Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE)

Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE) är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan 4 lärosäten ifrån Finland, Sverige, Lettland och Ryssland inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Crea-RE logotyp

Projektet syftar till att ta fram kunskaps-underlag inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vilka ska användas vid skapande av nya undervisningsmaterial för så väl relevanta utbildningsprogrammen hos 4 lärosäten som övriga intressenterinom branschen. För att simulera intressen för deltagande studenter samt branschens aktörer ingår i projektet studiebesök med fallstudier hos olika företag om hur deras verksamheter ser ut och/eller skulle förbättras i ett resurseffektivitet och cirkulär ekonomi sammanhang. Förväntat resultat blir undervisningsmaterial på 10 hp, en webbaserade inlärningsplattform och 12 stycken fallstudier.

Studiebesök

Fallstudien i Riga bestod av en uppstartsvecka med studiebesök och ett återbesök för projektredovisning. Kursdeltagarna delades in i fyra grupper med en elev från vardera land; Sverige, Finland, Lettland och Ryssland. Dessa grupper blev sedan tilldelad ett företag/bransch som de skulle skriva sitt case runt. Dessa case bygger till stor del på den information som inhämtats vid de fyra olika studiebesöken som skedde under veckan. Inför återbesöket skapades grunden till en presentation. Denna presentation finslipades i Riga tillsammans med de övriga gruppdeltagarna. Under redovisningen fanns förutom kursdeltagare och lärare, handledare i projektet och representanter från företagen. Genom denna fallstudie har en bredare förståelse för begreppen resurseffektivitet och cirkulär ekonomi erhållits. Att förstå dessa begrepp ur olika länders synvinkel, att förstå vilka hinder och möjligheter som finns beroende på olika länders förutsättningar har varit väldigt lärorikt. Att få se hur industrier arbetar med att lösa problem i ett annat land är en erfarenhet som gett en ytterligare dimension till denna fallstudie.

Projektets löptid

1 mars 2018 – 30 november 2020

Beviljat projektmedel

414 000 euro

Projektdeltagare

Lea Heikinheimo, projektledare
E-post: lea.heikinheimo@lamk.fi

Zhao Wang
E-post: zhao.wang@hig.se

Anna Högberg
Anna.Hogberg@hig.se

Logotype LAMK
Logotype Itmo University
Bild logotype Latvijas universitate

Finansiärer

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kontakt

Zhao Wang, zhao.wang@hig.se, 026-64 81 03

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)