Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Böcker

Bildtgård, T. & Öberg, P. (2017). Intimacy and Ageing : New Relationships in Later Life. Bristol: Policy Press. 212 s. (Ageing in a Global Context) [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (red.) (2012). Jämlik ålderdom? : I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. 220 s. Länk [Mer information]
Öberg, P., Pohjolainen, P. & Ruoppila, I. (1994). Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet. Helsingfors: Universitetstryckeriet. 275 s. (SSKH Skrifter 4) [Mer information]

Doktorsavhandling

Öberg, P. (1997). Livet som berättelse : Om biografi och åldrande. Diss. , 1997. Uppsala: Universitetstryckeriet. 142 s. (Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 62) [Mer information]

Kapitel i böcker

Bildtgård, T. & Öberg, P. (2023). Late life repartnering. Encyclopaedeia of Ageing and Scoiety. Edward Elgar. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2022). Att åldras utan nära familj. Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet. Lunds universitet. S. 167-189. 10.37852/oblu.183.c497 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2021). Ålderistisk erotofobi – ängslan inför att se äldre som sexuella varelser. Perspektiv på ålderism. Lunds universitet. S. 151-171. 10.37852/oblu.117.148 [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (2012). Äldre arbetstagares delaktighet i arbetslivet. Social delaktighet. Helsingfors: Arcada. S. 41-58. Länk [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (2012). Äldre i arbetslivet - delaktiga eller marginaliserade?. Jämlik ålderdom? : I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. S. 39-63. [Mer information]
Ehn, B. & Öberg, P. (2011). Biografisk intervjumetod. Många olika metoder. Lund: Studentlitteratur. S. 57-70. [Mer information]
Ehn, B. & Öberg, P. (2011). Biografisk intervjumetode. Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 57-70. [Mer information]
Öberg, P. (2011). Livshistorieintervju. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. S. 58-70. [Mer information]
Öberg, P. (2009). Der abwesende Körper : ein sozialgerontologisches Paradoxen. Die Jungen Alten : Analysen einer neuen Sozialfigur. Frankfurt/New York: Campus. S. 138-159. [Mer information]
Johansson, A. & Öberg, P. (2008). Biografi- och livsberättelseforskning. Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur. S. 71-88. [Mer information]
Andersson, L. & Öberg, P. (2006). Diversity, health and ageing. Ageing and diversity : Multiple pathways and cultural migrations. Bristol, UK: The Policy Press. S. 45-60. [Mer information]
Öberg, P. (2006). Nya äldrebilder, nya livsstilar på 2000-talet. Ikääntyvien elämäntyylit [Livsstilar bland äldre]. Helsingfors: Ikäinstituutti - Age Institute. S. 21-30. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Att åldras på 2000-talet : Om åldrandet, kroppen och självbilden. Äldres livsvillkor och behov : Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). S. 7-14. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Den åldrande kroppen : Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. Kropp, livslopp och åldrande : några samhällsvetenskapliga persepektiv. Lund: Studentlitteratur. S. 53-85. [Mer information]
Öberg, P. (2003). Images versus experiences of the ageing body. Aging Bodies : Meanings and Perspectives. Walnut Creek, California: Alta Mira Press. S. 103-139. [Mer information]
Öberg, P. (2002). Livslopp i förändring. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. S. 44-63. [Mer information]
Ruth, J. & Öberg, P. (1996). Ways of life : Old age in a life history perspective. Biography and aging : explorations in adult development. New York: Springer Publishing Co. S. 167-186. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1995). Alter und Altern in der Lebensge­schichte älterer Finnen. Altwerden in einer alternden Gesellschaft: : Kontinuität und Krisen in biographischen Verläufen. Opladen: Leske & Budrich. S. 155-170. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1995). Old age as reflected in the life stories of elderly Finns. Images of aging in Western so­cieties. Geneva: Centre for Interdisciplinary Gerontolology, University of Geneva. S. 121-140. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1994). Hyvä vanhuus – kaikesta huoli­mat­ta [En god ålderdom – trots allt]. Muuttuva vanhuus [Ålderdom i förän­dring]. Helsinki: Gaudeamus. S. 445-463. [Mer information]
Öberg, P. (1994). Självbilden, åldrandet och kroppen. Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet (FISS). S. 148-170. [Mer information]
Öberg, P. (1993). Den muntliga intervjun i biografisk äldreforsk­ning. Livslöp blant gamle i Norden. Oslo: Norsk geronto­logisk institutt. S. 33-50. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1993). Livsloppsformer och åldrande i Finland. Livslöp blant gamle i Norden. Oslo: Norsk gerontologisk institutt. S. 141-198. [Mer information]
Ruth, J. & Öberg, P. (1992). Expressions of Aggression in the Life Stories of Aged Women. Of mice and women : aspects of female aggression. San Diego: Academic Press Inc.. S. 133-146. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)