Sök

VFU – Specialist­sjuksköterske­programmet­

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en del av programmet. Du som student har då utbildningsperioder på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde. Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring VFU och fältstudier.

FAQ

Här hittar du svar på dina frågor om VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet.

Vad är verksamhetsförlagd utbildning?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av programmet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde. På den verksamhets­förlagda delen av utbildningen förväntas du gå enligt handledarens schema, dvs. tidiga morgnar och sena kvällar.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att du får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

VFU ingår i flera kurser inom utbildningen och utöver det ingår fältstudier inom olika verksamhetsområden. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den kliniska utbildningen genomförs i Högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Handledning säkerställer kvalitet under verksamhetsförlagd utbildning. En pedagogisk modell som mer och mer tillämpas innebär att studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande eller peer learning. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

Vilka terminer ligger VFU i specialistsjuksköterskeprogrammet?

Inriktning anestesi 60 hp

 • Termin 1: tre veckor VFU inom specialistområdet.
 • Termin 2: två olika VFU-perioder inom specialistområdet. VFU i början av terminen på 4 veckor samt VFU i slutet av utbildningen på 5 veckor.

Inriktning distriktssköterska 75 hp

 • Termin 1: tre veckor VFU inom hemsjukvården samt tre veckor VFU inom primärvården.
 • Termin 2: tre veckor VFU inom barnhälsovården (BHV), en veckas fältstudier inom elevhälsans medicinska insats (EMI) samt tre veckor VFU inom primärvården.

Inriktning intensivvård 60 hp

 • Termin 1 Tre veckor VFU inom specialistområdet.
 • Termin 2 Två olika VFU-perioder inom specialistområdet. VFU i början av terminen på 4 veckor samt VFU i slutet av utbildningen på 5 veckor.
Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg. Det enda undantaget är ni som har studieort Falun. Beroende på vilka platser som finns tillgängliga i verksamheten så försöker vi fördela praktik­platserna så rättvist det går. Det går inte att göra VFU på den egna arbets­platsen eller på den hälsocentral där studenten är listad. Högskolan i Gävle har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheten. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin och beroende på omständigheter inom de olika verksamheterna som vi på Högskolan i Gävle inte råder över.

Inriktning anestesi 60 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg samt i Region Dalarna för de som har studieort Falun.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg.

Inriktning intensivvård 60 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg samt i Region Dalarna (Falun samt VFU termin 1 i Mora) för de som har studieort Falun.

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier utanför Gävleborgs län?

All verksamhetsförlagd utbildning ska ske inom Gävleborgs län på platser som du får tilldelad av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Gävle. Enda undantaget är ni som har studieort Falun. Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din verksamhets­förlagda utbildning utanför länet. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det.

Inriktning anestesi 60 hp
Du som har studieort Falun har din VFU i Region Dalarna.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
All VFU är inom Gävleborgs län. Inom programmet förekommer fältstudier fyra dagar inom elevhälsans medicinska insats. Det innebär att ingen bedömning sker utan endast närvarokontroll. Då finns möjlighet att själv välja utbildningsplats utanför de ordinarie utbildningsorterna. Observera att fältstudien inte får genomföras där den studerandes barn har sin skolgång.

Inriktning intensivvård 60 hp
Du som har studieort Falun har din VFU i Region Dalarna (Falun/Mora).

Inriktning vård av äldre 60 hp
Ingen VFU förekommer i dagsläget. Under termin 1 förekommer fältstudier fyra dagar inom verksamhetsområdet för specialistsjuksköterskan i vård av äldre. Det innebär att ingen bedömning sker utan endast närvarokontroll. Den studerande väljer och ordnar själv sin utbildningsplats.

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands?

I nuläget går det inte att genomföra den verksamhets­förlagda utbildningen utom­lands.

Kan jag få ersättning för boende och resor?

Det utgår ingen ersättning för boende och resor i samband med VFU, det är något du får bekosta själv. Det enda du kan få ersättning för är att om du t.ex. bor i Gävle och har fått din placering på en hälsocentral på en liten ort i Hälsingland där det inte finns någon möjlighet till boende utan du måste söka boende på annan ort, då kan du få ersättning för bussresor mellan den orten och din VFU-placering.

Är jag försäkrad under VFU-tiden?

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammar­kollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Med skoltid avses:

 • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritids­karaktär ordnad av någon annan än Högskolan.
 • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi.
 • Tid då studenten vistas på en VFU-plats.
Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort?

Du har möjlighet att ansöka om förtur till placerings­ort om du uppfyller kriterierna:

 • Ensamstående förälder med hemma­varande barn under 12 år. Intyg från Folkbokförings­registret fordras.
 • Egen eller nära anhörigs sjukdom som kräver vård eller behandling, aktuellt läkarintyg fordras.
Hur ordnar jag boende på studieorten?

Om du behöver boende under din VFU-period så ordnar du det själv. Du kan hitta några tips i länken. Även sociala medier eller Blocket kan vara bra att söka på.

Bostad under VFU-perioden

Hur nära VFU-perioden kan jag räkna med att få en VFU-placering?

Senast 3 veckor innan VFU-periodens start kan du få en VFU-placering, det beror på att verksam­heten inte hinner ta fram schema och handledare om de inte får åtminstone 3 veckors framförhållning. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen eller att du har en beviljad dispens­ansökan senast 3 veckor innan kursen startar.

Kliniska adjunkter

Högskolan i Gävle har tillsammans med Region Gävleborg kliniska adjunkter anställda som ska stödja studenterna och deras handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. De kliniska adjunkterna ansvarar också för bedömningar och betygssättning av studenten.

Handledare/huvudhandledare under VFU

Inom de flesta verksamheter finns en huvudhandledare som har ett övergripande ansvar för planering och handledning av studenter och fungerar som ett stöd för de kliniska handledarna.

Inriktning anestesi 60 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning anestesi ansvarar för den kliniska handledningen under VFU.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska eller mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (inom BHV), ansvarar för den kliniska handledningen under VFU.

Inriktning intensivvård 60 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning intensivvård ansvarar för den kliniska handledningen under VFU.

Bedömning under VFU

Under de kliniska studierna är du som student tillsammans med handledande specialistsjuksköterskor och kliniska adjunkter ansvarig för att det sker bedömning av progressionen av dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

En förutsättning för en nyanserad och korrekt bedömning, är att du som student i så stor utsträckning som möjligt anpassar arbetsschemat efter handledarens. Detta underlättar kontinuitet i handledningen. Bedömningen sker vid två tillfällen under VFU (halvtidsdiskussion, avslutande bedömning) tillsammans med dig, din handledare och klinisk adjunkt.

Bedömningsformuläret AssCe används vid samtliga specialistutbildningar. Vid specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning intensivvård 60 hp avslutas den tredje och sista VFU-perioden med en klinisk slutexamination.

Hälsodeklaration inför VFU

Se under respektive rubrik beroende på var du ska genomföra din VFU.

Hälsodeklaration Region Gävleborg

Inför VFU ska alla studerande lämna en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Du som student är själv ansvarig för din ifyllda hälsodeklaration under hela din utbildning och ska vid förfrågan kunna visa upp hälsodeklarationen på din VFU-plats i Region Gävleborg.

 • Inlämning av hälsodeklaration

Ifylld hälsodeklaration mejlar du till fanny.svartling@hig.se i samband med program­start. I mejlet ska följande finnas bifogat:

 • hälsodeklarationen
 • bild på godkänd id-handling
 • bild på dig där ditt ansikte syns väl.

Du får därefter ett mejlsvar med anvisningar om du behöver vidta några åtgärder utifrån din hälsodeklaration, till exempel att vaccinera dig. Vill du lämna in din hälsodeklaration på plats istället, och då få svar via brevpost, anger du det i ditt mejl till kontakpersonen för hälsodeklarationen.

Högskolan i Gävle bekostar vid behov, enligt gällande avtal, dina vaccinationer enligt gällande riktlinjer. Du som studenten tar kontakt med valfri vaccinationscentral alt. din hälsocentral för att boka tid för vaccination/er enligt gällande riktlinjer. Återbetalning sker efter ifyllande och inlämnande av denna blankett. Pdf, 456 kB.

Hälsodeklaration/Hälsointyg Region Stockholm

Alla studenter som gör VFU i Region Stockholm måste ha ett Hälsointyg. Detta hälsointyg utfärdas en gång under utbildningen, därefter har studenten själv ansvar för sitt hälsointyg under hela sin utbildning. Intyget ska visas upp på samtliga VFU- platser i Stockholm/Norrtälje. Om studenten tappar bort sitt hälsointyg ansvarar studenten själv för att få nytt hälsointyg samt eventuella tillkomna kostnader för detta.

Högskolan Gävle har skrivit ett avtal med Företagshälsovården Hela i Norrtälje som utfärdar hälsointyget. Ta kontakt med Hela och boka tid för ett besök hos dem, hälsointyget behöver vara klart i god tid innan du ska påbörja din VFU.

När du går till Hela på ditt inbokade besök skall du ha med en ifylld hälsodeklaration som gäller för Region Stockholm. Hela utfärdar sedan ditt hälsointyg och eventuella vaccinationer som kan behövas. Detta är kostnadsfritt för dig.

Kontaktuppgifter Hela:
Telefon: 0176-173 80

Hälsodeklaration Region Dalarna

Inför VFU ska alla studerande fylla i en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning.

Informationen kring Hälsodeklaration för Region Dalarna gäller endast för dig som är reguljär student. Går du en uppdragsutbildning så ansvarar din arbetsgivare för vad som gäller för dig. Se blanketten nedan:

Hälsodeklaration Region Dalarna Pdf, 496 kB.

Hälsodeklaration Region Jämtland Härjedalen

Går du en uppdragsutbildning så ansvarar din arbetsgivare för vad som gäller för dig.

VFU-portalen Klipp

Alla utbildningsplatser som du får under utbildningen finns i Klipp som är ett webbaserat placeringssystem där du kan se alla dina VFU-placeringar. De studenter som tillhör studieort Norrtälje kan inte se sina placeringar i Region Gävleborgs version av Klipp utan får access till Stockholms läns landstings Klipp.

Kontakt

Kontaktperson för hälsodeklaration

Fanny Svartling
E-post: fanny.svartling@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)