Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Iris Attorps är professor i matematikdidaktik vid HiG sedan 2016. Bedriver aktionsforskning inom den praktiska verksamheten.

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Professor i matematikdidaktik, Docent vid Helsingfors universitet

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

"Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För närvarande har vi tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

LÄS MER OM

Examina

Högskoleexamen

Ämneslärarexamen i matematik och fysik 1980-12-18, Umeå Universitet
Filosofie kandidatexamen 1977-06-23, Umeå Universitet

Doktorsexamen

Filosofie doktorsexamen, 2006-03-17  Helsingfors universitet, Finland. Beteendevetenskapliga fakulteten/Institutionen för tillämpad pedagogik/Ämnesområde, Matematikdidaktik . Avhandlingens titel: Mathematics teachers´ conceptions about equations.

Docentkompetens

2013 Helsingfors universitet, Finland

 

Anställningar

Nuvarande anställning

Professor i matematikdidaktik från 2016-09-19, Högskolan i Gävle
Universitetslektor i matematikdidaktik 2006-11-01 -2016-09-19 Högskolan i Gävle, tillsvidareanställning.
Andel forskning i anställningen är minst 20%.  

Tidigare anställningar

Universitetsadjunkt i matematik 1994-2006, Högskolan i Gävle, tillsvidareanställning.
Universitetsadjunkt i matematik och statistik 1984-1994, Luleå Tekniska Universitet, tillsvidareanställning.
Adjunkt i matematik, fysik och kemi 1981-1984, Luleå, grundskola, tillsvidareanställning.
Adjunkt i matematik, fysik och kemi våren 1981, Haparanda, grundskola, tillsvidareanställning.
Adjunkt i matematik, fysik och kemi hösten 1979, Gällivare, grundskola, vikariat.


Övrig information

Uppdrag som opponent eller ledamot av betygsnämnd

Opponent vid Ulf Rybergs seminarium 2014-06-11 vid Göteborgs universitet. Licentiatuppsatsens titel: Variationens betydelse för elevernas lärande – Relationen mellan en funktionens graf och grafen till funktionens derivata. Kontaktperson: docent Mona Holmqvist Olander. E-post: mona.holmqvist@gu.se

Opponent vid Jari Lakkas disputation 2014-08-22 Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingens titel: Yhteen- ja vähennyslaskustrategioiden rakentaminen alkuopetuksen matematiikassa: Yhden luokan oppilaiden erilaiset oppimispolut tehokkaisiin strategioihin. [Konstruktionen av räknestrategier i addition och subtraktion] Kontaktperson: docent Anu Laine. E-post: anu.laine@helsinki.fi

Ledamot i betygsnämnden vid Kajsa Bråtings disputation vid Uppsala universitet, Matematiska institutionen, 2009.

Doktorsavhandlingens titel: A historical study of conceptual development in mathematics

Ledamot i betygsnämnden vid Jonas Boustedts disputation vid Uppsala universitet, Informationsteknologi, 2010.

Doktorsavhandlingens titel: On the Road to a Software Profession: Students’ Experiences of Concepts and Thresholds

Ledamot i betygsnämnden vid Yang Lius disputation vid Karlstad universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap, 2013.

Doktorsavhandlingens titel: Syllogistic Analysis and Cunning of Reason in Mathematics Education

Ledamot i betygsnämnden vid Laurence Russells licentiat examination, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2015. Licentiatseminarium ägde rum vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Doktorsavhandlingens titel: Exploring systematic lesson variation – A teaching method in mathematics

Ledamot i betygsnämnden vid Maria Fahlgrens disputation vid Karlstad universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2015.

Doktorsavhandlingens titel: Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics

Uppdrag som sakkunnig och expert

På uppdrag av Universitetskanslerämbetet 2014 utvärderade jag fyra masteruppsatser utifrån pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Kontaktperson: Camilla Georgsson. E-post:

camilla.georgsson@uk-ambetet.se

Sakkunnigyttranden om två sökande till anställning som universitetslektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna 2014 (Dnr DUP 2013/923/30). Kontaktperson. Kristina Nordin. E-post: kno@du.se

Sakkunnigyttranden över sju sökande till anställning som universitetslektor i matematikdidaktik vid Linneúniversitetet 2015 (Dnr:PA 2015/95-2.2.). Kontaktperson Camilla Andersson. E-post: camilla.andersson@lnu.se

Sakkunnigyttranden om tre sökande till anställning som lektor i matematik med didaktisk inriktning vid Södertöns högskola 2016 (DNR 1952/1.6.1/2015 ). Kontaktperson Tomas Rothstein. E-post: tomas.rothstein@sh.se

Sakkunnigyttrande om en sökande (befordran) till anställning som lektor i matematik med didaktisk inriktning vid Karlstads universitet 2016 (DNR 1952/1.6.1/2015). Kontaktperson: Julia Berglund. E-post: Julia.Berglund@kau.se

Editorial/advisory board i internationella tidskrifter samt referee-uppdrag för tidskrifter

Referee-uppdrag i tidskriften NOMAD 2014. Kontaktperson: professor Markku Hannula. E-post: markku.hannula@helsinki.fi

Referee-uppdrag i ProMath – konferens (Problem Solving In Mathematics Education Conference) 2014. Kontaktperson: Docent Anu Laine. E-post: anu.laine@helsinki.fi

Referee-uppdrag i boken Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education som utgår från utvalda konferenspublikationer från NoFa5 (the 5th Nordic conference on subject education) 2016. Kontaktperson: Editor Noora Pyyry. E-post: noora.pyyry@helsinki.fi

Handledarerfarenhet

Inom utbildning på grund- och avancerad nivå:

Jag har handlett ett fyrtiotal blivande förskole-, grundskole- och gymnasielärare i deras examensarbeten. Jag är examinator för examensarbeten i matematikdidaktik.

Inom utbildning på forskarnivå:

Forskarstuderandes namn: Olov Viirman

Antagnings- och examensår: 2007 – 2014 (doktorsexamen)

Avhandlingens titel: The function concept and university mathematics teaching.

Opponent: Professor Barbara Jaworski, Loughborough university, United Kingdom.

Handledare: Iiris Attorps huvudhandledare och prof. Lars Erik Persson från Luleå Tekniska Universitet biträdande handledare.

Forskarstuderandes namn: Marie Bergholm

Antagnings- och examensår: 2009 - 2014 (licentiatexamen)

Uppsatsens titel: Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet - En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

Opponent: Doktor Ewa Bergqvist, Umeå universitet

Handledare: prof. Christer Bergqvist, Linköpings universitet, huvudhandledare och Iiris Attorps biträdande handledare

Forskarstuderandes namn: Yukiko Asami-Johansson

Antagnings- och examensår: 2009 - 2015 (licentiatexamen)

Uppsatsens titel: Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Oriented Lesson Structure (A Swedish case study)

Opponent: Doktor Heidi Strømskag. Norges Teknisk- Naturvitenskaplige universitet.

Handledare: prof. Christer Bergqvist, Linköpings universitet, huvudhandledare och Iiris Attorps biträdande handledare

Pågående handledning av doktorander

Forskarstuderandes namn: Yukiko Asami-Johansson

Antagnings- och examensår: 2016, Köpenhamns universitet, Danmark

Handledare: prof. Carl Winsløw, Köpenhamns universitet, huvudhandledare och Iiris Attorps biträdande handledare

Administrativa meriter och ledningsuppdrag

Koordinator för Forum i ämnesdidaktik vid Högskolan i Gävle från 2005-2014

Lärarrepresentant i Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Högskolan i Gävle 2009- 2011

Forskningsansvarig för forskningsgruppen Learning Studies - Praxisnära forskning i matematik vid Högskolan från 2006 -

Ämnesansvarig i matematik på avdelningen elektronik, matematik och naturvetenskap, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle från 2009 -

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) vid Högskolan i Gävle 2015-

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)