Sök

Flexibel omställning för hållbar innovation

I projektet arbetar forskare tillsammans med små och medelstora företag i Gävleborg för att öka kunskap och förmåga att ställa om till flexibla arbetsformer.

Logga Tillväxtverket
Logga Region Gävleborg

I projektet Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg samarbetar Högskolan i Gävle, innovationshubbarna Sandbacka Park och Propell med små och medelstora företag för att öka kunskapen och förmågan hos SMF i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga. Med gränsöverskridande samarbeten och utforskande arbetssätt mellan näringsliv, akademi, innovationsfrämjare och offentlig sektor vill projektet bidra till långsiktigt hållbara lösningar.

Vad får företag och forskning ut av projektet?

Efter projektet har företagen och forskare fått ökad kunskap om flexibla arbetsformer och identifierat lösningar för att tillämpa flexibla arbetsformer på ett hållbart sätt som leder till ökad innovationsförmåga. Projektet ger också företagen möjlighet att lära av andra organisationers erfarenheter och stöd i att hitta nya sätt att organisera arbetet utifrån sina förutsättningar genom stärkt samverkan med högskola och innovationsfrämjare.

I projektet arbetar doktorander tillsammans med seniora forskare i samverkan med små och medelstora företag. På så sätt tas ny forskningsbaserad kunskap fram tillsammans med företagen. De nya kunskaperna bidrar med regional nytta och kunskapshöjning i Gävleborg samt sprids nationellt och internationellt.

Aktuellt i projektet

Varför flexibel omställning i små och medelstora företag?

Forskning visar att flexibla arbetsformer övervägande gynnar företag, samtidigt som det finns utmaningar beroende på företagets storlek och bransch. Flexibla arbetsformer är ofta efterfrågade av medarbetare då det ger bättre möjlighet till balans i livet. Därför kan företag som erbjuder flexibilitet öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Attraktiva företag kan rekrytera bredare och inkludera rätt kompetens oberoende av geografisk lokalisering. Flexibla arbetsformer kan också bidra till att fler kan komma in eller stanna kvar på arbetsmarknaden.

Förutom att bidra till ökad mångfald, visar forskning att flexibla arbetsformer ökar innovationsförmågan hos SMF genom att stimulera autonomi, kreativitet, nya idéer och öppenhet hos personalen. Flexibla arbetsformer innebär inte enbart möjlighet att arbeta på distans, utan även hur arbetet kan organiseras på ett mer flexibelt sätt.

Projektets upplägg

I projektet kommer forskare och doktorander tillsammans med små och medelstora företag göra en kartläggning av möjligheter och utmaningar med flexibla arbetsformer. Kartläggningen kommer att följas av workshops och verkstad. Företagen kan också få enskild coachning utifrån kartläggningens resultat och befintlig forskning.

I projektet kommer det också arrangeras seminarier om flexibelt arbete ur olika perspektiv.

  • Kartläggning av hur arbetet organiseras på företagen samt möjligheter och utmaningar med att införa mer flexibla arbetsformer​.
  • Seminarier där forskare berättar vad man vet idag om flexibelt arbete utifrån befintlig forskning​.
  • Workshops kring möjligheter och utmaningar med att införa mer eller andra flexibla arbetsformer i företagen.​
  • Verkstad för att ta fram lösningar och modeller som kan fungera i verksamheten​.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Projektsamordnare: Marina Heiden, Högskolan i Gävle, projektledare, Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle, koordinator

Samarbetspartners: Propell/Rise, Sandbacka Science Park

Företagskontakter: Peter Andersson, Sandbacka Science Park, Ann-Sofie Däldehög, Propell, Anna Jansson Åkersson, Högskolan i Gävle

Finansiär: Region Gävleborg och Tillväxtverket

Tidplan: 2023-2025

Logga Change

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation ingår i forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life. I den samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser.

Kontakt

Projektledare

Marina Heiden
E-post: marina.heiden@hig.se

Koordinator

Camilla Zetterberg
E-post: camilla.zetterberg@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)