Gå till eugreenalliance
Sök

Att skiljas sent i livet – en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Ett VR-finansierat projekt som handlar om ”Att skiljas sent i livet”. Projektet genomförs av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård.

Berätta om att skiljas på äldre dar!

I Sverige har skilsmässotalen för personer fyllda 60 år nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Trots detta finns det väldigt lite forskning om dessa skilsmässor. Därför söker vi Dig, kvinna/man som skilt dig, eller separerat från en samborelation efter 60-årsdagen och där det gått minst ett år och högst sju år sedan skilsmässan/separationen. Läs mer på: hig.se/äldresfamiljerelationer

Om du vill bidra med viktig kunskap och kan tänka dig att ställa upp på en intervju eller har frågor om studien, hör av dig till

professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle, 026-64 82 88, peter.oberg@hig.se eller

docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet, 08-16 45 47, torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Intervjuerna utförs av oss och dina svar kommer att behandlas anonymt.

Information till dig som deltar i projektet

Informationsbrev

Att skiljas sent i livet - en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Det har blivit allt vanligare att skilja sig sent i livet i hela västvärlden. I Sverige har skilsmässotalen för personer 60+ nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Idag är en av tio svenskar som skiljer sig fyllda 60 år och skilsmässotalen för äldre väntas fortsätta öka. Trots detta är skilsmässa på äldre dar nästan outforskat. Projektets syfte är att studera upplevelsen av att skilja sig och vara skild på äldre dar.

Eftersom samboende är vanligt i Sverige fokuserar studien både skilsmässa från äktenskap och separation från samboenderelationer.

Om du vill delta i studien kommer vi att genomföra en intervju med dig på en plats du själv väljer. Vi kommer gärna hem till dig men kan också ses på någon annan plats som passar dig.

Intervjun kommer beröra ditt förra äktenskap/samborelation, vad som ledde fram till skilsmässan, hur livet som frånskild skiljer sig från livet som gift/samboende och hur du ser på framtiden. För somliga kan detta väcka starka känslor, vilket man bör vara medveten om. Samtidigt är intervjun också en möjlighet att berätta en personlig berättelse för en intresserad lyssnare, om en erfarenhet som blir allt vanligare men där det finns väldigt lite forskning. Du ger därför ett viktigt bidrag till kunskapen om att skiljas sent i livet, även för andra som är i en liknande situation.

Intervjun tar ca 1,5–2 timmar. Intervjuerna kommer att spelas in och inspelningarna raderas efter att de skrivits ut. Som intervjuperson kan du när som helst under intervjun välja att låta bli att besvara en fråga, eller välja att avbryta intervjun.

Projektet följer vedertagna forskningsetiska principer samt följer den rättsliga grunden för personuppgifter som anges i EU:s dataskyddsförordning (GDPR, artikel 6). Dataskyddsombud är Ann Scherdin, registrator@hig.se, 026-64 85 00. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla utskrifter av intervjuerna kommer att avidentifieras. Inga uppgifter som kan kopplas till dig som informant kommer att framgå i publikationer från projektet. Alla personuppgifter, som telefonnummer och namn till intervjupersonerna, kommer att förvaras i ett låst skåp i ett låst rum på Högskolan i Gävle, och kommer att raderas när studien är genomförd.

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Gävle. Enligt EU:s dataskydds­förordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Kontaktperson är Peter Öberg (se e-post och telefon nedan).

Du kan när som helst vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du skulle ha några klagomål på projektet gällande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill kan du ta del av intervjun genom att begära en avidentifierad utskrift.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du har när som helst, även efter att intervjun är genomförd, rätt att dra tillbaka din medverkan. Alla data om dig kommer då att raderas. För att dra tillbaka din medverkan kontakta ansvarig forskare.

Forskningshuvudman och ansvarig för dina personuppgifter i projektet är Högskolan i Gävle.

Det har blivit allt vanligare att skilja sig sent i livet i hela västvärlden. I USA har man rent av beskrivit utvecklingen som en skilsmässorevolution bland äldre och den svenska utvecklingen är jämförbar. I Sverige har skilsmässotalen för personer 60+ nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Idag är en av tio svenskar som skiljer sig fyllda 60 år och skilsmässotalen för äldre väntas fortsätta öka. Trots detta är skilsmässa på äldre dar nästan outforskat inom både familjesociologi, som tenderar att fokusera skilsmässor tidigare under livsloppet, och inom gerontologin, som tenderar att fokusera på relationer som avslutas genom dödsfall. Befintlig forskning om skilsmässor sent i livet är i huvudsak kvantitativ och från USA. Kvalitativ forskning om den levda erfarenheten av att skiljas sent i livet saknas. Det saknas också helt forskning om det svenska fallet, som ofta setts som en föregångare i familjetrender. Projektets syfte är att studera upplevelsen av att skilja sig och vara skild på äldre dar. Centrala frågeställningar är:

  • Varför skiljer man sig sent i livet?
  • Hur påverkar centrala övergångar i livet, såsom barnens utflyttning, pensioneringen och åldersrelaterad ohälsa, skilsmässoupplevelsen?
  • Vilka skillnader finns mellan ”hans” och ”hennes” skilsmässa?
  • Hur påverkas det sociala stödet och relationen till vuxna barn?
  • Vad avslöjar skilsmässa på äldre dar om äldres syn på familj och intima relationer?
  • Vad avslöjar skilsmässa på äldre dar om samtida äldregenerationers förväntningar på åldrandet?

Skilsmässa på äldre dar utgör en strategisk plats för att studera förändringen av den åldrande familjen i det senmoderna samhället – en fråga av stor relevans för planeringen av samhällets insatser för äldre. Vår studie kommer att fylla en viktig lucka i både nationell och internationell forskning på området.

Kontakt

Du är när som helst välkommen att ställa frågor om projektet till:

Peter Öberg, ansvarig forskare, professor i socialt arbete
peter.oberg@hig.se, 026-64 82 88.

Torbjörn Bildtgård, forskare, docent i sociologi torbjorn.bildtgard@socarb.su.se, 08-16 45 47

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)