Sök

Om Urban Studio

Urban Studio utgör ett av tre forskningsprogram inom Hållbar Stadsutveckling, som är ett av högskolans Strategiska Forskningsområden. Programmet är tvärvetenskapligt, och samarbetar med både olika nätverk och organisationer.

Urban Studio siktar på att få till stånd en mer hållbar stadsutveckling som också bidrar till att höja människors välmående. Det inbegriper att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum och att man inte går utanför gränserna för vad vår planet klarar av.

Schematisk bild av Urban Studio

En forskningsmiljö för att stimulera tvärvetenskaplig forskning

Forskningen finansieras i huvudsak av Högskolan i Gävle men även genom externa forskningsbidrag. Forskningsteamet har också en dialog om att göra Gävle kommun delaktig i arbetet. Cirka tjugo forskare med olika bakgrund och kompetens från Högskolan har intresserat sig för att bidra till programmet, som även har samarbete med flera forskningsnätverk på både internationell och nationell nivå. Programmet eftersträvar ett tvärvetenskapligt synsätt på stadsutvecklingen, det vill säga forskning som involverar kunskaper från skilda vetenskapsgrenar. Detta görs genom att integrera och länka samman olika teman inom exempelvis miljöpsykologi, GIS (Geografiska Informationssystem), geografi och naturresurshushållning.

Forskningsmål

Den stora framtidsutmaningen ligger i att skapa hållbara stadslandskap för 2,7 miljarder nya stadsbor. Det handlar om att skapa en hållbar markomvandling av en yta motsvarande hela Sydafrika med en ökad efterfrågan på naturresurser från vår planet. Omvandlingen sker också i kombination med en rådande stadsförtätningstrend, storskalig förlust av ekosystem och biologisk mångfald, ökade samhällsklyftor, förändrade matvanor och en digital omdaning av viktiga samhällsfunktioner, som i sin tur leder till nya samhällsutmaningar som är viktiga att belysa i forskning.

Urban Studio hämtar inspiration från teorin om social-ekologiska system – med fokus på ekosystemtjänster och att bygga buffertförmåga (resiliens) mot rådande globala miljö- och klimatförändringar samt att skapa ökade förutsättningar för människors välbefinnande och byggandet av social hållbarhet. Denna del integreras med teorin om socio-spatiala system – hållbarbarhetsförändringar där bland annat stadsutformning, digitalisering och människors sätt att uppleva och förflytta sig i stadsrummet står i fokus. Forskningen syftar till att ge ett mer holistiskt perspektiv, en helhetssyn, på de delar som kan bidra till hållbar stadsutveckling. Målet är att skapa lösningar för en mer social-ekologiskt förankrad, nyskapande och lokalt livskraftig stadsutveckling, liksom att bidra till global hållbarhet genom en smartare utveckling av våra städer.

Forskningen inom Urban Studio är tänkt att skapa en förståelse för hur man kan stärka psykologiska kopplingar mellan människa och natur och därmed bidra till mer hälsofrämjande stadsrum. Vad för slags kvalitéer i miljön kan bidra till att människors hälsa stärks i stadsmiljön? Hur utformar vi social-ekologiska system för att göra det möjligt för fler människor att känna samhörighet med sina stadskvarter? Hur resilienta, motståndskraftiga, är städer i relation till förväntade risker förknippade med rådande växthuseffekt? Urban Studio har ett rikt nätverk av samarbetsparter i Sverige och utomlands för att svara just på sådana forskningsfrågor.

Unga forskare

Programmet ger också unika möjligheter för unga forskare, doktorander och postdoktorer att fördjupa sina kunskaper i tvärvetenskaplig forskning. Studion kommer därför fungera som en forskningsplattform för nästa generation unga forskare inom området för hållbar stadsutveckling. Deras arbete kommer även att stärkas genom andra aktiviteter vid Högskolan i Gävle. Detta hjälper både erfarna och unga forskare kopplade till Urban Studio att bygga ett nätverk och visa upp sin forskning för en mångfacetterad vetenskaplig publik.

Akademiska samarbeten

Urban Studio kommer att ha en unik position att leda forskning om hållbarhet i svenska städer genom sitt samarbete med framstående nationella och internationella akademiska nätverk och har ett nära etablerat samarbete med:

  • Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien
  • Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet)
  • Chalmers (The Spatial Morphology Group [SMoG])
  • KTH Arkitekturskolan
  • Högskolan i Gävle
  • Aalto Universitet, Finland
  • Helsingfors Universitet, Finland
  • Aalborg Universitet, Danmark

Spatial morfologi handlar om stadens utformning och dess rumsliga struktur och hur denna påverkar människors beteenden och olika former av aktiviteter i staden. Forskare inom studion har också ett nära samarbete med programmen Urban Transitions och Urban Commons som utgör de två andra programmen inom det strategiska forskningsområdet Hållbar Stadsutveckling vid HiG.

Ett potentiellt viktigt arbete är också att analysera hur stadsomgivningarna påverkar människors hälsa. Detta har föreslagits att realiseras genom ett samarbete med BERTHA-gruppen vid Aarhus Universitet, Danmark, och med Centrum för Forskning och Utveckling, Region Gävleborg. BERTHA-gruppen ligger i fronten inom ämnet geohälsovetenskap. Detta potentiella samarbete kan även gynnas av Future Position X (FPX) och Gävle Innovationsarena som utgör en mötesplats för forskare, företag och andra aktörer. Kopplat till forskning om den socialt hållbara staden kommer Urban Studio även att samarbeta med forskningen kring psykologiska studier om hållbarhet vid Aalto Universitet i Finland och gruppen för det nationella nätverket för miljöpsykologi i Sverige.

Forskarskolan Future-Proof Cities

Urban Studio är en viktig del av företagsforskarskolan Future-Proof cities som har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför.

  • Smarta hållbara städer och samhällen

Urban Studio samarbetar officiellt med Region Gävleborg kring en rad projekt inom det det regionala styrkeområdet: Smarta och hållbara städer och samhällen. Det är ett av fyra områden som Region Gävleborg har utsett som ska vara de mest lovande områdena för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Läs mer om Region Gävleborgs styrkeområden

Det strategiska forskningsområdet

Urban Studio är ett av tre forskningsprogram inom det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-12-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)