Early Childhood Education (ECE)

Forskargruppen ECE är en forskningsmiljö som samordnar forskare och lärarutbildare vilka bedriver forskning och utvecklingsarbete med anknytning till förskola, förskoleklass och fritidspedagogik.

Forskning om förskola, förskoleklass och fritidpedagogik

Forskningsmiljön inkluderar och samverkar med yrkesverksamma lärare och intresset riktas mot förskolors inre verksamhet (undervisning), yrkesprofessionsfrågor samt lärares yrkesmässiga utveckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk verksamhet samt akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser forskningsgruppens inriktning. 

Pågående forskningsprojekt

Datorskrivande elever

Ett forskningsprojekt som intresserar sig för datorn som redskap i relation till elevers skrivprocess. I projektet används videoinspelningar för att dokumentera elevers datorskrivande. I projektet ingår också två forskare från andra universitet.

Analysarbete pågår

Projektledare: Katharina Andersson

  • Läs mer om Datorskrivande elever
Praktiknära forskning?

Ett praktiknära forskningsprojekt avseende ämneskunskaper och ämnesdidaktik i förskolan i relation till matematik, naturvetenskap och teknik. Metoder i projektet som använts är enkät och intervjuer men även kollegiala samtal i forskningscirklar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.

Pågående analysarbete avseende enkäter och intervjuer pågår

Projektledare: Kerstin Bäckman

  • Läs mer om Praktiknära forskning
Förskollärare om det skol-likande uppdraget

Ett forskningsprojekt som syftar till att genom intervjuer med förskollärare synliggöra hur de förstår sitt uppdrag i relation till läroplanen och där ämnen som t ex matematik, kunskap om naturen och språklig medvetenhet står i fokus.

Projektledare: Johan Liljestrand

  • Läs mer om Förskollärare om det skol-liknande uppdraget

Avslutade projekt

Kontakt

Kerstin Bäckman, projektledare ECE
Telefon: 026-64 85 53
E-post: kerstin.backman@hig.se

Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs : Three-year-olds and digital cameras. Australasian Journal of Early Childhood, 43 (3), 34-42. 10.23965/AJEC.43.3.04 [Mer information]
Biamba, C. (2017). Integration and education of immigrant children at Swedish schools: A case study of two schools. . [Submitted] [Mer information]
Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barnehageforskning, 15 (2), 1-18. Länk [Mer information]
Biamba, C. (2017). Developing Teaching and Learning in a Management Education Course: Key Issues, Effective Strategies. International Journal for Innovation Education and Research. [In press] [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Biamba, C. (2016). Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm. Journal of Education and Practice, 7 (3), 119-124. Länk [Mer information]
Hallgren, E. & Österlind, E. (2014). Heathcote in Sweden - just passing by?. Drama Research : International Journal of Drama in Education, 5 (1), 1-19. Länk [Mer information]
Leijon, M. & Lindstrand, F. (2013). Socialsemiotik och design för lärande : två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 171-192. [Mer information]
Diamantopoulou, S., Insulander, E. & Lindstrand, F. (2012). Making meaning in museum exhibitions : design, agency and (re-)representation. Designs for Learning, 5 (1-2), 11-29. [Mer information]
Lindstrand, F. & Insulander, E. (2012). Setting the ground for engagement : multimodal perspectives on exhibition design. Designs for Learning, 5 (1-2), 30-49. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Säkerställa skriftspråklighet – vad kan det innebära?<em> </em>. Dyslexi (4), 9-11. [Mer information]
Hofsten, A., Gustafsson, C. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today, 30 (6), 533-538. 10.1016/j.nedt.2009.11.001 [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning & Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]
Löfmark, A., Gustafsson, C. & Wikblad, K. (2003). Student nurses’ ability to perform pain assessment.. Nurse Education in Practice, 3, 133-143. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Gustafsson, C. (2018). Från studerande i pedagogik till forskningsledare i utbildningsvetenskap - En resa genom det pedagogiska kunskapsområdets omvandling. Pedagogisk forskning i Sverige, 23 (5), 137-157. [Mer information]
Bäckman, K. & Bose, K. (2017). Teaching of Mathematics and Science in Preschools : A Comparative Account of Botswana and Sweden. Teacher Development. [Submitted] [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 264-270. [Mer information]
Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Interview with Carey Jewitt. Designs for Learning, 4 (1), 48-55. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Vad erfarna och skickliga lärare gör när de arbetar med läs- och skrivundervisning<em></em>. Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa (1), 17-18. [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Interview with Theo van Leeuwen. Designs for Learning, 3 (1-2), 84-90. [Mer information]
Swärd, A. (2009). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering<em>. </em> : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer. Vår skola. Specialundervisning (2), 4-7-25-27. [Mer information]
Lindstrand, F. (2009). Interview with Staffan Selander. Designs for Learning, 2 (2), 56-64. [Mer information]
Lindstrand, F. (2009). Interview with Birgitte Holm Sørensen. Designs for Learning, 2 (1), 56-62. [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. M:E:R: om Montessori. Tidskrift för utbildning och forskning inom montessoripedagogik, 1 (1), 9-25. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Editorial. Designs for Learning, 1 (1), 6-9. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Interview with Gunther Kress. Designs for Learning, 1 (2), 60-71. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Interview with Christof Wulf. Designs for Learning, 1 (1), 68-72. [Mer information]
Gustafsson, C. & Monica, H. (2005). Examensarbetet inom lärarutbildningen – En analys i relation till Högskolelagens mål. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]
Gustafsson, C. (2005). Temaintroduktion : Högre utbildning i ljuset av högskolelagen – exemplet lärarutbildning. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Gustafsson, C. (2010). Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?<em></em>. Vägval i skolans historia, 10 (2), 3-9. [Mer information]

Böcker

Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 s. [Mer information]
Biamba, C. (2013). Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015 : Has Education Made a Difference?. Stockholm: Stockholm University. 94 s. (Yellow Report / Institute of International Education, Stockholm University 125) Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (red.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 s. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (red.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 s. (ArtMonitor 64) Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]
Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. Diss. , 2014. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 261 s. Länk [Mer information]
Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 s. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Gustafsson, C. (2019). Montessori Schools. The SAGE Enyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2019). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och lärande – didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. S. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. S. 203-228. [Mer information]
Lindh, Y. (2016). Bildkonsten som en ingång till att förstå <em>den andre</em>. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. S. 147-166. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. S. 215-234. [Mer information]
Lindh, Y. (2014). Förskoleateljén - en plats för barns skapande?. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 83-111. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 53-81. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 119-132. [Mer information]
Insulander, E. & Lindstrand, F. (2013). Towards a social and ethical view of semiosis : Examples from the museum. Multimodality and Social Semiosis : Communication, Meaning-making, and Learning in the Work of Gunther Kress. New York: Routledge. S. 225-236. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 227-260. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 7-20. Länk [Mer information]
Hammarberg, A. (2012). Att utmana studenters föreställningar : med genus som exempel. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 67-79. [Mer information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S. 94-115. [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Att erkänna och urskilja : Ett designorienterat multimodalt fokus på barns meningsskapande. Teks og tegn : Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S. 51-62. [Mer information]
Lindstrand, F. & Selander, S. (2011). Pusselbitar, metod och estetiska lärprocesser : att lära med samtidskonst. SKISS: konst, arbetsliv, forskning : Nio rapporter. Stockholm: Konstfrämjandet. S. 158-195. [Mer information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [Mer information]
Lindstrand, F., Frölunde, L., Gilje, O. & Öhman-Gullberg, L. (2011). Interests in motion : The film medium through the eyes and lenses of young Scandinavian filmmakers. International Perspectives on Youth Media : Cultures of Production and Education. New York: Peter Lang Publishing. [Mer information]
Lindstrand, F., Frölunde, L., Gilje, O. & Öhman-Gullberg, L. (2010). Scandinavian filmmakers across contexts of learning. Media Literacy and Education : Nordic Perspectives. Helsingfors: Nordicom & the Finnish Society on Media Education. [Mer information]
Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Barnet, platsen, tiden : Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 51-74. [Mer information]
Lindstrand, F. (2009). Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland. Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. S. 153-174. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Snuttefilm i förskolan : en studie av tvååringars meningsskapande och engagemang. Blöjbarnsteve : Om hur barn under 3 år upplever TV och leker med fjärrtroll. Uppsala: Filmförlaget. S. 195-214. [Mer information]

Konferensbidrag

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children'sperspective. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [Mer information]
Biamba, C. (2019). Globalization, Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in Teacher Education. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Att utveckla seende och att göra synligt – treåringar och fotografi. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Children's perspectives, ethics and theory. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic opportunities in young children´s use of digital camera. . Länk [Mer information]
Biamba, C. & Odero, J. (2016). A policy review of school leadership in sub-saharan Africa. Leading better learning: School leadership and quality in the Education 2030 agenda : Regional reviews of policies and practices: UNESCO Education Sector. S. 111-136. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic consequences in young children's use of digital cameras in preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2015). Preschool teachers and their professional knowledge : teaching mathematics in preschool. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 272-272. [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Play and Everyday Mathematics in Preschool. <em>5th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book</em>. S. 295-296. [Mer information]
Hallgren, E. (2015). Metaforen som analysredskap : att skapa distans i analysarbetet och att se något nytt. . [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Estetiska lärprocesser : vad ger det studenterna?. . [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 271-271. [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Estetiska tilltal och estetiskt fokus : fotografiska sam-handlingar mellan treåringar och digitalkameror. Bildlärarutbildningarnas nätverkskonferens. [Mer information]
Sutherland, H. & Sundberg Kimhag, K. (2015). How can students develop reflective learning and practice during a short visit to view another country´s educational system?. 25th EECERA Annual conference ‘Innovation, experimentaiton and adventure in early childhood' : Abstract book. S. 163-164. [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Digitalkameran som möjlighet - estetiska aspekter av små barns användande av digitalkameror i förskolan. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Det teoretiska perspektivets potential - eller, teorierna och materialets möjlighet. . [Mer information]
Bäckman, K. & Hammarberg, A. (2014). The importance of preschool teachers’ knowledge for quality in early childhood education. 24th EECERA annual conference ’Us, Them and Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 54-54. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Teaching Mathematics in Swedish Preschool - Didactic Situations. 24th EECERA Conference : ‘Us, Them &amp; Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 94-. [Mer information]
Ahrenby, H. (2014). Everything is possible! : - what can happen when the content in art education is equal to a visual culture that young people live in and take part of in their everyday life. 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA ) :  Diversity through Art, Change, Continuity, Context : Abstracts : Pecha Kucha Presentations. S. 1-. Länk [Mer information]
Biamba, C. (2014). Towards Reaching Education Millennium Development and EFA Goals in Cameroon and Nigeria. . [Mer information]
Biamba, C. (2014). Education Millennium Development and EFA Goals in Cameroon and Nigeria. . [Mer information]
Biamba, C. (2014). Education for Sustainable Development in higher education : A study examining the challenges and opportunities for a teacher training programme. . [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Children´s Play as a Starting Point for Teaching Mathematics in Preschool. POEM : Online Proceedings. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2013). Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Different Cultures, Different Contexts : Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Språkutveckling genom estetiska uttrycksformer : vad kan barnen lära oss?. . Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Competent Toddlers : A Study of Engagement, Social Interaction and Meaning Making In Front Of The TV Screen. . [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Kameran kan titta: visuella händelser i förskolan. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Lindstrand, F. & Selander, S. (2012). REMAKE : Representation, resources and meaning-making : The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments. 6ICOM. 6th International Conference on Multimodality. London. August 22-24, 2012.. [Mer information]
Bäckman, K. (2012). Teaching and Learning Geometry in Preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2012). Matematikundervisning i förskolan<em> </em> : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Diamantopoulou, S., Insulander, E., Kress, G. & Lindstrand, F. (2012). Making meaning in an exhibition : design, agency and (re-)design. Proceedings of the DREAM conference The Transformative Museum. S. 110-127. [Mer information]
Bäckman, K., Bose, K. & Iller Givell, M. (2011). Teaching/Learning of Mathematics in Preschools : A case of Botswana and Sweden. Education from birth : Research, Practices and Educational policy. Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Lärande och meningsskapande i filmens värld. . [Mer information]
Lindstrand, F. & Carlsson, C. (2011). Lärande och meningsskapande i gestaltande arbete. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Snuttefilmsprojektet i Gävleborg – en studie kring rörlig bild i förskolan. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Persson, A. (2011). Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning. . [Mer information]
Bäckman, K. (2011). Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning. Rights and Education. Länk [Mer information]
Lindstrand, F., Seleander, S. & Insulander, E. (2010). Museet, utställningen, besökaren : Meningsskapande på en ny arena för lärande och kommunikation. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Film i  förskolan : om de yngre barnens meningsskapande kring rörlig bild. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Interests in motion : Young Scandinavian filmmakers’ representations of film making as a knowledge domain. . [Mer information]
Lindstrand, F. & Insulander, E. (2010). Design för lärande på museer. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). A design oriented approach to learning in multimodal text production practices. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). I ständig förändring - text, mening och lärande sett från ett designorienterat perspektiv. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Meaning making in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Making meaning in Early Years Science Education. . [Mer information]
Swärd, A. (2010). Praxisnära forskning<em></em> : skriftspråkligt arbete i några olika klassrumsmiljöer. Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Ensuring Literacy through ‘Didactic Arranging’. International Conference on Special Education. [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Meaning making and learning in preschool. . Länk [Mer information]
Swärd, A. (2009). Ensuring Literacy through ‘Didactic Arranging’. . [Mer information]
Swärd, A. (2009). Ensuring Literacy through ‘ Didactic Arranging’. European Regional Conference. [Mer information]
Swärd, A. (2008). The Witting method : <em> </em>a metacognitive perspective. The Fifth Graduate Summer School for Literacy Research. [Mer information]
Swärd, A. (2008). Ensuring literacy. World Congress on Reading. [Mer information]
Swärd, A. (2008). Ensuring literacy. Delta Kappa Gammas International Convent. [Mer information]
Swärd, A. (2007). The Witting method set in context. Grounded Theory researach seminarium. [Mer information]
Swärd, A. (2007). A Swedish perspective on teaching ’literacy’. Delta Kappa Gammas Europakonferens. [Mer information]
Björklund, E. (2006). Early Literacy- young children in pre-school. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context. European Conference on Reading. S. 15-. [Mer information]
Björklund, E. (2005). How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy. . [Mer information]
Gustafsson, C. (2004). Vems ansvar är det att pedagogiska meriter dokumenteras och blir värderade på ”rätt” sätt?. Conference for development of higher education. Stockholm: Council for the Renewal of Higher Education. S. 177-190. [Mer information]

Rapporter

Gustafsson, C. & Andersson, K. (2018). Teori och praktik i synergi - produktarbete som självständigt arbete. Uppsala: Uppsala universitet. 72 s. [Mer information]
Gustafsson, G., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, C., Sanner, I. & Wogensen Bach, L. (2017). Mid-term Evaluation of Ten National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel: Division of Science. Oslo: 58 s. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2013). Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL) : En utvärdering efter halva tiden. Oslo: Norges Forskningsråd. 47 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Dahl, H., Gaardhöje, J., Gustafsson, G. & Nexö, E. (2013). Mid-term Evaluation of Five National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel. Oslo: The Research Council of Norway. 46 s. [Mer information]
Berg, H., Forsberg, M., Hedman, I., Helmerson, A., Johansson, I., Nilheim, B. & Stöpfgeshoff, H. (2011). Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets arbete : något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem. Gävle: Högskolan i Gävle. 19 s. (FOU-rapport 39) Länk [Mer information]
Østergaard Andersen, P., Björklund, E., Bleses, D., Gjervan, M., Hagtvet, B. & Valvatne, H. (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager : Rapport från Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 307 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Pusselbitar, metod och estetiska lärprocesser - att lära med samtidskonst : Dokumentation kring ett SKISS-projekt i skolmiljö. Stockholm: Konstfrämjandet. 51 s. [Mer information]
Gustafsson, C. (2003). Forskningsgruppens funktion – vetenskaplig profilering, empiriska vinster eller något annat? Uppsala universitet : I Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 14 s. (Research Reports 2003:2) [Mer information]

Övrigt

Lindstrand, F. (2013). Att urskilja och erkänna : Om betydelsen av att se och synliggöra barns kompetens. Gävle: Folkteatern i Gävle. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)