Gå till eugreenalliance
Sök

Friskfaktorer i olika organisationsformer

Vad bidrar till en frisk arbetsplats?

Denna studie fokuserar vad som gör att anställda inom socialt omsorgsarbete är friska, alltså vilka faktorer som kan motverka sjukdom. I studien analyseras medarbetarnas berättelser om vad de uppfattar bidrar till en "frisk" arbetsplats.

Det planeras också jämförelser mellan tre olika typer av organisationer med olika formella förutsättningar - privata små företag, privata stora företag och kommunala organisationer.

Olika faktorer påverkar

Det är många faktorer som samverkar till att skapa en frisk och hälsosam arbetsplats - både formella faktorer som organisationsstorlek och arbetsvillkor, och informella som ledarskap och kultur.

Forskning har visat att arbetsförmåga påverkas av ett samspel mellan arbetets krav och individuella förutsättningar. Obalans mellan dessa kan skapa ohälsa. Individuella förutsättningar rör bl.a. ålder, utbildning, kön, ärftlighet, livsstil, erfarenheter. Arbetets krav hänger samman med både arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad.

Det sociala livet har också betydelse - det kan motverka ohälsa men även medföra risk för sjukdom, som vid en skilsmässa.

Ledarskapet är också en viktig faktor. Forskning visar att ett "friskt" ledarskap har positiva effekter genom ökad entusiasm, engagemang och glädje, men att det faktiskt också har en direkt påverkan på medarbetarnas hälsa på såväl kort som lång sikt.

Hur organisationen påverkar

Endast ett fåtal studier har granskat hur organisationer påverkar hälsan. För att förstå sambanden mellan organisation och hälsa är det viktigt att undersöka hur medarbetare upplever och uppfattar sitt arbete och sin arbetsplats. Det kan ge ökad förståelse av hur hälsa och ohälsa uppkommer.

Metod

Projektets fokus är medarbetares upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring den egna livssituationen och förhållanden som medverkar till att de är friska, och därför används kvalitativa intervjuer med personal inom social omsorgsverksamhet.

Analys

Data kommer att analyseras fortlöpande, avseende intervjupersonernas upplevelser och uppfattning om friskfaktorer, ledarskap och hur ledarna medverkar till ett hälsofrämjande arbetsliv. Uppfattningarna och erfarenheterna kommer att jämföras mellan medarbetare i olika organisationsformer.

Tidsplan

Studien planeras att pågå under två års tid, med start hösten 2012.

Projektledare

Annika Strömberg, lektor i företagsekonomi, Högskolan i Gävle
Åsa Vidman, lektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)