Gå till eugreenalliance
Sök

Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning

- en interventionsstudie där äldres, närståendes och vårdares perspektiv efterfrågas

Tre delstudier har genomförts. I delstudie 1 var syftet att beskriva förekomst av smärta hos äldre med och utan kognitiv nedsättning i särskilda boenden (SÄBO), undersöka eventuella samband med fysisk funktionsförmåga och livskvalitet samt att jämföra vårdpersonalens skattningar av smärta med skattningar enligt smärtbedömningsinstrumentet. Delstudie 2 syftade till att undersöka effekter av genomförd intervention samt att utifrån gruppintervjuer med vårdpersonal beskriva erfarenheter och upplevelser av genomförda utbildningsinsatser om smärta och införande av systematisk smärtskattning hos äldre. Medel har erhållits från Demensfonden och Alzheimerfonden (inriktning vårdutveckling).

Anslag av Demensförbundet, som har publicerat en populärvetenskaplig sammanfattning på sin webbplats.

Ansvariga i kommunen

Enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt fyra sjuksköterskor

Forskare från Högskolan i Gävle

Anna-Greta Mamhidir, lektor (projektansvarig)
Elisabeth Häggström, docent
Birgitta Fläckman
Maria Engström, professor
Britt-Marie Sjölund

Samarbetspartner

Anders Wimo, geriatriker och professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm
Kerstin Blomqvist, Kristianstads Högskola

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)