Gå till eugreenalliance
Sök

Statistik och matematisk statistik

Varför studera statistik?

Mängden information har vuxit mycket snabbt, och den har blivit allt lättare att få tag i — samtidigt har möjligheterna att lätt och snabbt beskriva data blivit avsevärt mycket större. Statistiken erbjuder metoder för att skilja ut information ur stora datamängder som varierar slumpmässigt — det finns ett mycket stort behov av personer med goda statistikkunskaper.

Statistikkunskaper behövs till exempel inom programmen: Ekonomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet. På Högskolan i Gävle kan du läsa t o m A -nivån inom statistik och matematisk statistik.

Arbeta som statistiker!

Traditionellt sett har många statistiker fortsatt som forskare inom universiteten och olika forskningsinstitut. Försäkringsbolagen har också anställt statistiker. Under senare år har en större efterfrågan på statistiker kunnat märkas från framförallt läkemedelsindustrin. Även till exempel fondförvaltare har visat intresse för den sakkunskap som statistiker kan erbjuda.
Nationalekonomer med inriktning på statistik kallas ekonometriker och arbetar ofta med utredningsarbete.

Vad gör en statistiker?

Statistikern kan arbeta i ett företag, en myndighet, kommun eller organisation med att planera, genomföra och tolka undersökningar. De kan göra prognosberäkningar och statistiska undersökningar och utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. De kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Vid undersökningar är det vanligt att du som statistiker arbetar i en projektgrupp tillsammans med specialister på ämnet för den aktuella undersökningen. Du planerar undersökningen tillsammans med gruppen och föreslår vilka metoder man ska använda för att samla in bearbeta och analysera data. Du beskriver vilken information du vill ha fram och lägger upp rutiner för hur datorbearbetningen ska gå till.

Att analysera och tolka de framtagna uppgifterna och formulerar slutsatser ingår i arbetet. Statistikern bedömer också rimligheten och säkerheten i slutsatserna.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. De föreslår lämpliga statistiska analysmetoder. De ställer samman, bearbetar och analyserar resultaten av experimentet och skriver en rapport. I rapporten talar statistikern om vilka statistiska metoder som använts, varför man valde just dessa och ger en förklaring till resultaten.

Statistiker som arbetar med befolkningsprognoser kallas demografer.

Aktuarier i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar till exempel av hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Att räkna ut risker och kostnader för skador på hus, bilar och industrianläggningar kan också ingå i arbetet. Beräkningarna blir underlag för de avgifter för försäkringarna, så kallade premier, som försäkringstagarna ska betala. Ibland gör du som aktuarier analyser för att beräkna återbäring för pensionsförsäkringar eller deltar i arbetet med att utveckla nya försäkringstyper.

Försäkringsmatematiker har liknande uppgifter.
Eftersom du som statistiker ibland utvecklar egna datorapplikationer för att kunna utföra särskilda analyser, är det viktigt att du följer med i utvecklingen av standardprogram för databearbetning.
För en statistiker är organisationsförmåga och logiskt tänkande värdefulla egenskaper eftersom mycket av arbetet innebär att planera undersökningar och att analysera och tolka data. Det är viktigt att kunna hantera stora informationsmängder och ur ett omfattande material ta fram det väsentliga och presentera det på ett lättförståeligt sätt.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behöves ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi.

Personallista Statistik

Cecilia Alström Rapaport, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och natur
 Telefon: +4626648153
 E-post: cecilia.alstrom-rapaport@hig.se
 Rum: 99:634

Agata Binderman Dubik, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648467
 E-post: agata.binderman.dubik@hig.se
 Rum: 99:627

Li-Fang Xu, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648770
 E-post: Li-Fang.Xu@hig.se
 Rum: 99:631
Kontakt

Johan Björklund, universitetslektor
026-64 87 78
johan.bjorklund@hig.se

Publicerad av: Eva Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-06-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)