Publikationer och disputationer

För att nå målen med dagens forskning, att öka kunskap och bidra till utveckling, redovisas här de forskningsresultat CLIP har bidragit till.

Publikationer

Via länken här återfinns samtliga publikationer från CLIP och Industriell ekonomi.
Skriv in 'Industriell ekonomi' i raden för fritext för att se publikationerna. På sidan kan det sorteras efter författare, när det publicerats m.m.

Disputationer och licentiatseminarier

CLIP har ett antal doktorander knutna till verksamheten. Nedan följer information kring licentiatseminarier och disputationer. Frågor kring dessa kan besvaras av doktoranden direkt, alternativt av professor Lars Bengtsson, lars.bengtsson@hig.se.

Muhammad Abid

licentiat inom globala försörjningskedjor

Den 17 juni 2015 försvarade Abid sin licentiatavhandling med titeln Global Supply Chain Design. Uppsatsen presenterades vid ett seminarium på Institutionen för Industriell ekonomi och organisation vid KTH. Opponent var prof. Magnus Wiktorsson, Chalmers. Kontakta gärna Abid via mail på: Muhammad.Abid@hig.se.

Jonas Renström

licentiat inom ledning av lean

Den 24 februari 2015 försvarade Jonas Renström som licentiatavhandling med titeln: "Senior managers and lean". Avhandlingen presenterades vid ett seminarium vid Högskolan i Gävle och lades fram vid KTHs skola för teknik och hälsa. Opponent var Lars Medbo, Chalmers.
Kontakta gärna Jonas: jonas.renstrom@sandvik.com.
Ladda ned avhandlingen

Lars Löfqvist

Disputerade om Innovation i små företag

Den 17 januari 2014 disputerade CLIP-forskaren Lars Löfqvist på KTH med avhandlingen "Product Innovation in Small Established Enterprises: Managing Processes and Resource Scarcity". Opponent var Professor Helena Forsman, University of Tampere.
Intresserad? Kontakta gärna Lars Löfqvist: 026-648742; lars.lofqvist@hig.se
Ladda ned avhandlingen

Bengt Halling

licentiat inom Implementering av Lean

Den 9 december 2013 blev Bengt klar med sin Licentiatavhandling vid KTH inom ämnet Lean Implementation The Significance of People and Dualism.
Kontakta gärna Bengt: Bengt Halling@hig.se
Ladda ned avhandlingen

Stefan Eriksson 

licentiat om visuella materialplaneringsmetoder

Stefan Eriksson presenterade på KTH den 12 juni 2013 sin licentiatuppsats med titeln "Visual replenishment methods in manufacturing industry and suggestion for a decision tool". Opponent var Dr. Stig-Arne Mattsson.
Kontakta gärna Stefan Eriksson: 026-648106; stefan.eriksson@hig.se
Ladda ned avhandlingen

Robert von Haartman

Disputerat i "Design av globala försörjningskedjor"

Den 20 januari 2012 disputerade Robin von Haartman på KTH med avhandlingen "Manufacturing capabilities: expendable commodities or catalysts for effective supply chain management".

Avhandlingen tar upp ett ämne som blivit alltmer aktuellt i o m globaliseringen och en ökad andel utflyttad produktion. Detta har medfört att försörjningskedjan blivit allt viktigare och avhandlingen undersöker hur den interna produktionskompetensen kan utnyttjas för att effektivisera denna.

Som metoder har både fallstudiemetodik och enkätstudier tillsammans med statistiska analyser använts. Resultaten visar att produktionskompetens förbättrar företagens förmåga att effektivt utnyttja sina kunder och leverantörer både gällande den dagliga verksamheten men också vid produktutveckling.

Produktutveckling är viktigare för de företag som konkurrerar med hög innovationsförmåga, medan en kostnadseffektiv försörjningskedja är viktigare för de företag som konkurrerar med ett lågt pris. Försörjningskedjan, och produktionens roll i den, är följaktligen beroende av vilka de huvudsakliga konkurrensfaktorerna är.

Är du intresserad? Kontakta då Robin: 026-648975 rhn@hig.se
Ladda ned avhandlingen

Licentiatseminarium kring innovationsprocesser i små företag.

Lars Löfqvist, doktorand inom CLIP och forskarstuderande inom Industriell arbetsvetenskap och PiE-P vid KTH, försvarade sin licentiatavhandling "Innovation and Design Processes in Small Established Companies" den 20 november.

Diskutant var Dr. Anna Öhrwall-Rönnbäck, Linköpings Universitet.

Handledare: Prof. Lars Bengtsson och Docent Matti Kaulio

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Ladda ned lic-avhandlingen här. Vid frågor, kontakta gärna Lars Löfqvist (Lars.Lofqvist@hig.se).

Licentiatseminarium om logistikkrav för systemleverantörer

Inga-Lill Carlsson, affärsutvecklare på Mekanotjänst och industridoktorand, försvarade sin licentiatavhandling "Meeting increased logistical demands - Developing as a small and medium sized system supplier", den 7 oktober vid Linköpings Universitet.

Diskutant var Ek.Dr. Jens Hultman, Lunds Universitet.

Handledare: Prof. Mats Abrahamsson, Dr. Håkan Aronsson och Prof. Lars Bengtsson.

Ladda ned lic-avhandlingen här. Vid frågor, kontakta gärna Inga-Lill Carlsson (Inga-Lill.Carlsson@mekanotjanst.se).

Kontakt

Professor Lars Bengtsson
E-post:  Lars.Bengtsson@hig.se
Telefon:  026-64 88 02
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Senior rådgivare, Gunnar Herdin
E-post: gunnar.herdin@hig.se
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Publicerad av: Emma Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)