Gå till eugreenalliance
Sök

Kvantitativ enkätstudie

Kvantitativ enkätstudie - Högskolan i Gävle

Den andra delen av projektet om nya parrelationer är en kvantitativ enkätstudien (2012-2014) som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (RJ P11-0909:1). Syftet med projektet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya och långvariga parrelationer bland äldre. Studien bygger på en enkät som besvarades av 1 225 svenskar i åldrarna 60–90 år.

Förändrade samlevnadsformer bland äldre i det senmoderna samhället

Ett centralt resultat är att senmoderna samlevnadsformer nått äldrebefolkningen. Skilsmässokulturen har nått även de äldre: Det har blivit vanligare både att vara frånskild (prevalens) och att skilja sig (incidens) som äldre. Äldre föredrar ofta alternativa relationsformer: I nya relationer som initierats 60+ väljer man i första hand särboende (7/10) eller samboende (nästan 3/10), nästan aldrig äktenskap. En tredjedel av alla som enligt civilstånd är ”ensamstående” har de facto en partner. Utifrån resultaten kan man kritisera offentlig statistik (och mycket tidigare forskning) som enbart använder civilstånd som mått på parförhållande, för att ge en felaktig bild av äldres familjeliv och sociala integration.

Den historiska tid då parrelationen inleddes viktigaste förklaringen till val av samlevnadsform

Samlevnadsform bland äldre förklaras inte främst av kohorttillhöriget utan av den historiska tid och till viss del av den livsfas i vilken relationen ingåtts. Ju senare i historisk tid och/eller i livet en relation ingåtts, desto sannolikare att man väljer en sambo- eller särborelation. Att många äldre trots allt är gifta förklaras av att de inlett sin relation då äktenskapet var norm. Resultatet står i kontrast till antagandet att äldre står för kulturell eftersläpning. De kan istället i viss mening ses som ett avantgarde i utforskandet av nya relationsformer.

Positiva attityder till att äldre ingår nya romantiska relationer

Med avseende på hur senmoderniteten präglar äldres relationer, framstår Sverige som ett globalt extremfall. Vid sidan av preferensen för alternativa relationsformer så syns det i de positiva attityder äldre själva har till att andra äldre ingår nya intima relationer sent i livet. Men också i de klart positiva signaler äldre uppfattar från barnen till att de ingår nya relationer och/eller sambor med en ny partner. Detta kontrasterar starkt mot forskning från andra länder, även så närstående som Nederländerna.

En partner viktig för hur tillfreds man är med livet

En partner bidrar starkt till livstillfredsställelsen – oberoende av samlevnadsform och när i livet relationen ingåtts. En partner är också ett viktigt skydd mot ensamhet, både när det gäller långvariga och nya parrelationer.


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2018-09-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)