Sök

Forskning vid akademin

Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många olika ämnesområden med ett starkt tvärvetenskapligt samarbete. Här presenteras akademins forskning och forskare utifrån forskningsämne.

Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsprojekt
Forskare

Byggnadsteknik

Forskningsprojekt
Forskare

Elektroteknik

Forskare
Doktorander

Andersson, Rabé
Bautista Gonzalez, Oscar
Bemani, Ali
Choudhary, Vipin
Hosseinzadeh Dadash, Amirhossein

Fysik

Forskare

Geospatial Informationsvetenskap

Inom forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap bedrivs ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare från de närliggande ämnena lantmäteriteknik, geografi och datavetenskap för att ta sig an utmaningar i samhället och industrin genom bland annat digitalisering och användande av spatiala och geografiska metoder.


Forskningsprojekt

Spatial Data Innovation (SDI) - 3D Digitalisering inom industrin
Hydro-geodesy: Climate change- and global warming-induced mass change detection (in English)
Accuracy assessment in aerial mobile mapping platforms (in English)
Monitoring lithospheric motions by Satellite Geodesy (in English)

Forskare
Doktorander

Alfredsson, Anders
Andersson, Malin
Amin, Hadi
Aslani, Mohammad
Chandel, Kuhelee
Jouybari, Arash
Ma, Lei
Ren, Zheng

Examinerade doktorander

Goran Milutinovic (2020), Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1394968/FULLTEXT01.pdf

Ding Ma (2018), Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1187391/FULLTEXT01.pdf

Nancy Joy Lim (2018), Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254912/FULLTEXT01.pdf

Industriell ekonomi

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Alieva, Jamila
Fobbe, Lea
Li, Haihan
Renkema Singh, Marije
Santos, Felippe Vilaca Loureiro
Temel, Melis

Kemi

Forskningsprojekt
Forskare

Maskinteknik

Forskningen är inriktad mot experimentella studier inom maskinteknik, särskilt mot spånskärande bearbetning. Pågående forskningsprojekt handlar om den adhesiva mekanismen vid svarvning av stål och dess konsekvenser i form av nedbrytning av skäreggen.

Forskningsprojekt
Forskare

Matematik

Forskningsprojekt

Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett tematiskt ämne som med begrepp, teorier, metoder och modeller beskriver och besvarar frågor som är relaterade till sambanden mellan miljö, människa och teknik. De gemensamma målen för den forskning och utbildning som bedrivs inom miljövetenskap är att bidra till låg påverkan på naturmiljön genom god förvaltning, planering och hushållning med naturresurser och begränsade utsläpp till luft, mark och vatten. I förlängningen ökar detta mänskligt välbefinnande, både ur system-, samhälls- och individperspektiv. Ämnets forskning är primärt kopplad till SFO Hållbar stadsutveckling i allmänhet och programmet Urban Transition i synnerhet. Viss koppling finns även till SFO Intelligent industri. Miljövetenskap är också nära kopplat till forskarskolan Future-Proof Cities.

Forskare
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-01-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)