Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Här presenteras akademins forskning och forskare.

Engelska

Forskare

Företagsekonomi

Den företagsekonomiska forskningen vid Högskolan i Gävle handlar om marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap. I olika team tar vi oss an diverse forskningsområden så som sälj och förhandling, hållbara affärsrelationer, digitalisering, företagsfinansiering och organisationsteoretiska perspektiv. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera och bemöta utmaningar som uppstår i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Genusvetenskap

Forskare

Juridik

Den övergripande forskningen inom juridik handlar om fastigheter och skatter. Forskare inom juridik och aktuella projekt kan du läsa mer om i forskarnas presentationer och i sammanställningen för forskning inom juridik.

Forskare

Ek, Mikael, lektor
Grylin, Hanna, lektor
Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas och den medierade kommunikationens betydelser för samhälle, kultur och människor. Ämnet utmärks av en bred teoretisk förståelse av mediernas strukturer, innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning, både när det gäller traditionella medier och digitala medier samt olika kretslopp mellan dem. Medie- och kommunikationsvetenskap inkluderar historiska och nutida perspektiv, där mediernas framväxt, betydelser och förändringar i såväl Sverige som internationellt står i fokus. Forskningen som bedrivs inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle befinner sig i skärningspunkten mellan politisk kommunikation, digitalisering, mediehistoria, medieestetik, genusperspektiv på medieinnehåll. Utmärkande för den medievetenskapliga forskningen på Högskolan i Gävle är också de kulturteoretiska perspektiven.

Forskare

Nationalekonomi

Forskare

Religionsvetenskap

Forskningen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom ämnena livsåskådningsvetenskap, religionsantropologi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. En växande del av forskningen har ett ämnesdidaktiskt fokus och gemensamt för de flesta forskningsämnena är att frågor som rör religionens roll i samhället intar en central plats. Vidare finns också en inriktning på specifika samhällsutmaningar, särskilt sådana som kan förknippas med det mångkulturella samhället. Ett nära samarbete finns med de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande och Hållbar stadsutveckling.

Svenska språket

Utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Gävle, berör först och främst utbildning och dess sammanhang utifrån ett flertal olika pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Bland annat behandlas kunskapens former och förutsättningar, utbildningars historiska, samhälleliga och politiska sammanhang samt undervisningens och lärandets förutsättningar, former, organisering, processer och utfall. Utbildningsvetenskap är kopplat till Högskolans strategiska forskningsområde Innovativt lärande.

Didaktik

Didaktik handlar om läran om undervisning. Forskning i didaktik vid Högskolan fokuserar i stora drag (relationer mellan) innehåll, lärare och lärandesubjekt samt frågeställningar såsom varför undervisning byggs upp som den gör, vad för mål och innehåll som väljs ut, hur undervisning kan genomföras, vem undervisningen riktar sig till liksom när och var undervisning kan bedrivas. Med utgångspunkt i forskning om undervisnings- och/eller lärmiljöer studeras även aspekter som villkorar undervisning och lärandeprocesser. Det kan röra sig om exempelvis, historiska kontexter, samhällsidéer, utbildningsorganisationer, den fysiska miljön, hur undervisning kan förstås och upplevas av olika aktörer, liksom de normer, värderingar och handlingsmönster som kan ligga till grund för olika val och tillvägagångssätt

Forskare didaktik
Doktorander didaktik

Blomquist, Sonia
Ellström, Linus
Frölin, Hanna
Harring, Elin
Mörtsell, Sara
Oubejji, El Mostafa
Rynningsjö Carlsén, Marcus
Wistrand, Anna

Pedagogik

Forskningen i pedagogik som bedrivs inom högskolan behandlar tre nivåer: individ- och gruppnivå, aktivitetsnivå och samhällsnivå, med ett särskilt fokus på lärandeprocesser. Detta gestaltas inom forskningen som bedrivs med uttalade intressen för lärande, undervisningens processer, former och innehåll samt för fostran, formulerat inom projekt som särskilt uppmärksammar social hållbarhet och social rättvisa, inkluderande processer, studie och yrkesvägledning, specialpedagogik för lärande, hälsofostran, bedömningsforskning, ledarskapsforskning, lärande i arbetslivet, studier kring identitetsutveckling, jämförande komparativa studier, ämnesstudiers och pedagogiska handlingsplaners olika villkor samt som läroplansteoretisk forskning. Intresset för lärandeprocesser rör sig därmed över de olika nivåerna, såväl inom som utanför utbildningssystemet både nationellt och internationellt, och ger på så sätt exemplifieringar av hur vi människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Forskare pedagogik
Doktorander pedagogik
Bildpedagogik

Bildpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och kunskapsfält där estetiska, pedagogiska och teoretiska aspekter av bildkommunikation, bildanalys och praktiska bildskapande processer är av central betydelse. Inom ramen för ämnet undersöks och problematiseras bilders roll och plats i samhället inom utbildning och i ett vidare samhällsperspektiv. Forskning inom bildpedagogik intresserar sig för visuell kultur i bred bemärkelse samt för mer ämnesspecifika frågor i relation till lärande, undervisning och kunskapsutveckling inom ramen för både frivilliga och obligatoriska skolformer.

Forskare bildpedagogik
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)