Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskarämne.

Bildpedagogik

Forskning inom bildpedagogik intresserar sig särskilt för ämnesspecifika frågor i relation till lärande och kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningen som bedrivs har koppling till samhällsenliga förändringar och samhällsutmaningar med fokus på aspekter av innovativt lärande. Gruppens forskning berör bland annat frågor om ledarskap, estetiska lärprocesser och frågor om visuell kommunikation.

Forskningsprojekt

Digitala rörelser – ett projekt med fokus på digital kompetens, digitala möjligheter och estetik i förskolan.

Forskare

Engelska

Forskningsprojekt
Forskare

Företagsekonomi

Den företagsekonomiska forskningen vid Högskolan i Gävle handlar om marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap. I olika team tar vi oss an diverse forskningsområden så som sälj och förhandling, hållbara affärsrelationer, digitalisering, företagsfinansiering och organisationsteoretiska perspektiv. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera och bemöta utmaningar som uppstår i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Genusvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Juridik


Forskningsprojekt
Forskare

Ek, Mikael, lektor
Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas och den medierade kommunikationens betydelser för samhälle, kultur och människor. Ämnet utmärks av en bred teoretisk förståelse av mediernas strukturer, innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning, både när det gäller traditionella medier och digitala medier samt olika kretslopp mellan dem. Medie- och kommunikationsvetenskap inkluderar historiska och nutida perspektiv, där mediernas framväxt, betydelser och förändringar i såväl Sverige som internationellt står i fokus. Forskningen som bedrivs inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle befinner sig i skärningspunkten mellan politisk kommunikation, digitalisering, mediehistoria, medieestetik, genusperspektiv på medieinnehåll. Utmärkande för den medievetenskapliga forskningen på Högskolan i Gävle är också de kulturteoretiska perspektiven.

Forskningsprojekt
Forskare

Edin, Anna, professor
Lövgren, Karin, lektor
Vesterlund, Per, lektor

Nationalekonomi


Forskningsprojekt
Forskare

Pedagogik

Forskningen i pedagogik som bedrivs inom högskolan behandlar tre nivåer: individ- och gruppnivå, aktivitetsnivå och samhällsnivå, med ett särskilt fokus på lärandeprocesser. Detta gestaltas inom forskningen som bedrivs med uttalade intressen för lärande, undervisningens processer, former och innehåll samt för fostran, formulerat inom projekt som särskilt uppmärksammar social hållbarhet och social rättvisa, inkluderande processer, studie och yrkesvägledning, specialpedagogik för lärande, hälsofostran, bedömningsforskning, ledarskapsforskning, lärande i arbetslivet, studier kring identitetsutveckling, jämförande komparativa studier, ämnesstudiers och pedagogiska handlingsplaners olika villkor samt som läroplansteoretisk forskning. Intresset för lärandeprocesser rör sig därmed över de olika nivåerna, såväl inom som utanför utbildningssystemet både nationellt och internationellt, och ger på så sätt exemplifieringar av hur vi människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Forskargrupper

Special Education in Contextual Settings (SECS)
SEEDS - Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability

Religionsvetenskap

Forskningen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom ämnena livsåskådningsvetenskap, religionsantropologi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. En växande del av forskningen har ett ämnesdidaktiskt fokus och gemensamt för de flesta forskningsämnena är att frågor som rör religionens roll i samhället intar en central plats. Vidare finns också en inriktning på specifika samhällsutmaningar, särskilt sådana som kan förknippas med det mångkulturella samhället. Ett nära samarbete finns med de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande och Hållbar stadsutveckling.

Forskningsprojekt
Forskare

Svenska språket


Forskningsprojekt
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)