Energisystem

Energisystem är ett tekniskt ämne, som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

Den grundläggande tanken bakom forskningsämnet är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt energisystem samt vid ombyggnation av ett existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag, effektivisering av systemen för bästa möjliga resurshushållning med arbete, kapital, råvaror och energi samt att avvärja de hotande miljöförändringarna. Dessutom är det viktigt att utforma en komfortabelt och hälsosam inomhusmiljö i byggnader där människor vistas.

Forskningen inom energisystem vid HiG handlar om tre huvudområden

  • Byggnaders energisystem
  • Industriella energisystem
  • Nationella och regionala energisystem

De frågor som behandlas täcker hela fältet från utvinning, omvandling och distribution till slutlig användning av energi. I forskningen används systemanalytiska, matematiska, experimentella, numeriska metoder samt enkätstudier.

Forskningen inom energisystem vid HiG vill bidra till ökad förståelse av sambanden mellan inomhusmiljö, energianvändning och energitillförsel inom bebyggelsesektorn vilket är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att utveckla energieffektiva bostäder för att kunna minska koldioxidutsläppen och minska resursanvändningen. I Sverige står bostadssektorn för ca 40 % av energianvändningen i Sverige vilket är i samma storleksordning som i övriga världen. Bostäder måste utformas så att de ger minimal klimatpåverkan (låg energianvändning, förnyelsebara och sunda byggnadsmaterial), upprätthåller en hälsosam och sund inomhusmiljö, samtidigt som de är ekonomiskt möjliga att bo i. Forskargruppen energisystem vid HiG strävar efter att utforma det framtida energisystemet för byggnader med nollvision för klimatet genom att utnyttja nya
tekniska och samhälleliga systemlösningar, och innovationer i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Projekt

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)