Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ola Norrman Eriksson

Ola Norrman Eriksson

Forskarpresentation

Ola Norrman Eriksson

Professor

Forskningsämne: Miljövetenskap

I min roll som professor och ämnesföreträdare för miljövetenskap ingår forskning, undervisning och handledning av doktorander. Under­visningen sker främst inom kurser i miljöteknik medan forskning och handledning huvudsakligen är inriktad på miljö­bedömning av teknik med fokus på livscykelanalys (LCA) inom byggande, energi och transporter. Så gott som all verksamhet bedrivs i samverkan med kollegor på akademin och forskningsprofilen samt olika företag och organisationer regionalt och nationellt.

Research ID: J-1472-2012

Akademia

Loop/Frontiers

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Rapporter

Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Stockholm. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 203 s. (IVL rapport B 1381) Länk [Mer information]
Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Uppsala. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 197 s. (IVL rapport B 1380) Länk [Mer information]
Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Älvdalen. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 160 s. (IVL rapport B 1382) Länk [Mer information]
Eriksson, O. & Svanblom, L. (2000). Framtida behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall i Jönköpings kommun : En systemstudie av effekter på miljö, energi och ekonomi. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 82 s. (Trita-KET-IM 2000:20) 10.13140/RG.2.1.4671.1521 [Mer information]
Assefa, G., Eriksson, O., Frostell, B. & Kuttainen, K. (2001). Kompostering eller förbränning av hushållsavfall i Stockholm : En systemstudie av effekter på miljö, energi och ekonomi. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 9 s. 10.13140/RG.2.1.3884.7205 [Mer information]
Sundqvist, J., Baky, A., Carlsson, M. & Eriksson, O. (2002). Hur skall hushållsavfallet tas om hand? : Utvärdering av olika behandlingsmetoder. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 295 s. (IVL rapport B 1462) Länk [Mer information]
Assefa, G., Eriksson, O., Järås, S. & Kusar, H. (2002). Life Cycle Assessment of Thermal Treatment Technologies : An environmental and financial systems analysis of gasification, incineration and landfilling of waste. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 73 s. (TRITA-KET-IM 2002:20) Länk [Mer information]
Eriksson, O. (2003). Projektbaserad tvärvetenskaplig doktorandkurs : Utredning av förutsättningar. Stockholm: KTH. 19 s. Länk [Mer information]
Baky, A. & Eriksson, O. (2003). Systems Analysis of Organic Waste Management in Denmark : Environmental Project No. 822 2003 Miljøprojekt. Danish Environmental Protection Agency. 91 s. Länk [Mer information]
Eriksson, O. (2004). Fjärrvärme i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Stockholm: Svensk fjärrvärme. 95 s. (Rapport 2004:4) Länk [Mer information]
Finnveden, G., Björklund, A., Carlsson Reich, M., Eriksson, O. & Sörblom, A. (2005). Robusta och flexibla strategier för utnyttjande av energi ur avfall. 18 s. (TRITA-INFRA-FMS 2005:2) Länk [Mer information]
Sundkvist, Å., Eriksson, O., Glaumann, M., Bergman, S., Finnveden, G., Stenbeck, S. & Wintzell, H. (2006). Miljöklassning av byggnader : Inventering av metoder och intressenters behov. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. 151 s. (TRITA-INFRA-FMS 2006:1) Länk [Mer information]
Carlsson, P., Wintzell, H., Glaumann, M., Eriksson, O., Malmqvist, T., Ohring, I., Svenfelt, Å., Finnveden, G., Erlandsson, M., Lindholm, T., Andersson, J. & Malmström, T. (2007). Testfasen i miljöklassningsprojekten : Delrapport september 2007. Karlskrona: Boverket. 185 s. 10.13140/RG.2.1.2079.9208 [Mer information]
Glaumann, M., Assefa, G., Kindembe, B. & Norrman Eriksson, O. (2009). Miljövärdering av bebyggelse : extern miljöpåverkan, beskrivning av olika miljöpåverkanskategorier. Gävle: Högskolan i Gävle. 149 + 41 (separat bilaga) s. (FOU-rapport 33) Länk [Mer information]
Bisaillon, M., Sundberg, J., Haraldsson, M. & Eriksson, O. (2009). Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv : Etapp 1. [Mer information]
Sundberg, J., Bisaillon, M., Haraldsson, M., Norrman Eriksson, O., Sahlin, J. & Nilsson, K. (2010). Systemstudie avfall - sammanfattning : Sammanfattning av huvudresultat från projektet "Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv". Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 63 s. (Waste Refinery) Länk [Mer information]
Sundberg, J., Bisaillon, M., Haraldsson, M. & Norrman Eriksson, O. (2010). Systemstudie avfall i Göteborg : Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 145 s. (Waste Refinery) Länk [Mer information]
Henriksson, G., Andersson, M., von Borgstede, C., Eriksson, O., Guath, M., Sundqvist, J. & Åkesson, L. (2011). Hållbar avfallshantering : utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv. 37 s. (TRITA-INFRA-FMS 2011:5) Länk [Mer information]
Ekvall, T., Malmheden, S. & Eriksson, O. (2012). Hållbar avfallshantering : populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. Stockholm: Naturvårdsverket. 60 s. (Rapport 6523) Länk [Mer information]
Eriksson, O. (2012). Klimatpåverkan från FTI:s materialåtervinning av plastförpackningar. Profu. [Mer information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Avfallsprevention i stålindustrin : Exempel från Sandvik Materials Technology. Gävle: Högskolan i Gävle. 23 s. (Working paper 51) Länk [Mer information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Biogas i Gästrikeregionen - BiG : En systemanalys. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 s. (Working paper 48) Länk [Mer information]
Holmström, D., Bisaillon, M., Eriksson, O., Hellström, H. & Nilsson, K. (2013). Framtida marknaden för biogas för avfall : Delprojekt 3 inom projektet Perspektiv på framtida avfallsberedning. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 112 s. (Waste Refinery) 10.13140/RG.2.1.4900.9122 [Mer information]
Kärrman, E., Sörelius, H., Eriksson, O. & Tegelberg, L. (2013). Hantering av slam och organiska restprodukter i Gästrikeregionen : Förstudie. 23 s. (Urban Water Rapportserie 2013:5) 10.13140/RG.2.1.4638.7685 [Mer information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering - vad är det? : Diskussion kring dagsläget och framtiden : Dokumentation från seminarium och workshop på Högskolan i Gävle den 18 mars 2010. 22 s. (Working paper 49) [Mer information]
Eriksson, O. (2013). Perspektiv på biogas : En antologi om biogas som drivmedel med fokus på teknik, miljöpåverkan och samhällsnytta. Gävle: Högskolan i Gävle. 44 s. (Working paper 52) Länk [Mer information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Regional avfallshantering : Slutrapport från projekt finansierat av Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Gävle: Högskolan i Gävle. 60 s. (Working paper 50) Länk [Mer information]
Eriksson, O. & Jönsson, J. (2013). Svensk avfallshantering : Diskussion kring dagsläget och branschens forskningsbehov : Dokumentation från workshop på Högbo bruk 19 Januari 2005. Gävle: Högskolan i Gävle. 65 s. (Working paper 47) [Mer information]
Persson, T., Blom, A., Schnürer, A., Atterwall, A., Hellström, D., Kreuger, E., Jönsson, H., Sárvári Horváth, I., Lantz, M., Eriksson, O., Mårtensson, P., Hebrand, S., Söderström, Y., Davidsson, Å. & Nordberg, Å. (2014). Sammanställning av svensk forskning och utveckling inom biogasområdet under 2013. Malmö: Svenskt Gastekniskt Center AB. 46 s. (SGC Rapport 2014:294) Länk [Mer information]
Ekvall, T., Malmheden, S. & Eriksson, O. (2014). Towards Sustainable Waste Management - Popular Summary Report from a Swedish EPA Research Programme. Stockholm: Naturvårdsverket. (Rapport C69) Länk [Mer information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 s. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. 43 s. (FOU-rapport 42) Länk [Mer information]
Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 4) Länk [Mer information]
Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2015). Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel : Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE. Gävle: Gävle University Press. 48 s. (FOU-rapport 43) Länk [Mer information]
Bisaillon, M., Haraldsson, M., Sundberg, J. & Eriksson, O. (2015). Systemstudie Avfall - Borås : En systemstudie för den framtida avfallsbehandlingen i Borås: Ett delprojekt inom projektet "Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv". Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 101 s. (Waste Refinery) 10.13140/RG.2.1.2287.7920 [Mer information]
Karlsson, B., Lundström, L. & Eriksson, O. (2016). Energivärdering av byggnader : Analys av regelstyrd energi- och miljövärdering av byggnader. Stockholm: Fjärrsyn; Svensk fjärrvärme. 74 s. Länk [Mer information]
Thygesen, R., Eriksson, O., Gustafsson, M. & Karlsson, B. (2017). Nära noll-energi-byggnaders energianvändning : Analys av solel, energieffektivisering och val av uppvärmningsform genom simuleringar av byggnader och energisystem. Stockholm: Energiforsk AB. 79 s. Länk [Mer information]
Eriksson, O., Karlsson, B. & Thygesen, R. (2017). Regelstyrd energi- och miljövärdering av byggnader. Stockholm: Energiforsk AB. 49 s. (Rapport 2017:411) Länk [Mer information]
Blom, L., Hillman, K., Zandén Kjellén, P. & Eriksson, O. (2020). Havsbaserad vindkraft - beskrivning av samhällsnytta : Uppdragsforskningsrapport. Gävle: Gävle University Press. 18 s. (FOU-rapport 51) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)