Gå till eugreenalliance
Sök

Betydelsen av vårdpersonals arbetsförhållanden för smittspridning i vården

Omkring en av tio patienter i svensk slutenvård drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner, vilket är den vanligaste vårdskadan såväl nationellt som internationellt. Det leder till lidande och i värsta fall dödsfall hos de som drabbas samtidigt som det inverkar på personalens arbetsmiljö. Arbetsmiljö och arbetsbelastning är exempel på faktorer som beskrivs påverka den anställdes hälsa och välbefinnande på arbetet. Antalet överbeläggningar på svenska sjukhus ökar samtidigt som verksamheter vittnar om att de har svårt att rekrytera vårdpersonal. Resultaten från projektet är värdefulla i arbetet med att främja en god arbetsmiljö för vårdpersonalen där en patientsäker vård kan bedrivas.

Doktorandprojektet innehåller fyra delstudier. Den första är en observation- och intervjustudie där sjuksköterskor och undersköterskor observeras och intervjuas med fokus på huruvida arbetsförhållanden har betydelse för smittspridning. Deras vårdenhetschefer intervjuas också gällande information om avdelningen. Delstudie 2 är en enkätundersökning som studerar samband mellan vårdpersonals tilltro till att bedriva aseptiskt omvårdnadsarbete, strukturella förutsättningar, psykologisk empowerment, psykosocial arbetsmiljö samt självskattad arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor och undersköterskor (n=1000) tillfrågas om deltagande. Delstudie 3 är en kvasiexperimentell studie där interventionens aktiva komponenter baseras på resultat från de första delstudierna. I den sista delstudien intervjuas deltagare från interventionsavdelningarna gällande reflektioner om interventionen och dess resultat. Datainsamling till studie 1 och 2 pågår under våren 2019 och datainsamling till studie 3 och 4 planeras att ske hösten 2019.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)