Gå till eugreenalliance
Sök

Förebyggande av smittspridning

– patientsäkerhetsarbetet vid medicinska vårdavdelningar

Internationellt drabbas omkring en av tio patienter som vårdas inom slutenvård av någon form av vårdrelaterad infektion (VRI). Detta utgör ett hot mot patienternas säkerhet och därför är förebyggande av VRI en viktig del i vårdkvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom sjukvårdande verksamheter.

Vårdpersonal och chefer har kunskap om hur och varför basala hygien- och klädrutiner bör följas. Trots detta är låg följsamhet till basala hygienrutiner ett stort internationellt problem. Omkring var femte VRI bedöms kunna förhindras om vårdpersonal följde de basala hygien- och klädrutinerna. Detta resulterar i att patienter utsätts för onödigt lidande och sjukvården belastas med ökade kostnader.

Ett antal interventionsstudier har genomförts med varierande grad av kvarstående effekt vad gäller förbättring av vårdpersonals följsamhet till hygienrutiner. Viktiga aspekter att ta hänsyn till har varit att inkludera patienter, närhet till handdesinfektionsmedel, förändring av vårdkultur samt beteendeförändring bland vårdpersonal.

Förebyggande av VRI är således ett multifaktoriellt problem som inkluderar aspekter av vårdpersonals kunskaper och beteende. Därför behövs ett helhetsgrepp i patientsäkerhetsarbetet för att minska förekomsten av VRI inom slutenvården.

I forskningsprojektet insamlas fakta för studier om

  • hur det förebyggande hygienarbetet fungerar vid medicinska vårdavdelningar
  • tillämpbarhet och användarvänlighet av intervention för att förebygga risk för smittspridning vid en medicinsk vårdavdelning
  • att utvärdera effektiviteten av interventionen, förändringsprocesser och kostnadseffektivitet
  • longitudinell utvärdering av effekten av interventionen och om tillämpligt, implementera interventionen i empirin

Ansvarig forskare

Maria Lindberg, Högskolan i Gävle

Forskare i projektet

Magnus Lindberg och Bernice Skytt, Högskolan i Gävle

Publikationer

Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]

Lindberg, M., Lindberg, M. & Skytt, B. (2017). Risk behaviours for organism transmission in health care delivery - A two month unstructured observational study. International Journal of Nursing Studies, 70, 38-45. 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.016 [Mer information]

 

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)