Sök

Bildpedagogik

Bildpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och kunskapsfält där estetiska, pedagogiska och teoretiska aspekter av bildkommunikation, bildanalys och praktiska bildskapande processer är av central betydelse.

Bild från undervisning

Bilden visar ett studentarbete från kursen Bildpedagogik 1-30 hp, här var uppgiften att gestalta en text i bild. Uppgiften är ett exempel på ett arbete med estetiska lärprocesser. Foto: Lena O Magnusson

Kurser inom ämnet Bildpedagogik omfattar teoretiskt arbete och praktiskt bildskapande arbete med utgångspunkt i såväl form som innehåll och idé. I undervisningen möter studenterna både analoga och digitala metoder, medier och material för bildframställning. Detta ger sammantaget ett ämne som teoretiskt och praktiskt intresserar sig för relationen mellan bild, kommunikation, estetik, skapande, visuell kultur och konst, med utgångspunkt i, och med starka kopplingar till, dess möjligheter och plats inom skola, förskola och samhället i stort.

Fristående kurser och kurser inom lärarprogram i ämnet bildpedagogik

Ämnet bildpedagogik ges som fristående kurser, 1-30 hp , 31-45 hp, 46-60 hp, 61-75 hp samt 76-90 hp. De fristående kurserna ger behörighet att undervisa i ämnet bild från grundskolans första år till och med gymnasiet för den som har lärarexamen. Ämnet ges också som 30 hp kurs inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Dessutom ingår ämnet bildpedagogik i estetiska kurser i förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-3. Inom ramen för ämnet ges också kursen, Ateljerista - pedagogik för förskola och skola, 30 hp, samt sommaren 2022, sommarkursen: Bildpedagogik för förskola och skola - analoga och digitala tekniker, 15 hp.

Lärarkompetens och forskningserfarenhet inom området

I den undervisande lärargruppen finns för närvarande en lektor, en doktorand och adjunkter, vi har bakgrund inom undervisning i förskola, kulturskola och grundskola. Vi är alla bildpedagoger. Gruppens lärare har även kompetens inom konstpedagogik, serie- och bildberättande, ateljeristapedagogik samt erfarenhet av konstnärlig utbildning och eget konstnärligt arbete. Två av oss är aktiva i forskningsgruppen ECE (Early Childhood Education), en är aktiv i ROLE (Research On Learning Environments), de är båda forskningsgrupper som hör till forskningsområdet utbildningsvetenskap.


Ny artikel från ämnesgruppen:

Magnusson, L. (2021). ‘Wow, this is like dreaming!’ Different ways of working with visual arts and the work of artists in the preschool atelier. International Art in Early Childhood Research Journal (1).

https://www.artinearlychildhood.org/content/uploads/2022/03/ARTEC2021_ResearchJournal1_Article2_Magnusson.pdf

FORSKNING INOM ÄMNET

Digitala rörelser är samlingsnamnet för en större forskningsstudie inom vilket ett av delprojekten handlar om hur och till vad barn använder digital teknik i förskolans ateljé. Syftet med studien är att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik. En första del av projektet avslutades 2021. Projektet finansierades inledningsvis av interna meriteringsmedel.

Projektledare: Lena O Magnusson

Läs mer om de första delarna av projektet i boken: Skapande verksamhet i förskolan: kreativt arbete med analoga och digitala redskap, Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) utgiven av Studentlitteratur. Boken är kurslitteratur på förskollärarprogrammet.

Tre artiklar som utgår från från studien finns publicerade:

Magnusson, L. (2021). “Look, my name! I can write” – literacy events and digital technology in the preschool atelier. Journal of Early Childhood Literacy.

https://doi.org/10.1177/14687984211058943

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2021). What is the capacity of A in the contexts of STEM?. Early years. https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1914557

Magnusson, L. (2021). Digital technology and the subjects of literacy and mathematics in the preschool atelier. Contemporary Issues in Early Childhood.

https://doi/full/10.1177/1463949120983485


DOKTORANDPROJEKT INOM ÄMNET

Yvonne Lindh arbetar med avhandlingen Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser. Avhandlingen vill ge en komplex beskrivning av rummet som plats och ordnad miljö och som arena för estetiskt undersökande bildarbete. Det övergripande syftet med undersökningen är att studera hur skapande bildverksamhet formas och genomförs. Undersökningen fokuserar på hur lärare introducerar och iscensätter estetiska lärprocesser, hur barnens arbeten svarar mot lärarens intentioner samt vilken betydelse rummens utformning och innehåll har. Forskningsfrågorna har som avsikt att belysa en samlad bild av ateljéverksamheten i förskolan. Studien baseras på etnografisk forskning som metod och som metodologisk ingång där estetiska lärprocesser undersöks med hjälp av fältstudier i fem förskolor i fyra kommuner i Mellansverige. Centrala begrepp i studien: ateljé, estetiska lärprocesser, makt, språk, kommunikation och barnperspektiv. Lindh disputerar i mars 2022.

Personal

Personal inom ämnet Bildpedagogik

Kostas Prodromou Dahlqvist, Universitetsadjunkt
Telefon: 026-648534
E-post: Konstantinos.Dahlqvist@hig.se
Rum: 31:324

Ingela Fernström, Universitetsadjunkt
Telefon: 070-202 78 75
E-post: ingela.fernstrom@hig.se
Rum: 31:324

Yvonne Lindh, Doktorand och Universitetsadjunkt
Telefon: 026-64 87 49
E-post: yvonne.lindh@hig.se
Rum: 31:413

Lena O Magnusson, fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Lektor i bildpedagogik.
Telefon: 026-648446
E-post: lena.o.magnusson@hig.se
Rum: 31:338
Länk till Magnussons forskarpresentation

Charlotte Pennerdal, Universitetsadjunkt
Telefon: 026-648231
E-post: charlotte.pennerdal@hig.se
Rum: 31:327

Johannes Ramö Streith, Universitetsadjunkt
Telefon: 070-666 09 75
E-post: johannes.ramo.streith@hig.se
Rum: 31:324


Kontakt

Ämnesansvarig
Lena O Magnusson, lektor i Bildpedagogik, Fil dr. Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Telefon: 026-648446
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)