Sök

Forskarpresentation

Pia Tham

Forskarpresentation

Pia Tham

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Mitt huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor. På senare år har jag även blivit alltmer intresserad av övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet; kring hur väl förberedda nyexaminerade socionomer är för de krav som väntar dem i yrkeslivet, hur introduktionen till yrket sker och vilken betydelse detta har för den framtida yrkesidentiteten och karriären.

AKTUELL FORSKNING

Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten - sammanfattning och framåtblick

Syftet med projektet är att syntetisera två decenniers forskning som ur olika perspektiv undersökt socialsekreterares arbetsvillkor. Sammanställningen innebär att frågan om socialarbetares arbetsvillkor belyses ur nya perspektiv och breddas från att fokusera på hur socialsekreterare upplever arbetets innehåll och de organisatoriska förutsättningarna till att även undersöka vilken betydelse aspekter såsom motiv och förväntningar på yrket, personlighet och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin yrkeskarriär med kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs.

Period: 2020–2021

LÄS MER OM

How do we prepare students for the challenges of social work across universities in different countries?

Forskningssamarbete kring utbildningen i socialt arbete (antagning, utbildningens innehåll, färdighetstränande inslag). Projektet innehåller exempel från Österrike, England, Finland, Nordirland och Sverige.

Period: 2018-2019
Publikationer: Tham, P., McFadden, P., Russ, E., Baldschun, A., Blakeman, P. (2020, kommande)

Friska arbetsplatser – vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?

I juni 2017 beviljade AFA försäkring medel till ett treårigt projekt kring betydelsen av organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa. Målet är att identifiera vilka faktorer på grupp- och organisationsnivå som framstår som betydelsefulla för friska arbetsplatser, d.v.s. Arbetsgrupper där majoriteten av socialsekreterarna skattar sin hälsa som bättre än genomsnittet av de 350 socialsekreterare i de drygt 50 arbetsgrupper som ingår i studien.

Period: 2017- 2020
Finansiär: AFA Försäkring, 2017

Socialsekreterares arbetsvillkor-vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?

I juni-2013 beviljade AFA försäkring medel för ett treårigt projekt kring socialsekreterares arbetsvillkor med fokus att identifiera faktorer i arbetsmiljön som bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet. Utöver en uppföljning av enkätundersökningen i de drygt 50 arbetsgrupper som undersöktes 2003, genomfördes intervjuer med drygt 40 arbetsledare samt gruppintervjuer med 6 arbetsgrupper.

Period: 2013-2016
Finansiär: AFA Försäkring, 2013
Publikationer: (Tham, 2016, 2018 a, b, Tham & Strömberg, 2020)

A Cross-National Perspective on the Involvement of Social Work Academics in Social Policy

En komparativ studie som leds av John Gal och Idit Weiss där forskare från 15 länder ingår. Tillsammans med Katarina Thorén genomfördes en totalundersökning bland anställda vid alla socionomutbildningar i Sverige genomförts kring hur man ser på sin roll.

Period: 2016 – pågående
Publikationer: Tham & Thorén, K. (2020), Thorén & Tham (2017)

Student på socionomprogrammet - motiv, förväntningar och förhoppningar”

Tillsammans med tidigare kollegor vid Stockholms universitet; Johan Kejerfors och Siv-Britt Björktomta inleddes en studie bland nyantagna studenter vid socionomprogrammet. Drygt 300 nyantagna studenter besvarade en enkät kring motiv och förväntningar inför utbildning och yrkesliv. Förnyad datainsamling sker under våren 2021 efter drygt 2 år i yrket (ingår i den Forte finansierade studien beskriven under aktuell forskning)

Period: 2014 – pågående

From student to social worker – the transition from social work education to working in the field

Tillsammans med Debby Lynch vid University of Queensland, Brisbane, Australien genomförs en longitudinell intervjustudie där 12 studenter som lämnade socionomprogrammet vid Stockholms universitet 2011 har intervjuats vid hitintills 4 tillfällen (strax innan examen samt 4 mån, 1 ½ år och 4 år efter examen.

Period: 2011- pågående
Finansiär: FAS/Forte 2010
Publikationer: Tham & Lynch (2014, 2019)

Socialsekreterares arbetsvillkor - förutsättningar och hinder

Inom ramen för avhandlingen ”Arbetsvillkor i den sociala barnavården - förutsättningar för ett kvalificerat arbete” (2008), vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, genomfördes en studie bland socialsekreterare som arbetade med utredningar av barn och unga (n= 309) i 42 arbetsgrupper besvarade en enkät om sina arbetsvillkor (bortfall 3%).

Period: 2001- 2008
Finansiär: FAS/Forte 2000
Publikationer: (Tham, 2007 a, b; Tham 2008; Tham & Meagher, 2009)


Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)