Gå till eugreenalliance
Sök

Överföring av luftburna infektioner inomhus

Utifrån erfarenheter i sam­band med Covid-pandemin under­söker projektet hur mönster i luft­strömmarna kan ändras så att spridningen minskar inom­hus. Projektets engelska benämning är "Ventilation and indoor trans­mission of airborne infections".

Många blev smittade hemma

Under pandemin har vi fått erfarenheter som säger att många blev smittade i sina egna hem. Våra befintliga byggnader och ventilationssystem är inte byggda för att skydda oss mot spridning av smittor som är luftburna. För att i framtiden minska spridningen av smittor inomhus behövs situationen förbättras.

Projektet syftar till att förbättra ventilationen

Projektet bygger på ombyggnad och komplettering av befintlig ventilation och det övergripande praktiska syftet med projektet är att utveckla åtgärder som skapar ett ökat skydd mot smittspridningen. Spridning av smittämnen minskar både inom rum och mellan rum genom att luftströmningsmönstret ändras. Effekten av åtgärderna redovisas som minskad risk att bli smittad efter att åtgärderna har genomförts.

Ventilationssystem

Befintliga system är inte tillräckligt känsliga

I dag finns inte några precisa modeller för uppskattning av risken för att bli smittad inomhus beroende på hur ventilationen i byggnaden är konstruerad. Modellerna är helt enkelt för okänslig för att göra bra uppskattningar.

Förbättrad modell

Genom ett helt nytt synsätt på hur vi minskar spridningen genom luften mellan rum och hur föroreningarna transporteras bort utvecklas en förbättrad modell för att uppskatta risken för att bli smittad. Projektet är ett samarbete med japanska forskare från Universiteten i Kasuga och Saitama.

Enligt det nya synsättet betraktas luften och smittämnena som bestående av två populationer:

  • En av populationen lämnar rummet för att aldrig återvända och därför ventileras bort. Kapaciteten för bortventileringen är inte alltid densamma som tillfört ventilationsluftflöde utan lika med det renande flödet som kan variera från nästan noll till att vara lika med ventilationsluftflödet.
  • Den andra populationen består av luft och smittämnen som återcirkulerar till rummet och sprider smittämnena.

Risken för spridning från en smittad person till olika delar av rummet och mellan rummen bestäms genom mätning av sannolikheten för överföring. Även vilken väg smittämnet tar mellan den smittande personen och till olika delar av byggnaden registreras.

Genom att vi känner smittvägarna är det möjligt att identifiera zoner där vi kan bli smittad. När kapaciteten i ventilationssystemet inte är tillräcklig så leder det till att smittämnena kommer tillbaka i rummet. Besöksfrekvensen är ett mått på sprid­ningen av smittämnet. När den ökar är sannolikheten att bli smittad högre.

Experiment i laboratoriet

Genom experiment i full skala och simuleringar i laboratoriet vid Högskolan i Gävle har luftflödet studerats utifrån olika parametrar. Tätning av byggnads­element är en metod för att skydda oss från spridning. Då mäts sambandet mellan sannolikheten av överföring av smitta i relation till skillnaden i trycket i byggnaden. Detta gör det möjligt att ställa krav på tätheten i byggnaden för att minska sannolikheten att smittan blir kvar i rummet.

De praktiska åtgärderna för att minska risken för smittspridningen kan genom­föras för användning under en begränsad tid och sedan återställas. Alternativet är att göra en permanent ombyggnad. Erfarenheterna från nuvarande pandemin kan leda till framtida krav på pandemianpassat byggande. Projektet kan bidra till utformningen av sådana byggnader.

Resultatet från projektet kommer att redovisas som ett kapitel i en bok om ventilation.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Överföring av luftburna infektioner inomhus, Ventilation and indoor transmission of airborne infections.

Projektledare: Alan Kabanshi, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedlemmar: Mats Sandberg, Mikael Sundberg, Dario Senkic, Elisabet Linden

Tidplan: 2022–2025

Finansiär: Formas

Kontakt

Alan Kabanshi

Docent i energisystem

E-post: alan.kabanshi@hig.se
Telefon: 026-64 88 22

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)