Gå till eugreenalliance
Sök

Vård och omsorg

Kompetens är en avgörande för god kvalitet inom hälso- och sjukvård. Vi formar utbildning utefter de behov som finns i området efter kontinuerlig dialog med våra samverkanspartners.

I samverkan med kommuner i Gävleborgs län har vi utvecklat två kurser för kompetensutveckling av sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

På Högskolan har vi också metodövningsrum som det finns möjlighet för andra aktörer att nyttja för övning och praktisk utbildning av personal.

Vi erbjuder också platser på våra ordinarie utbildningsprogram inom ramen för uppdragsutbildning.

Aktuella kurser

Specialistsjuksköterskeprogram - inriktningar Anestesisjukvård och Intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogram - inriktningar Anestesisjukvård och Intensivvård

Som en möjlighet för arbetsgivare inom hälso- och sjukvård att satsa på motiverad och lämplig personal att gå vidare som specialistsjuksköterska erbjuder Högskolan i Gävle sedan några år specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesivård och intensivvård som uppdragsutbildning

Vi erbjuder möjlighet att arbetsgivaren finansierar platser uppdragsutbildning inom specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesivård och Intensivvård som uppdragsutbildning. Deltagarna samläser med studenter och övriga uppdragsutbildningsdeltagare inom utbildningsprogrammet. Vi anpassar var VFU, verksamhetsförlagd utbildningen, genomförs efter uppdragsgivarens önskemål. Här finns också möjlighet att anpassa utbildningen till digitala och flexibla format.

För att få legitimation krävs samma förkunskaper som till reguljär utbildning. Deltagarna följer samma studieplan som studenter vid utbildningen. Utbildningsstart sker vid höstterminens start.

Mer information om kurserna

Kontakt
Tina Nordström, bitr. avdelningschef, vårdvetenskap
e-post: tina.nordstrom@hig.se telefon: 026- 64 86 11

Avancerad omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Avancerad omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård, 7.5 hp

Kursen syftar till att stärka sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som blir alltmer avancerad och ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens och yrkesroll.

Kursens innehåll

 • Klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd med stöd av olika bedömningsinstrument inom kommunal hälso-sjukvård
 • Vårdhygien och smittskydd inom kommunal hälso-sjukvård
 • Sårvård och sårbehandling vid olika akuta och svårläkta sår
 • Klinisk bedömning av nutritionsstatus samt närings- och energibehov vid normalt åldrande och olika typer av långvariga sjukdomstillstånd
 • Omvårdnad och behandling vid diabetes

Kursens upplägg
Kursen omfattar 7,5 hp, vilket innebär fem veckors heltidsstudier, sammanlagt ca 200 studietimmar. Du väljer själv din studietakt. Vid 50 % studietakt genomförs kursen under 10 veckor och vid 25 % studietakt genomförs kursen under 20 veckor. All undervisning sker via högskolans digital plattform Canvas. Samtliga föreläsningar är inspelade så deltagaren kan ta del av dem när det passar. Seminarier som ingår i kursen genomförs via det digitala mötesverktyget Zoom.

Kursens innehåll examineras både individuellt och i grupp. De skriftliga examinationerna sker i en portfolio, där deltagaren genomför uppgifterna i valfri takt. I kursen ingår en klinisk examination som genomförs vid Högskolan i Gävle.

Tid
Kursen ges med start måndag v 39. Deltagare, leg.sjuksköterskor från kommunal verksamhet inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborgs län.

Kontakt
Har du frågor om kursen: Annica Björkman, biträdande utbildningsledare, e-post: annica.bjorkman@hig.se

Palliativ vård och omvårdnad i livets slut inom kommunal hälso- och sjukvård 7,5 hp

Palliativ vård och omvårdnad i livets slut inom kommunal hälso-och sjukvård, 7,5 hp

Kursen syftar till att stärka sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som får en alltmer avancerad roll inom den palliativa vården vilket ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens och yrkesroll.

Kursens innehåll

 • Omvårdnad vid palliativ vård och vid vård i livets slutskede utifrån individens unika behov och upplevelser samt palliativ vårdfilosofi
 • Etiska komplexa situationer vid palliativ vård och vård i livets slutskede
 • Planering, genomförande och utvärdering av palliativ omvårdnad och vård i livets slut
 • Symtomlindring och behandling i palliativ vård och i livets slutskede
 • Munvård vid palliativ vårdnad och vård i livets slutskede

Kursens upplägg

Kursen omfattar 7,5 hp, vilket innebär fem veckors heltidsstudier, sammanlagt ca 200 studietimmar. Du väljer själv din studietakt. Vid 50 % studietakt genomförs kursen under 10 veckor och vid 25 % studietakt genomförs kursen under 20 veckor. All undervisning sker via högskolans digital plattform Canvas. Samtliga föreläsningar är inspelade så deltagaren kan ta del av dem när det passar. Seminarier som ingår i kursen genomförs via det digitala mötesverktyget Zoom.

Kursens innehåll examineras både individuellt och i grupp. De skriftliga examinationerna sker i en portfolio, där deltagaren genomför uppgifterna i valfri takt.

Tid
Kursen ges med start måndag v 41. Deltagare, leg.sjuksköterskor från kommunal verksamhet inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborgs län.

Kontakt
Har du frågor om kursen: Annica Björkman, biträdande utbildningsledare, e-post: annica.bjorkman@hig.se

Interprofessionellt samarbete- hållbara professioner i ett föränderligt samhälle, 7,5 hp

Interprofessionellt samarbete- hållbara professioner i ett föränderligt samhälle, 7,5 hp
Vill du utvecklas i arbetet och få nya perspektiv tillsammans med andra yrkesprofessioner? Är du nyfiken på hur olika yrkesroller stödja och stärka varandra i komplexa arbeten?

Det är inte alltid lätt att samarbeta mellan verksamheter och över professioner, men det är viktigt. Med nutidens och framtidens komplexa utmaningar i samhället kommer samarbete mellan olika professioner och specialkompetenser bli alltmer betydelsefullt för att nå framgång inom bland annat skola, vård och socialt arbete. Det har Högskolan i Gävle uppmärksammat och arbetat med i forskning och utbildning.

Nu erbjuds verksamheter och yrkesverksamma där denna kurs i syfte att ge kunskaper och perspektiv som underlättar ett interprofessionellt arbete. I kursen ges deltagarna möjlighet att utvecklas i yrkesidentiteten och få djupare kunskap om andra professioner. Kursen riktar sig främst mot verksamma inom skola, socialt arbete samt vård och omsorg. Möten och samtal mellan olika yrken ger ett gemensamt lärande, kunskaper och förståelse om varandras professioner.

Innehåll

 • Lagstiftning som reglerar hälso-och sjukvård, socialtjänst och skola
 • Olika professioners arbete med värdegrundsarbetet och andra yrkesetiska frågor
 • Kommunikation över professionsgränser
 • Verktyg för ett väl fungerande interprofessionellt samarbete

Upplägg
Undervisningen sker till stor del i seminarieform tillsammans med andra yrkesprofessioner men även enskilt. I kursen sker 4 kursdagar på Högskolan i Gävle, löpande kontakt med lärare och enskilda studier.

Lärarna på kursen är forskare i nämnda områden och har varit verksamma inom skola, socialt arbete och hälso-och sjukvård.

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta Josefin Westerberg Jacobson på e-post: Josefin.WesterbergJacobson@hig.se

Anmälan

Anmälan till kurserna: Avancerad omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård, 7.5 hp och Palliativ vård och omvårdnad i livets slut inom kommunal hälso-och sjukvård, 7,5 hp görs i anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdag: 19 september

Anmälan om deltagande lämnas i första hand av företrädare för företaget. Om deltagare gör egen anmälan ska den vara godkänd av företaget. Direkt efter att anmälan har gjorts får du ett mejl som bekräftar din anmälan. Om du inte får bekräftelsemailet så har anmälan inte gått igenom, och du måste göra en ny.

När anmälan är gjord kommer ett avtal att skickas till företrädaren för företaget för underskrift. Därefter registreras deltagaren på kursen.

Metodövningsrum

Vi erbjuder möjlighet att ta del av och förlägga praktisk träning i de moderna metodrum för vård och omsorg som Högskolan har. Vi har flera rum som används för olika praktiska övningar inom sjuksköterskeprogrammet och som andra aktörer att nyttja för övning och praktisk utbildning av personal.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-09-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)