Sök

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Socionomprogrammet

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där verksamhetsförlagd utbildning - VFU är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför högskolan, med behörighetskrav innan start. Kursen börjar under termin 5 och är 22,5 hp.

Inom vilka områden kan man göra VFU?

Socialt arbete är ett brett område, och VFU-kursen kan göras på de avtalsplatser högskolan har inom kommun, landsting och privat näringsliv. Där finns platser inom t ex socialtjänst, kriminalvård, elevhälsa, HVB-hem, psykiatri och hälsocentraler. Det går även att söka en egen plats där en socionom eller någon med likvärdig utbildning är verksam som kan fungera som handledare. Det är även möjligt att göra sin VFU-kurs utomlands, via sökta stipendium eller för egna medel.

Avtalsplatser

Högskolan i Gävle har avtal med ett visst antal VFU-platser på de studieorter där socionomprogrammet finns som distansutbildning. För att högskolan ska kunna erbjuda handledda placeringar och att platserna håller en god kvalité, är avtalsplatserna viktiga. Avtalsplatser finns på studieorterna med omnejd.

VFU-handledare på fältet

För varje avtal högskolan har finns en lokal samordnare i några olika kommuner, som ansvarar för att utse de VFU-handledare som är lämpliga att handleda studenten under kursen. Handledaren lämnar efter kursen en bedömning till VFU-läraren som underlag till betyg, att ingå tillsammans med de teoretiska uppgifterna under kursen.

VFU-portal Blackboard

Under placeringsarbetet behöver VFU-samordnare ha kontakt med de studenter som ska göra sin VFU-kurs under termin 5, och på Blackboard finns ”VFU-portalen Socionom” där alla studenter enrollar sig och kommunicerar med VFU-samordnare HiG under placeringsarbetet. Studenten behöver bevaka kommunikationen på Blackboard gällande VFU, även om de är upptagna av annan pågående kurs.

VFU Placeringsarbete

VFU-samordnare HiG påbörjar fördelningen av platser under vårtermin 4, i samarbete med lokala VFU-samordnare på fältet. Det finns lokala VFU-samordnare i varje avtalskommun. Studenten blir erbjuden en VFU-plats på den studieort hen tillhör, med omnejd. Det är möjligt att söka egen VFU-plats, och då behöver HiG göra en överenskommelse med den platsen i god tid innan kursen börjar.

Önskemål om placering

VFU-plats erbjuds på studieort med omnejd. HiG har avtalsplatser som varierar från år till år och därför finns sällan möjlighet att önska specifik plats, men ofta inom ett visst område. Om särskilda skäl föreligger att vara nära sin hemort, bör det kommuniceras tidigt i processen. Särskilda skäl kan vara förändrad familjesituation, sjukdom eller liknande.

Ansvar under VFU-processen

Student;

 • Enrolla sig i VFU-portalen med ett personligt brev.
 • Bevaka information och kommunicera via journal i VFU-portalen.
 • Söka VFU-kursen senast ansökningsdatum. (Inte samma som VFU-portalen!)
 • Bevaka sin behörighet och påbörja eventuell komplettering.
 • Ta del av VFU-platsens eventuella policys i samband med kursstart gällande t ex tider, klädkoder, mobilanvändande etc.

Avtalskommunernas lokala samordnare;

 • Rekrytera VFU-platser att meddela till VFU-samordnare HiG.
 • Utse behöriga VFU-handledare i de olika verksamheterna.
 • Vara stöd till VFU-handledare vid behov.
 • Samverka och samarbeta med VFU-samordnare HiG under placeringsarbetet, och under kursen vid behov.

Högskolan;

 • Informera och kommunicera med student under placeringsprocessen.
 • Erbjuda student en VFU-plats på studieort med omnejd.
 • Göra överenskommelse med VFU-plats som student har sökt själv.
 • Samverka och samarbeta med VFU-samordnare på fältet under placeringsarbetet, och under kursen vid behov.
 • Följa upp VFU-perioden genom platsbesök vid behov, eller via t ex Adobe Connect, Skype eller telefonsamtal.
 • Försäkra student via Kammarkollegiets studentförsäkring.

Code of Conduct – VFU

Ta reda på och respektera VFU-platsens policy gällande t ex möteskultur, mobilanvändande, klädkod, tider etc.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)