Gå till eugreenalliance
Sök

Mattias Gustafsson

Mattias har studerat till en ingenjörsexamen inom energi vid Högskolan i Gävle samt en Master of Science inom förnybar energi vid Reading University i England. Arbetserfarenheter finns från både privata och offentliga sektorn med varierande arbetsuppgifter, bl.a. introduktion av elfordon och solenergisystem. De senaste åren har Mattias jobbat för Gävle Energi som också är Mattias samarbetsföretag under doktoreringen.

Mattias Gustafsson

Doktorand: Högskolan i Gävle

Företag: Gävle Energi

E-post: Mattias.Gustafsson@hig.se


Projektbeskrivning:

När energieffektiviseringsåtgärder genomförs i byggnader förändras fastighetens värmelast. Om byggnaden använder fjärrvärme för uppvärmning påverkas inte bara värmeproduktionen i fjärrvärmesystemet utan också elproduktionen i eventuella kraftvärmeverk.

I Licentiatavhandlingen (2016-06-09) undersöktes fem olika energieffektiviseringsåtgärder i en flerfamiljsfastighet och analyserades med avseende på hur de påverkar de olika produktionsenheterna i fjärrvärmesystemet. För analys av globala koldioxidutsläpp jämfördes två olika kombinationer av värme- och eleffektiviseringsåtgärder med en installation av en frånluftsvärmepump.

En delstudie analyserade också hur konfigureringen av fastighetens elmätare påverkar den uppmätta andelen egenanvänd och överproducerad el från installerade solceller till elnätet. En enfamiljsfastighet och två flerfamiljsfastigheter i olika storlekar användes som referensobjekt.

Resultaten för Gävle visar att minskad elanvändning är den enskilt viktigaste faktorn för att minska globala koldioxidutsläppen vid energieffektivisering i flerfamiljsfastigheter som använder fjärrvärme för uppvärmning. Den ökade elanvändningen för drift av frånluftsvärmepumpen ger ökade globala koldioxidutsläpp och den producerade elen från solcellsanläggningen ger minskade globala koldioxidutsläpp.

Resultatet visar även att konfigureringen av elmätaren är viktigt för enfamiljsfastigheten men ger försumbara skillnader för flerfamiljsfastigheten. Andelen egenanvänd el från solcellsanläggningar är låg för alla undersökta

fastigheter vilket medför att det ekonomiska värdet för överproducerad el är viktigt för att få lönsamma solcellsinstallationer.

Arbetet framöver kommer att fördjupa sig i hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar fjärrvärmesystemet. Att använda solcellssystem som en energieffektiviseringsåtgärd kommer också att undersökas vidare. Det kan också vara aktuellt att titta på framtida fastigheter i fjärrvärmenätet för att se hur olika tekniklösningar påverkar fjärrvärmenätet och hur solceller kan vara en del av framtidens energisystem.

Mattias Gustafssons Artiklar

 

Handledare

Björn Karlsson

Professor: Högskolan i Gävle

E-post: Bjorn.O.Karlsson@hig.se

Bitr. Handledare

Louise Ödlund

Gästprofessor: Högskolan Dalarna

E-post: lty@du.se

Bitr. Handledare

Mats Rönnelid

Lektor: Högskolan Dalarna

E-post: mrd@du.se

Mentor

Thomas Hansson

Chef Infraservice: Gävle Energi

E-post: thomas.hansson@gavleenergi.se


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)