Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning vid akademin

Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många olika ämnesområden med ett starkt tvärveten­skapligt samarbete. Här presenteras akademins forskning och forskare utifrån forskningsämne.

Besluts-, risk- och policyanalys

Forskare

Biologi

Forskning inom biologiämnet innefattar många aspekter av liv och håll­barhet. Inom ämnet bedrivs forskning om artdiversitet, bevarande­biologi, biologisk mång­fald, eko­system­tjänster, hållbart fiske, hållbart lantbruk, mikrobiologi, populations­­biologi, taxonomi, samt ämnes­didaktik.

Byggnadsteknik

Forskningen inom byggteknikgruppen kan sammanfattas med två huvudriktningar. Den ena inriktningen omfattar prestanda hos konstruktioner och den andra inriktningen är byggnadsfysik med fokus på byggnaders energiprestanda. Den forskning som görs inom prestanda hos konstruktioner omfattar beteendet och förbättringen av olika typer av strukturer som balkar, pelare, väggar, bjälklag, livsstänger och förband som består av olika material. Forskningen inom byggnadsfysik med fokus på byggnaders energiprestanda utförs ofta i samarbete med energisystem- och inomhusmiljögrupperna och även med miljövetenskapen. Forskningen omfattar bland annat modellering, simulering och mätning av energiprestanda hos byggnader, byggnadskomponenter och system samt brukarnas beteenden.

Forskningsprojekt
Forskare

Elektroteknik

Högskolan i Gävle har länge bedrivit forskning och utbildning inom elektronik, men i takt med att utbildningsprogrammen ändrats och vi har fått både ett ingenjörsprogram och ett masterprogram i automation har forskningen breddats, varför vi nu använder benämningen elektroteknik. Vår forskning inom ämnet fokuserar på följande delar:

  • Elektrisk mätteknik, särskilt radiomätteknik, med syftet att uppnå energieffektiva komponenter
  • Radiokommunikation industriella miljöer, bland annat med syfte att få en säkrare arbetsmiljö
  • Sensorteknik och sensornära signalbehandling, där gassensorer är ett exempel på en tillämpning
  • Reglerteknik, med tillämpningar inom industriellt underhåll
  • Robotik, med syfte att möjliggöra för äldre att leva ett rikare liv, samt med fokus på säkerhetsfrågor.
Forskare

Energisystem

Energisystem är ett tekniskt ämne som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan. Den grundläggande tanken bakom forskningsämnet är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt energisystem samt vid ombyggnation av existerande energisystem. Forskningen inom energisystem vid Högskolan i Gävle handlar om tre huvudområden: byggnaders energisystem, industriella energisystem och nationella och regionala energisystem

Forskare

Amiri, Shahnaz, lektor
Cabral, Diogo, postdoktor
Calmunger, Mattias, adjungerad lektor
Cehlin, Mathias, docent
Dotzauer, Erik, professor
Gebeyaw, Getiye, forskningsassistent
Gomes, Joao, forskare
Gustafsson, Mattias, forskare
Hayati, Abolfazl, biträdande lektor
Kabanshi, Alan, biträdande lektor
Karlsson, Björn, professor
Larsson, Ulf, lektor
Mardan, Nawzad, lektor
Mattsson, Magnus, lektor
Monie, Svante, postdoktor
Moshfegh, Bahram, professor
Olsson, Patrick, forskare
Sandberg, Mats, senior professor
Thollander, Patrik, professor

Fysik

Forskare

Geospatial Informationsvetenskap

Inom forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap bedrivs ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare från de närliggande ämnena lantmäteriteknik, geografi och datavetenskap för att ta sig an utmaningar i samhället och industrin genom bland annat digitalisering och användande av spatiala och geografiska metoder.

Industridesign

Forskning bedrivs inom materialdrivna design- och innovations­processer som har sin start­punkt i olika biobaserade material. Dessa bio­baserade material kan vara nya, beprövade äldre material eller rest­strömmar. Inom forskningen tas process­modeller och metodik fram för design av innovativa produkter som är baserade på bio­baserade material. Det bedrivs även forskning på nya biobaserade materials sinnliga och affektiva upplevelser, innovations­ekosystem för biobaserade material samt design­pedagogik ur både lärares och studenters perspektiv.

Forskare

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är ett mångdisciplinärt ämne som har sin bas i teknikvetenskapen men sträcker sig in i samhällsvetenskapen. Här är samspelet mellan människa, teknik och organisation centralt. Vår inriktning är praktikrelevant kunskapsbildning kring ledning av produktion och innovation i industriföretag och organisationer.

Forskare

Abid, Muhammad, adjunkt
Bengtsson, Lars, professor
Dominic, Chris, lektor
Fobbe, Lea, lektor
Hadin, Åsa, lektor
Hilletofth, Per, professor
Hilmola, Olli-Pekka, professor
Jonsäll, Anette, forskare
Niss, Camilla, lektor
Nobuoka, Jakob, lektor
Pal, Rudrajeet, gästprofessor
Von Haartman, Robin, lektor
Zhao, Ming, lektor

Kemi

Forskare

Maskinteknik

Forskningen är inriktad mot experimentella studier inom maskinteknik, särskilt mot spånskärande bearbetning. Pågående forskningsprojekt handlar om den adhesiva mekanismen vid svarvning av stål och dess konsekvenser i form av nedbrytning av skäreggen.

Forskare

Kourosh, Tatar, lektor
Sundberg, Mikael, forskningsingenjör

Matematik

Forskningen inom matematik bedrivs aktivt inom ämnets tre delområden: matematik, statistik och matematikdidaktik. Inom matematiken bedrivs bland annat forskning inom matematisk fysik, speciellt inriktad på matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori. Vidare bedrivs forskning inom diskret matematik, och algebraisk geometri. Inom statistik så bedrivs forskning främst mot statistiska metoder för att utvärdera behandlingsprocesser. Inom matematikdidaktiken så bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola.

Forskningsprojekt
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2024-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)