Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning inom besluts-, risk- och policyanalys

Ämnets kärna är utveckling av metoder för beslutsanalys, riskanalys och policyanalys, men här ingår också att kritiskt granska existerande metoder.

Ämnet besluts-, risk- och policyanalys (BRP) vilar på tre pelare: beslutsanalys, riskanalys och policyanalys. Beslutsanalys handlar om att underlätta för beslutsfattare att ta rationella och välgrundade beslut, riskanalys behandlar bedömning och hantering av osäkerhet och risk vid beslutsfattande, och policyanalys är analys av regelsystem som styr beslutsfattande.
I BRP-ämnets kärna ligger utveckling och utvärdering av metoder för beslutsanalys, riskanalys och policyanalys. Studiet av området byggd miljö kräver ofta användning av sådana metoder, inte minst eftersom flera beslutsproblem inom området är multikriterieproblem, vilket betyder att olika aspekter måste vägas samman och aggregeras. En viktig fråga i det sammanhanget är hur denna aggregering går till och om den verkligen motsvarar beslutsfattarens preferenser. Utformandet av vår byggda miljö – både den nyskapande och ändringsverksamheten – innehåller avvägningar där olika aspekter aggregeras i ett sammanfattningsmått. Exempel på detta är miljövärdering av byggnader, liksom olika index som konstrueras för hållbar utveckling. Vidare behöver intresseavvägningar och intressekonflikter gällande markanvändning hanteras, liksom analys av lagar och regelsystem som styr utvecklingen av den byggda miljön.
Viktiga forskningsfrågor inom BRP är grundvalarna för metoder och verktyg att utföra
multikriterieanalyser, bl.a. utgående från mätnings- och värdeteoretiska grunder. Syftet är såväl att kritiskt granska existerande metoder som att utveckla nya. Eftersom verktyg och metoder ska hanteras av människor är kognitiva aspekter på dem av stor betydelse och experimentella studier av deras hanterbarhet en del av ämnets forskningsinriktning. Analysen av ett beslutsproblem kräver, när det inte är fråga om rena rutinproblem, som utgångspunkt ofta en teoretisk insats, en vidareutveckling och/eller fördjupning av beslutsteorin.
Grundläggande teoriutveckling sker främst i gränsområdet mellan mätningsteori, statistik och multikriterieanalys samt inom det logiska studiet av regelsystem såsom lagar och normer. Tillämpad forskning omfattar bland annat automatiserat beslutsfattande samt beslutsfattande vid fysisk planerin

Projekt

Kontakt

Ulla Ahonen-Jonnarth
ulla.ahonen-jonnarth@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)