Sök

Socialt arbete och hållbarhet

Att arbeta med socialt arbete och social hållbarhet är komplext. Kompetensutveckling inom området socialt arbete och hållbarhet ger förutsättningar för att arbeta utefter nya rön, fördjupa eller bredda kompetensen. Det skapar trygghet och förutsättningar för utveckling och ökad kvalitet i verksamheten.

Högskolan har en bred kompetens och ett stort kunnande inom området som socialt arbete och social hållbarhet. Genom våra kurser vill vi förmedla aktuell kunskap och presentera de senaste forskningsrönen inom respektive område. De kurser vi erbjuder riktar sig till yrkesverksamma som fortbildning och fördjupningar inom området.

Mycket relevant kunskap. Detta borde det pratas mer om på arbetsplatserna

Deltagare i Grundläggande psykoterapiutbildning 2014-2016

Kursen har gett mig nya perspektiv, aha-upplevelser och vidgat mina cirklar.

 Tidigare deltagare i Grundläggande psykoterapiutbildning

Aktuella kurser

BAS-utbildning om missbruk och beroende

BAS-utbilding om missbruk och beroende
En grundläggande och introducerande utbildning inom missbruks- och beroendevård som ges i syfte att inspirera och uppdatera yrkesverksamma som berörs av missbruksproblematik i möten med människor i arbetet. Utbildningen ger en ökad förståelse av olika perspektiv och aspekter vad gäller missbruks- och beroendevård. Deltagarna får baskunskaper för att förstå och möta situationer och frågor som kan uppstå inom området.

Kursdagar och innehåll
DAG 1
- Hur påverkas människan ur ett biopsykosocialt perspektiv av beroendeproblem
Biopsykosociala faktorer för missbruks-och beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem.
- Perspektiv på missbruk och missbruksbehandling

DAG 2
- Komplexa behov och komplexa organisationer
- Juridiska perspektiv på sekretess och samverkan

DAG 3
- Etik i socialt arbete
- Anhörig och brukarperspektiv

Kostnad
1500 kr exkl. moms per person

Kontakt
Har du frågor om kursen: Marie Hansson, kursansvarig, tel 026-64 86 78, e-post marie.hansson@hig.se

Brottsförebyggande för praktiker

Brottsförebyggande för praktiker
En semi-webbaserad uppdragsutbildning i brottsförebyggande för yrkesverksamma inom området. Målet är att förmedla aktuella kunskaper och senaste forskning om brottsprevention till dig som på olika sätt arbetar med brottsförebyggande frågor.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med brottsförebyggande och säkerhetsfrågor i kommuner, landsting, polis samt andra offentliga verksamheter och privata företag. Särskilt lämplig är kursen för anställda i kommuner och myndigheter som på lokal nivå arbetar med brottsprevention.

Innehåll
Syfte med kursen är att deltagaren ska:

 • Känna till grundläggande teorier om brottslighetens orsaker
 • Förstå kopplingen mellan dessa teorier och brottsförebyggande åtgärder
 • Få förbättrade kunskaper om hur samhället reagerar på brott
 • Få ett forskningsförankrat förhållningssätt till brottsförebyggande arbete
 • Kunna kartlägga brottsrelaterade problem på lokal nivå, analysera dessa problem, planera åtgärder, implementera åtgärder samt följa upp resultaten.
 • Ha orientering i var kunskaper om effektiva brottspreventiva åtgärder kan införskaffas
 • Kunna diskutera hur lokalt brottsförebyggande arbete bör organiseras och vilka roller som polisen, olika förvaltningar inom kommunen och andra aktörer bör ha i sådant samarbete.
 • Ha grundläggande kunskaper inom: ”What works, what doesn’t and what is promising in crime prevention”.

Kursens lärare
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.
Lärare och forskare inom avdelningen för socialarbete och kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Upplägg
Kursen ges på halvtid under 10 veckor. Den inleds med två dagars undervisning på plats på Högskolan i Gävle. Den övriga undervisningen sker på distans. Examination sker genom att de studerande skriver en rapport där egna erfarenheter och kursens innehåll tas till vara.

Ladda hem faktablad om kursen Pdf, 142 kB.

Tid för kursen och kursdagar

Kostnad
12 800 kr exkl. moms

Kontakt
Har du frågor om kursen: Erik Häggström, 070-080 97 52, erik.haggstrom@hig.se

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp
Utbildningen har en relationell och familjeterapeutisk systemisk inriktning där
behandlingsarbete med familjer, par och barn står i fokus. Även andra psykoterapeutiska perspektiv behandlas med betoning på gemensamma faktorer i psykoterapi. Stor vikt läggs vid att i teori och i grupphandledning träna terapeutiska färdigheter som har betydelse för behandlingens utfall.

Från och med termin två indelas deltagarna i handledningsgrupper där kravet är att visa
upp tre kliniska utbildningsterapier som görs i familjer, antingen via filmade sessioner eller i direkthandledning. Dessa handledningsgrupper leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykoterapeuter.

Du kommer att få möta föreläsare med stor kunskap inom de olika områdena. Utbildningen präglas av hög kvalitet på föreläsare och handledare.

Interprofessionellt samarbete- hållbara professioner i ett föränderligt samhälle, 7,5 hp

Interprofessionellt samarbete- hållbara professioner i ett föränderligt samhälle, 7,5 hp
Vill du utvecklas i arbetet och få nya perspektiv tillsammans med andra yrkesprofessioner? Är du nyfiken på hur olika yrkesroller stödja och stärka varandra i komplexa arbeten?

Det är inte alltid lätt att samarbeta mellan verksamheter och över professioner, men det är viktigt. Med nutidens och framtidens komplexa utmaningar i samhället kommer samarbete mellan olika professioner och specialkompetenser bli alltmer betydelsefullt för att nå framgång inom bland annat skola, vård och socialt arbete. Det har Högskolan i Gävle uppmärksammat och arbetat med i forskning och utbildning.

Nu erbjuds verksamheter och yrkesverksamma där denna kurs i syfte att ge kunskaper och perspektiv som underlättar ett interprofessionellt arbete. I kursen ges deltagarna möjlighet att utvecklas i yrkesidentiteten och få djupare kunskap om andra professioner. Kursen riktar sig främst mot verksamma inom skola, socialt arbete samt vård och omsorg. Möten och samtal mellan olika yrken ger ett gemensamt lärande, kunskaper och förståelse om varandras professioner.

Innehåll

 • Lagstiftning som reglerar hälso-och sjukvård, socialtjänst och skola
 • Olika professioners arbete med värdegrundsarbetet och andra yrkesetiska frågor
 • Kommunikation över professionsgränser
 • Verktyg för ett väl fungerande interprofessionellt samarbete

Upplägg
Undervisningen sker till stor del i seminarieform tillsammans med andra yrkesprofessioner men även enskilt. I kursen sker 4 kursdagar på Högskolan i Gävle, löpande kontakt med lärare och enskilda studier.

Lärarna på kursen är forskare i nämnda områden och har varit verksamma inom skola, socialt arbete och hälso-och sjukvård.

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta Josefin Westerberg Jacobson på e-post: Josefin.WesterbergJacobson@hig.se

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-05-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)