Bedömningsformulären för påseende

Formulären finns nedan för påseende och om ni vill använda dem vänligen kontakta:

Anna Löfmark, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle. E-post: anna.lofmark@hig.se

eller

Anita Nyström, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle. E-post: anita.nystrom@hig.se

Ange vilken nivå av AssCE- formulär och instruktion du önskar och på vilket lärosäte du arbetar.

 

AssCE-formulär, grund- och avancerad nivå

Under de verksamhetsförlagda delarna av sjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeprogrammet är det handledande sjuksköterskors uppgift att stödja studenternas utveckling och också bedöma i vilken grad studenterna utvecklat sin kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa begrepp är övergripande beskrivningar av mål i utbildningar på högskolenivå. I de olika kursplanerna där verksamhetsförlagd utbildning ingår är dessa uttryckta som lärandemål, som ska uppfyllas. Hur väl studenten uppnått lärandemålen avgör studentens betyg i en kurs. Syftet med AssCE-formuläret är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. Det är också studentens ansvar att skatta sina förmågor inom dessa uppräknade områden.

AssCE-formulären med beskrivna faktorer är utvecklade från nationella direktiv för respektive utbildning (SFS 1992; SFS1993) samt internationella riktlinjer (ICN 2008). AssCE-formulären, både för grundutbildningsnivå och för avancerad nivå, består av 21 faktorer uppdelade i fem områden. Faktorerna är beskrivna i två nivåer av måluppfyllelse, God respektive Mycket god måluppfyllelse, och tydliggör hur kunskapsnivån och utvecklingen kan se ut inom en faktor. AssCE-formulären har ett generellt innehåll som gäller respektive utbildning i sin helhet, vilket innebär att olika faktorer i formulären kan bli olika betonade och betydelsefulla beroende på lärandemålen i en enskild kurs.

AssCE-formulären kan användas, förutom vid halvtids diskussion och avslutande bedömningsdiskussion, också som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod. I instruktionerna till AssCE-formulären finns ytterligare information hur formulären skall användas under verksamhetsförlagd utbildning.

Utveckling av bedömningsformulären

AssCE-formuläret för grundnivå har
funnits sedan slutet av 1990-talet. Det har omarbetats beroende på synpunkter
som framkommit i utvärderingsstudier (Löfmark
och Thorell-Ekstrand 2000; 2004; 2014) och genom diskussioner och bearbetning i samband med workshopmöten som anordnats under 2013 och 2014.
AssCE-formuläret har validerats (Löfmark och Mårtensson, 2017) och i en annan studie visas samstämmighet med studenternas totala uppfattning av lärandemiljön (Engström et al., 2017).
Den version som används idag, AssCE Version III, togs i
bruk oktober 2014. Formuläret finns översatt till
engelska.

Bedömningsformuläret för avancerad nivå utarbetades
i en första version 2008. Innehåll, användningen
och förslag till revidering har diskuterats under workshopmöten
anordnade under 2014 - 2017 (sammanlagt 5). Ett reviderat formulär
gemensamt för alla specialistsjuksköterskeutbildningar
och en instruktion prövas nu fr o m höstterminen 2015.
Erfarenheterna av att använda denna nya version skall följas
upp i kommande workshopmöten och nästa är planerad till
12-13 april 2018.

Ett AssCE-formulär för barnmorskeutbildningen är samtidigt
utvecklat och används på några lärosäten
fr o m vårterminen 2016.

Följande publikationer innehåller utvärderingar av formuläret för grundnivå

Engström M, Löfmark A, Vae KJ, Mårtensson G. (2017) Nursing students perceptions of using the Clinical Education Assessment tool AssCE and their overall perceptions of the clinical learning environment - A cross-sectional
correlational study. Nurse Education Today 22 (51), 63-67.

Löfmark, A. Thorell-Ekstrand, I. (2000) Evaluation by nurses and students
of a new assessment form for clinical nursing education. Scandinavian Journal
of Caring Sciences, 14 (2), 89-96.

Löfmark, A. Thorell-Ekstrand, I. (2004) An assessment form for clinical
nursing education: a Delphi study. Journal of Advanced Nursing, 48(3), 291-298.

Löfmark, A. Thorell-Ekstrand, I. (2014) Nursing students’ and preceptors’ perceptions of using a revised assessment form in clinical nursing education. Nurse Education in Practice, 14(3), 275-80.

Löfmark, A. Mårtensson, G. (2017) Validation of the tool
assessment of clinical education (AssCE): A study using Delphi method and
clinical experts. Nurse Education Today, 50,82-86.


Övrig litteratur

International Council of Nurses (ICN) (2008) Nursing Care Continuum-Framework and Competencies. (accessed 12 February 2015).

SFS (1992:1434) Högskolelag. Svenskt Riksdagstryck AB, Stockholm.

SFS (1993:100) Högskoleförordningen. Svenskt Riksdagstryck AB, Stockholm.

FAQ Frekventa frågor

1. Kan vi på vårt lärosäte pröva att använda AssCE-formuläret på grundnivå eller avancerad nivå?

Svar: Ja, Skriv till Anna Löfmark eller Anita Nyström (adress ovan) och ange vilken nivå av utbildning där ni tänker använda AssCE- formulären och lärosäte. Genom den informationen kan ni få inbjudan till kommande workshopmöten.

2. Kan vi använda vårt lärosätes logotype på framsidan av formuläret?

Svar: Ja, det går bra.

3. Är det möjligt att formulera om någon av faktorerna eller texten under faktorerna för att bättre svara mot vårt lärosätes lärandemål?

Svar: Nej. Innehållet i formuläret är copyrightskyddat. Det framgår i fotnoten, där det också står vilka personer som har upphovsrätten.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2015-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)