Gå till eugreenalliance
Sök

Geospatial informationsvetenskap

Vår forskning bidrar till att utveckla kunskap och metoder för att vi ska kunna dra nytta av geografisk och rumslig information om människans beteende och livsmiljö.

Forskningen i Geospatial informationsvetenskap inom profilen Byggd miljö bidrar med
kunskaps- och metodutveckling för att tillnyttogöra geografisk och rumslig information för människans beteende och hennes livsmiljö.

Forskningsämnet integrerar både teknik- och naturvetenskapliga samt samhällsvetenskapliga forskningstraditioner genom kombination av idéer, teorier och metoder från geovetenskaper, i dess vida betydelse, och från datavetenskap/informationsvetenskap. Geospatial Informationsvetenskap har en tydlig teknikvetenskaplig karaktär och är inriktad på teoretiska och tillämpade frågeställningar.

I ämnets kärna studeras teorier och metoder för att samla in, göra sökbar, modellera, beräkna, visualisera och analysera olika typer av rumsliga och georefererade data. I ämnets samhällsvetenskapliga, tillämpade inriktning studeras hur denna typ av information kan användas för att hantera konkreta problemställningar inom samhällsplanering och beslutsfattande, eller för att simulera komplexa geografiska fenomen och processer för att illustrera de underliggande mekanismerna (vetenskapligt inriktad användning).

Forskningen i Geospatial informationsvetenskap, som den profilerar sig vid Högskolan i Gävle, undersöker hur geospatial informationsteknik och rumslig information kan användas för att förklara effekter på ekonomiska, hälsomässiga, sociala, klimat- och miljömässiga värden i den Byggda miljön. Med Byggd miljön avses här stads- och naturlandskap i bred bemärkelse, dess naturliga förutsättningar, samt dess fysiska utformning genom byggnader, transportinfrastruktur, energiinfrastruktur, informationsinfrastruktur m.fl.

Exempel på forskning som vi bedrivit eller bedriver är:

  • modellering och simulering av översvämning
  • visualisering av osäkerheter i översvämningsanalyser och risker nära bebyggelsen
  • 3D-modellering och analys av solenergipotential i urbana miljöer
  • geodetisk mätning för deformationsanalyser
  • registrering och geospatial analys av trafikflöde i städer
  • modellering och analys av urban utveckling.
Kontakt

Ämnesansvarig

Stefan Seipel, professor
Tel: 026-64 85 63
E-post: stefan.seipel@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)