Gå till eugreenalliance
Sök

På randen till kaos

– ett forskningsprojekt om vårdpersonalens komplexa arbetsmiljö

Projektets målsättning är att utforska, beskriva och analysera processer på arbetsplatser som har inslag av kaos och komplexitet. Projektet utgår från en systemteoretisk ontologi som bygger på principer om att allting existerar i ett sammanhang i form av biotiska system. Forskningen avser att leda fram till ökad kunskap som berör personalens villkor i sin arbetsmiljö och därmed en tryggare och mer hälsosam arbetssituation. Inom ramen för projektet drivs fyra delprojekt som utgår från samma teoretiska ram men studerar problematiken i olika kontext, har olika syften och vetenskapliga frågeställningar samt olika samarbetspartners.

Delprojekt 1 ”Stabilitet och komplexitet i psykiatrisk slutenvård” syftar till att utforska, identifiera och beskriva personalens arbete och arbetsmiljö inom den slutna akutpsykiatriska vården där vardagen är kaotisk och oförutsägbar och innehåller hot och våld. Några av de vetenskapliga frågorna berör problem/hinder som motverkar god och säker arbetsmiljö samt möjligheter/styrkor som bidrar till god och säker arbetsmiljö. Forskningsmetodiken är aktionsforskning som utgår från lärande och problemlösningar där forskaren och forskningspersonerna tillsammans utarbetar forskningsfrågor som är meningsfulla för verksamheten och för forskningen. Datainsamling påbörjas under hösten 2015 och kommer pågå i cirka ett år i en första omgång. Totalt planeras projektet pågå till slutet av 2018 och generera 3-4 artiklar.

Delprojektet 2 ”De komplexa beslutsordningens uppochnervändhet”. I samarbete med fil.mag. Cecilia Söderqvist, Landstinget Västmanland. Delprojektet syftar till att beskriva och analysera beslutsordningar inom den slutna akutpsykiatriska vården baserat på interdisciplinär kommunikation. Frågeställningar är bland annat: hur kommunicerar personal från olika yrkesgrupper med varandra och hur relateras det till linjära beslutsordningar. Etnografiska metoder kommer att användas.

Delprojektet 3 ”Oförutsedda inklivare i sjukvårdens ordning”. I samarbete med Professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Stockholm. Vårdbarometerns rapporter visar årligen att cirka en femtedel av befolkningen uppfattar sjukvården som svårtillgänglig. Inklivare är de individer som inte väntar på sin tur och avviker från sjukvårdssystemets linjäritet och istället agerar på eget initiativ. Dessa utgör både en kostnad för sjukvården men också en stress för personal som sitter i första-ledet. Projektet syftar i en första fas att estimera prevalens av inklivare och inklivningar, beskriva individernas karaktäristika, utarbeta effektiva metoder för att bemöta dessa samt att genomföra kostnads- samt riskanalyser för inklivare inom den svenska hälso- och sjukvården. Då projektet är lämpligt på forskarnivå kommer doktorander att rekryteras till projektet varför extern finansiering söks kontinuerligt.

Forskare

Martin Salzmann-Eriksson, Post doc, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Salzmann-Erikson, M. & Björkman, A. (2017). Mental illness in the population is increasing : a challenge for telephone advice nurses. Journal of social service research, 43 (3), 432-432. 10.1080/01488376.2016.1248879 [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)