Gå till eugreenalliance
Sök

Energisystem

Energisystem är ett tekniskt ämne som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

Den grundläggande tanken bakom forskningsämnet energisystem är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt energisystem samt vid ombyggnation av ett existerande energisystem.

Sådana åtgärder kan vara förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag, effektivisering av systemen för bästa möjliga resurshushållning med arbete, kapital, råvaror och energi samt att avvärja de hotande miljöförändringarna. Dessutom är det viktigt att utforma en komfortabelt och hälsosam inomhusmiljö i byggnader där människor vistas.

Vår forskning inom ämnet energisystem

Forskningen inom energisystem vid Högskolan i Gävle handlar om tre huvudområden:

  • Byggnaders energisystem
  • Industriella energisystem
  • Nationella och regionala energisystem

De frågor som behandlas täcker hela fältet från utvinning, omvandling och distribution till slutlig användning av energi.

I forskningen används systemanalytiska, matematiska, experimentella, numeriska metoder samt enkätstudier.

Forskning som bidrar till ett hållbart samhälle

Vår forskning inom energisystem vill bidra till ökad förståelse av sambanden mellan inomhusmiljö, energianvändning och energitillförsel inom bebyggelsesektorn vilket är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ökad energieffektivitet

Det är viktigt att utveckla energieffektiva bostäder för att kunna minska koldioxidutsläppen och minska resursanvändningen. Bostadssektorn i Sverige står för ca 40 % av energianvändningen nationellt, vilket är i samma storleksordning som i övriga världen.

Bostäder måste utformas så att de ger minimal klimatpåverkan (låg energianvändning, förnyelsebara och sunda byggnadsmaterial), upprätthåller en hälsosam och sund inomhusmiljö, samtidigt som de är ekonomiskt möjliga att bo i.

Forskargruppen energisystem vid Högskolan strävar efter att utforma det framtida energisystemet för byggnader med nollvision för klimatet genom att utnyttja nya tekniska och samhälleliga systemlösningar, och innovationer i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom ämnet energisystem:

Kontakt

Professor

Bahram Moshfegh
Bahram.Moshfegh@hig.se
070-846 46 47

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)