Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprojekt: Fysisk aktivitet och autismspektrumtillstånd

Fysisk inaktivitet är ett av de största hälsoproblemen bland ungdomar, och ungdomar med autism är ännu mindre aktiva än sina jämnåriga. Detta är bekymmersamt eftersom fysisk aktivitet kan hjälpa till att påverka den mentala hälsan på ett positivt sätt. Projektets huvudsyfte är att undersöka hur ungdomar med autism deltar och upplever fysisk aktivitet.

Delaktighet i fysisk aktivitet hos ungdomar med autism

Forskningsprojektets huvudsyfte är att undersöka delaktighet i fysisk aktivitet hos ungdomar med autism.

Projektet har fyra delsyften:

  1. att undersöka hur ungdomar med autism upplever fysisk aktivitet och delaktighet i fysisk aktivitet
  2. att undersöka hur föräldrar till ungdomar med autism upplever behovet av stöd i främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med autism
  3. att undersöka erfarenheter av samverkan vid främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med autism
  4. att testa användbarhet av Q-sort för att identifiera individspecifika villkor för deltagande i fysisk aktivitet bland unga med autism.

Individanpassade insatser för ökad fysisk aktivitet hos ungdomar med autismspektrumtillstånd

De insatser som görs i syfte att öka fysisk aktivitet hos ungdomar med autism fungerar inte optimalt och ignorerar till stor del dessa ungdomars särskilda behov. För att kunna erbjuda lämpliga stöd och interventioner som underlättar deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism måste vi först förstå deras specifika krav och behov för att delta.

En sådan förståelse skulle ytterligare förstärkas av kunskap om ungdomars syn på fysisk aktivitet över olika kulturer. Det här forskningsprojektet handlar om att identifiera de förutsättningar som ungdomar med och utan autism har för sitt deltagande i fysisk aktivitet i Sverige och i Australien.

Detta görs genom en explorativ forskningsdesign för att finna vilka individspecifika förhållanden som är viktiga för deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med och utan autism. I projektet tas ett vägledande material fram och testas för nya och förbättrandet av befintliga interventioner för ökad fysisk aktivitet i fritid och i skolans undervisning i idrott och hälsa.

Samarbetspartners

Samarbetspartners utanför Akademin för hälsa och arbetsliv:

De här projekten görs i samarbete med forskare från bland annat Örebro universitet.

Publikationer

Arnell, S., Jerlinder, K., Geidne, S. & Lundqvist, L. (2021). Experiences of stakeholder collaboration when promoting participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder

Disability and Rehabilitation, 1-9.
doi:10.1080/09638288.2021.1887944

Arnell S, Jerlinder K, Lundqvist L-O. Parents' perceptions and concerns about physical activity participation among adolescents with autism spectrum disorder. Autism. 2020;24(8):2243-2255.

doi:10.1177/1362361320942092

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2018). Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation

Journal of autism and developmental disorders, 48 (5), 1792-1802. doi:10.1007/s10803-017-3436-2

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)