomotorik, nacksmärta, frågeformulär

Pågående projekt

1. Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
Ansvarig: Martin Björklund

2. Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
Ansvarig: Martin Björklund

3. Rehabilitering för kvinnor med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
Ansvarig: Martin Björklund

4. Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta - en jämförande tvärsnittsstudie
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)