Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning inom psykologi

Vår forskning studerar olika områden utifrån psykologiska perspektiv och teorier. Våra tre övergripande teman för forskningen är relativt breda, och innefattar psykologiska perspektiv på arbetsmiljö, inkludering samt social och ekologisk hållbarhet.

Psykologigruppen vid Högskolan i Gävle bedriver forskning i första hand, men inte uteslutande, inom tre övergripande forskningsteman. Forskningen innefattar såväl större som mindre projekt med olika psykologiska perspektiv och med varierande fokus, och därtill är tvärvetenskapliga samarbeten med relevans för aktuella samhällsutmaningar vanliga. Forskningen inom dessa teman har en tydlig koppling till tre av Högskolans strategiska forskningsområden Hälsofrämjande arbete, Hållbar stadsutveckling och Innovativt lärande.

Psykologiska perspektiv på arbetsmiljö

Inom temat bedrivs psykologisk forskning om frågor av betydelse för människor i arbetslivet. Fokus ligger på hållbart arbete, där förståelse kring olika faktorer, som exempelvis arbetets organisering och psykosociala förutsättningar, påverkar medarbetarnas trivsel, välbefinnande och prestation.

Inom temat berörs bland annat arbetsmotivation, arbetsrelaterad identitet, arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Genom sitt fokus på hållbarhet och hälsa har temat en tydlig samhällsrelevans och en stark koppling till det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete.

Exempel på projekt inom psykologiska perspektiv på arbetsmiljö:

 • Arbetsrelaterad identitet kopplat till motivation, rättvisa och hälsa
 • Förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i säljande organisationer
 • Doktoranders arbetsmiljö och psykologiska kontrakt i handledarrelationen
 • Arbete på distans: Möjligheter och utmaningar för hälsa och ledarskap
 • Arbetsplatsens yttre miljö relaterat till arbetsrelaterad hälsa och prestation.

Psykologiska perspektiv på inkludering

Inom temat bedrivs forskning med individen som utgångspunkt. Klassiska psykologiska områden såsom socialpsykologi, kognition, utvecklingspsykologi, lärande samt arbets- och organisationspsykologi bidrar till förståelsen av inkludering respektive exkludering. Inom temat berörs exempelvis hur ökade kognitiva och emotionella krav i arbetslivet påverkar inkludering.

Social identitet till olika grupper som inkluderas respektive exkluderas studeras. Inom temat fokuseras även på den psykologiska betydelsen av inkludering respektive exkludering för hälsa och välbefinnande. Temat har en tydlig samhällsrelevans och en stark koppling till de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande, Hälsofrämjande arbete och Hållbar stadsutveckling.

Exempel på projekt inom psykologiska perspektiv på inkludering:

 • Emotionella krav i arbetet
 • Hållbara arbeten för äldre arbetskraft
 • Föräldradeltagande i språkbedömning av barn på klinik
 • Barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet
 • Walkurban – tillgängliga urbana miljöer utifrån ett inkluderande perspektiv
 • Vägen tillbaka – Kvinnors återgång i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa

Psykologiska perspektiv på social och ekologisk hållbarhet

Inom temat bedrivs forskning som berör psykologiska aspekter av social och ekologisk hållbarhet. Fokus ligger bland annat på förståelse kring individens reaktioner på politiska, sociala eller naturrelaterade förändringar och upplevda psykologiska och hälsorelaterade konsekvenser av livssituationer och händelseförlopp som brister avseende hållbarhet. Temat berör också forskning som syftar till att förbättra den sociala hållbarheten genom ökat samhällsdeltagande och integration.

Temat har en klar samhällsrelevans och koppling till de strategiska forskningsområdena Hållbar stadsutveckling, Innovativt lärande och Hälsofrämjande arbete.

Exempel på projekt inom psykologiska perspektiv på social och ekologisk hållbarhet:

 • Naturkatastrofers psykologi – psykologiska konsekvenser av en omfattande skogsbrand
 • Projekt prevention könsstympning – följeforskning av ett projekt för utveckling av arbetssätt för att förebygga och upptäcka kvinnlig könsstympning
 • Ensamhet bland kvinnor som utsatts för partnervåld – levda erfarenheter av ensamgörande i spåren av mäns våld och eftervåld
 • Integration Gävle 2.0/Vägar till etablering
 • Långvarig smärta hos kvinnor utsatta för våld i nära relationer: kartläggning och behandlingsmöjligheter. Samverkan med Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet.
Kontakt

Katrin Lättman, ämnesansvarig

katrin.lattman@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)