Gå till eugreenalliance
Sök

Religiös och andlig coping

Kvantitativ forskning om religiös och andlig coping.

2010 inledde jag arbetet med en kvantitativt inriktad studie om andliga och religiösa copingstrategier med cancer. Studien är rikstäckande bland cancersjuka i Sverige. Medel för datainsamling har erhållits från Högskolan i Gävle. Studien har planerats för tre år.

Olika studier visar att majoriteten i Sverige tenderar att vara andliga snarare än religiösa. Existentiella frågors betydelse för hälsa har under det senaste decenniet uppmärksammats. Emellertid finns det inte ännu någon empirisk undersökning i Sverige som visar i vilken utsträckning andlighet, snarare än religiositet, spelar roll vid coping med livshotande sjukdomar. I de få studier som har gjorts har fokus varit religiösa personer. Många studier inom detta fält, även internationellt, har negligerat icke-religiösa populationer. Därför kommer min studie förhoppningsvis att ge ett väsentligt bidrag till forskningen om existentiella frågor med fokus på inte bara de religiösa utan främst de icke-religiösa individernas coping vid allvarlig sjukdom. För att besvara frågan "vilken roll spelar andlig coping vid livshotade kriser?" har jag intervjuat 51 cancerpatienter, religiösa och icke-religiösa män och kvinnor 25 till 83 år gamla. Samtliga har varit insocialiserade i den svenska kulturmiljön. Denna explorativa studie har jag använt för att designa en mer extensiv kvantitativ studie av cancersjuka, män och kvinnor. I den kvantitativa studien fokuseras frågan i vilken utsträckning, och hur, andliga coping-strategier används av cancerpatienter, religiösa och icke- religiösa. Rekrytering sker via socialstyrelsen. Enligt avtal med datainsamlingsföretaget SKOP kommer datainsamlingen sker hösten 2010.

Studien är den första i Sverige - och så vitt jag vet även i Skandinavien - som studerar i vilken utsträckning cancerdrabbade använder religiösa och andliga copingstrategier. Studien är internationellt uppmärksammad. En av de mest välkända forskarna inom kvantitativ forskning i detta område är Kenneth I. Pargament som har genomfört många kvantitativa studier inom forskningsfältet religion and coping. Pargament har visat sitt intresse att samarbeta i detta projekt. Han är intresserad av att vi jämför resultatet från min studie med hans studier bland amerikanska informanter. Syftet är att jämföra användandet av religiösa och andliga copingstrategier bland två olika populationer: en population för vilken religion inte är en integrerad del av vardagslivet (majoritet i Sverige) och en population för vilken religion är en viktig del av dess liv (majoritet i USA). Jag kommer att använda denna studie i min undervisning. Inte bara resultatet utan hela genomförandet av studien kan vara intressant för undervisning i kvantitativ metod.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)