Gå till eugreenalliance
Sök

Nya intima relationer på äldre dar

Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället

Projektet har beviljats forskningsanslag från FAS, och i slutet av september 2011 beviljade FAS ytterligare 2 miljoner kronor till en fortsättning av projektet.

Trots att man i familjesociologin ofta talar om att intimiteten i det senmoderna samhället är befriad från dess barnalstrande funktion och därmed inte begränsad till en viss period i livet, och trots att man i socialgerontologin ofta hävdar att adderandet av friska år till livet skapat en tredje ålder av självförverkligande, i vilket intima relationer kan spela en väsentlig roll, så har mycket litet forskning, både i Sverige och internationellt, intresserat sig för nya intima relationer på äldre dar och den roll de spelar i de äldres liv. Detta trots förändrade demografiska förhållanden där människor både lever längre och nya generationer med potentiellt nya värderingar kommer upp i hög ålder.

Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/änkemän) i åldrarna 60+, majoriteten kvinnor; och andelen frånskilda äldre ökar. Det här föreslagna projektets syfte är att, utifrån ett riksrepresentativt stratifierat urval om 3000 60-90-åringar, studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar. Vi kommer att undersöka hur dessa ser ut i äldrebefolkningen generellt och i olika grupper definierade på bas av kön, klass, livsloppsfas, sexuell orientering, urbanitetsgrad och intimitetskarriär. Studien kommer att belysa vilken roll nya relationer spelar för de äldres livskvalitet, samt ge idéer om hur stödstrukturer för äldre kan komma att se ut i det senmoderna samhället.

Projektledare

Peter Öberg, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Socialt arbete och psykologi

Samarbetspartners

Torbjörn Bildgård, Stockholm
Lars Tornstam, Uppsala

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)