STORIES

Forskargruppen STORIES (Studies Of Relationships for Sustainable Learnings) syftar till att undersöka hur utbildningsmiljöer motiveras, utformas och berättas, samt de konsekvenser olika sätt att närma sig utbildningsmiljöer får vad gäller individers och gruppers livsvillkor, villkor för lärande och lärarprofession. Ett särskilt fokus riktas mot demokrati, rättvisa, makt och etik som är viktiga dimensioner för att främja social hållbarhet i utbildningspraktiker.

Med rötter i bland annat John Deweys filosofi studerar vi pedagogiskt arbete som en del i en utbildningsmiljö där sammansatta processer och utgör möjligheter och/eller hinder i olika undervisningskontexter. Ett centralt undervisningssyfte idag inbegriper en strävan att främja hållbarhet som är intimt sammanlänkad med frågor som rör demokrati, etik, makt och rättvisa. Eftersom mänsklig praktik är komplex och sammanlänkad med materiella villkor är det viktigt med tvärvetenskapliga och holistiska ansatser för att förstå och bemöta dessa utmaningar.

Forskningen som bedrivs i gruppen har följaktligen sitt huvudsakliga fokus på pedagogiskt arbete och social hållbarhet, det vill säga hur demokrati, rättvisefrågor och etik samspelar med strukturella och relationella förutsättningar i olika verkliga och/eller gestaltade undervisningsmiljöer såsom förskola, skola och högskola. Vi vill med detta förstå syften, processer och konsekvenser för lärande (explicit och implicit), lärarprofession, gruppers och/eller individers livssituation för att på så sätt även bidra till konstruktiva och innovativa strategier och förhållningssätt.

STORIES består av professorer, docent, lektor och doktorander samt ett antal associerade medlemmar nationellt och internationellt.

Exempel på forskningsområden

  1. Skolans och högskolans demokrati- och lika-villkorsuppdrag.
  2. Samspel mellan social och kulturell rättvisa i olika utbildningsmiljöer
  3. Hållbarhet inom högre utbildning
  4. När, var, hur och för vilka syften relationer byggs och upprätthålls som bidrar till trygga och likvärdiga utbildningsmiljöer med goda villkor för lärande.
  5. Hur olika våldsformer såsom mobbning och diskriminering kan förstås och motverkas i utbildning utifrån holistiska perspektiv
  6. Hur makt verkar och synliggörs i fiktionens och verklighetens berättelser
  7. Lärares och lärarutbildares professionalitet i relation till deras uppdrag.
  8. Policy implikationer för pedagogiskt arbete riktat mot utsatta barngrupper

Medlemmar

Silvia Edling, professor i didaktik (ordförande/kontakt), silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor pedagogik, guadalupe.francia@hig.se

Sarah Ljungquist, lektor humaniora, sarah.ljungquist@hig.se

Sofia Wikman, docent kriminologi, sofia.wikman@hig.se

Nina Begovic Jönsson, doktorand humaniora, nina.begovic@hig.se

Adrian Neubauer, doktorand pedagogik, adrian.neubauer@uam.es

Associerade medlemmar

Marie Parker-Jenkins, professor in education, Limmerick University

E-post:marie.parker.jenkins@ul.ie

Ana Ancheta Arrabal, University of Valencia

E-post: ana.ancheta@uv.es

Marco Catarci, professor in education, University Degli Study Roma

E-post: marco.catarci@uniroma3.it

Carolyn, Shields, professor in education and leadership, Wayne State University,

E-post: cshields@wayne.edu

Cendel, Karaman, associate professor in education, Middle east technical university, Turkey
E-post: cendel@metu.edu.tr

Elisabetta, Biffi, Associate professor in education, University of Milan Biccoca, Italy
E-post: elisabetta.biffi@unimib.it

Geraldine, Mooney Simmie, Associate profesor, University of Limerick, Ireland

E-post: geraldine.mooney.simmie@ul.ie

Jason, Dorio, Ph.D. and lecturer in international and comparative education, UCLA, USA
E-post: jndorio@ucla.edu

My, Lilja, lektor i kriminologi
E-post: my.lilja@mao.se

Todd, Price, professor in teaching and learning, National Louis University, USA,
E-post: TPrice@nl.edu

Sheila, Macrine, professor in education, University of Massachusetts Boston, USA

E-mail: smacrine@umassd.edu

Hillevi, Lenz Taguchi, professor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet

E-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se


STORIES i sociala medier

Pågående forskningsprojekt


Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Edling, S. & Liljestrand, J. (2019). Let’s talk about teacher education! : Analysing the media debates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 10.1080/1359866X.2019.1631255 [Mer information]
Mooney Simmie, G. & Edling, S. (2019). Teachers’ democratic assignment : a critical discourse analysis of teacher education policies in Ireland and Sweden. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 40 (6), 832-846. 10.1080/01596306.2018.1449733 [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2019). Unaccompanied Afghan minors’ rights when restrictive transnational migration policies are in force : The case of Sweden. The International Journal of Children's Rights. [Accepted] [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2018). Democracy and emancipation in teacher education : A summative content analysis of teacher educators' democratic assignment expressed in policies for Teacher Education in Sweden and Ireland between 2000-2010. Citizenship, Social and Economics Education, 7 (1), 20-34. 10.1177/2047173417743760 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43 (7), 82-97. 10.14221/ajte.2018v43n7.5 [Mer information]
Edling, S. (2017). Historical and moral consciousness in the light of Ewa Ziarek’s ethics of disensus : one approach to handle plurality in education. Historical Encounters : A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 4 (1), 36-51. Länk [Mer information]
Ammert, N., Edling, S., Löfstrom, J. & Sharp, H. (2017). Bridging historical consciousness and moral consciousness : promises and Challenges. Historical Encounters : A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 4 (1), 1-13. Länk [Mer information]
Francia, G. (2017). Posibilidades y desafíos para la enseñanza del español como lengua extranjera en el contexto escolar nórdico : el caso de Suecia. Revista redELE (Número Especial. Enero 2017), 1-22. Länk [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2017). Children's rights and violence : A case analysis at a Swedish boarding school. Childhood, 24 (1), 51-67. 10.1177/0907568216634063 [Mer information]
Parker Jenkins, M., Francia, G. & Edling, S. (2017). Education for the other : policy and provision for Muslim children in the UK and Swedish education systems. Compare, 47 (2), 257-270. 10.1080/03057925.2016.1168282 [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2017). Newly arrived pupils and violence : a CDA analysis of political advices regarding strategies and responsibilities for various actors in Swedish education. Education Sciences and Society, 8 (1), 137-153. Länk [Mer information]
Mooney Simmie, G. & Edling, S. (2016). Ideological Governing Forms in Education and Teacher Education : a Comparative Study between highly secular Sweden and highly non-secular Republic of Ireland<em></em>. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2 (1). 10.3402/nstep.v2.32041 [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2016). Sensing as an ethical dimension of teacher professionality. Journal of Moral Education, 45 (1), 46-58. 10.1080/03057240.2015.1127801 [Mer information]
Rottenberg, D. & Francia, G. (2016). El contexto neoliberal en el alcance de la equidad propuesta por las políticas europeas de proficiencia lingüística : el caso del español en el sistema educativo sueco. PROFESORADO, 20 (02), 366-380. Länk [Mer information]
Francia, G. & Riis, U. (2016). Enactment processes in the implementation of European and national foreign language proficiency policies : The case of Spanish as an optional school subject in the Swedish school system. European Journal of Language Policy, 8 (2), 173-189. 10.3828/ejlp.2016.11 [Mer information]
Edling, S. (2015). Between curriculum complexity and stereotypes : Exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence. Journal of Curriculum Studies, 47 (3), 399-415. 10.1080/00220272.2014.956796 [Mer information]
Francia, G. (2015). Equidad, inclusión social y capacidad individual. Foro de Educación : Pensamiento, 13 (18), 5-12. 10.14516/fde.2015.013.018.001 [Mer information]
Edling, S. (2014). O Conceito de pluralidade no currículo nacional sueco : Estudando a imortancia de livros didacticos teóricos de formaciao de professores para interpretar e contestar as diferentes facetas de violencia no trabalho diaros de professores [The Notion of Plurality within the Swedish National Core Curriculum: Studying the importance of theoretical text-books at Teacher Educations to interpret and contest the various faces of violence in teachers’ everyday work]<em></em>. Revista Científica e-curriculum, 12 (3), 1634-1668. Länk [Mer information]
Edling, S. (2014). Why not simply use the best theory?<em></em> : A critical discourse analysis of the notion of plurality in three texts used at a teacher education institution in Sweden. Citizenship, Social and Economics Education, 13 (3), 156-174. 10.2304/csee.2014.13.3.156 [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2014). The changing democratic (ethical) dimension in Teacher Educator’s professional identity? : A comparative critical discourse analysis of policy documents regarding teacher educator’s democratic (ethical) identity in the Republic of Ireland and Sweden. European Journal of Teacher Education. [Submitted] [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2014). Det är lärares och lärarutbildares fel! : Faran med att gömma komplexitet under en slöja av fördomar. Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3), 229-234. Länk [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2014). Evidence is not enough for developing democratic values : on the role of theory in teacher education. Citizenship, Social and Economics Education, 13 (3), 148-155. 10.2304/csee.2014.13.3.148 [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2013). Doing good? : Interpreting teachers’ given and felt responsibilities for pupils’ well-being in an age of measurement. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (4), 419-432. 10.1080/13540602.2013.770234 [Mer information]
Francia, G. (2013). The impacts of individualization on equity educational policies. Journal of New Approaches in Educational Research, 2 (1), 17-22. 10.7821/naer.2.1.17-22 [Mer information]
Francia, G. (2011). Likvärdighetens vägval. Vägval i skolans historia (2), 3-5. [Mer information]
Francia, G. (2011). Childrens’ right to equitable education : A welfare state’s goal in times of Neoliberalism. Education Inquiry, 2 (3), 401-419. 10.3402/edui.v2i3.21991 [Mer information]
Francia, G. (2011). Dilemmas in the Implementation of Children’s Right to Equity in Education in the Swedish Compulsory School. European Educational Research Journal (online), 10 (1), 102-117. 10.2304/eerj.2011.10.1.102 [Mer information]
Francia, G. (2008). La intertextualidad en las reformas educativas : Reflexiones sobre la equidad en la reforma escolar sueca [Intertextuality in Educational Reform: Reflections on Equity in Swedish School Reform]. Education Policy Analysis Archives, 16, 1-25. Länk [Mer information]
Francia, G. (1998). Islamiska skolor : en väg till likvärdig utbildning?. Pedagogisk forskning i Sverige, 3 (4), 192-210. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Edling, S. & Frelin, A. (2012). Var går gränsen för lärares ansvar?. Pedagogiska Magasinet (4). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Socialstyrelsens snabba slutsatser är bristfälligt underbyggda (slutreplik) : slutreplik DN Debatt 22/5. Dagens Nyheter (29 maj). Länk [Mer information]
Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga (DN Debatt). Dagens Nyheter (21 maj). Länk [Mer information]
Wikman, S. (2019). Om skolattacken i Finland: : ”Hårdare tag i skolan, ger oönskad effekt”. SVT Opinion (02-okt). [Mer information]
Francia, G. & Riis, U. (2014). Tillväxtens risker : en rapport om spanska som modernt språk. LMS : Lingua, 2, 2-5. [Mer information]

Böcker

Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2020). Democracy and teacher education : Dilemmas, challenges, and possibilities. London, NY: Routledge. [Mer information]
Edling, S. (2016). Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor. Stockholm: Liber. 192 s. [Mer information]
Edling, S. (2012). Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : Att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB. 220 s. [Mer information]
Moreno Herrera, L. & Francia, G. (red.) (2004). Educational policies : implications for equity, equality and equivalence. Örebro: Örebro universitet. 239 s. (Reports from the Department of Education, Örebro University 6) [Mer information]
Moreno Herrera, L. & Francia, G. (red.) (2002). Decentralization and centralization policies in education in Europe : current trends and challenges. Örebro: Örebro Universitet. (Reports from the Department of Education, Örebro University 2002:3) [Mer information]

Doktorsavhandling

Francia, G. (1999). Policy som text och praktik<em> </em> : En analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet. Diss. , 1999. Stockholm: Stockholms universitet. 342 s. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 94) [Mer information]

Kapitel i böcker

Edling, S. (2020). Lärarutbildning i massmedialbelysning. Om skolans utmaningar och problem. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, NY: Taylor & Francis Group. [Mer information]
Francia, G. (2018). L’enseignement en Suède : D’une école pour tous à une école pour chacun. Entre tronc commun et filières, quelle école commune ? Etude comparative.. Louvain-la-Neuve (Belgique): Thélème (Académia-L'Harmattan), 2018 (à paraître). S. 203-236. [Mer information]
Serrander, U. & Ljungquist, S. (2017). Vems röst om Sverige? : En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk. Kunskap, motstånd, möjlighet : Humanistisk forskning idag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 149-170. [Mer information]
Edling, S. (2016). «Who» Is Teacher Education? : Approaching the Negative Stereotypes of Teacher Education. Curriculum : Decanonizing the field. Peter Lang. [Mer information]
Edling, S. (2015). Två förhållningssätt till teorier i relation till lärares demokratiska uppdrag att motverka våld. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 115-134. [Mer information]
Grannäs, J. & Ljungquist, S. (2015). Berättelsen som forum för kontroversiella frågor. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 149-168. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education. International Teacher Education : Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. S. 305-328. 10.1108/S1479-368720150000025013 [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2015). Roma in Europe : Policies and Roma Voices : Exploring and Comparing the Voices of Roma People Expressed on Three Roma Advocacy Webpages. Educational Internationalisation : Academic Voices and Public Policy. Rotterdam: Sense Publishers. S. 149-166. [Mer information]
Francia, G. (2015). An Equitable Education System’s Achilles Heel? : Intercultural Education in the Swedish Context. Intercultural Education in the European Context : theories, experiences, challenges. Farnham: Ashgate. S. 229-246. [Mer information]
Edling, S. (2014). Demokrati handlar väl om majoriteten - eller?. Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 55-73. Länk [Mer information]
Francia, G. (2014). Education Reform in Sweden : From “One School for All Children” to “One school for Each Child”. Educational Reform in Europe : History, Culture, and Ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing. S. 25-40. [Mer information]
Francia, G. (2013). Svenska som andraspråk (Sva) : Literacypraktik för likvärdighet eller för social differentiering?. Literacy-praktiker i och utanför skolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 107-126. [Mer information]
Francia, G. & Moreno Herrera, L. (2012). Sweden : Priority Education Policies in Times of Decentralisation and Individualisation. Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan. S. 259-287. 10.1057/9780230358652_9 [Mer information]
Rochex, J., Francia, G., Greger, D. & Le Breton, J. (2011). Les adaptations et transformations curriculaires et pédagogiques et leurs agents dans les politiques d'éducation prioritaire. Les politiques d'éducation prioritaire en Europe : Tome II : Quel devenir pour l'égalité scolaire?. Lyon: ENS Editions. S. 243-278. Länk [Mer information]
Francia, G. (2009). The Negotiation of the Right of the Child to Education in the Name of Religion. Your Heritage or Mine : Teaching in a Multi-Religious Classroom. Uppsala: Swedish Science Press. [Mer information]
Francia, G. (2008). Omfördelning eller erkännande? : ett dilemma i uttolkningen av likvärdighet. Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daidalos. S. 59-73. [Mer information]
Francia, G. (2008). Likvärdighet, betyg och kunskapsbedömningar. Vadå likvärdighet? : Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daidalos. S. 99-123. [Mer information]
Francia, G. & Moreno Herrera, L. (2008). Les politiques d’éducation prioritaire suédoises en période de décentralisation et d’individualisation. Les politiques d’éducation prioritaire en Europe : Tome I: Conceptions, mises en œuvre, débats. Lyon: ENS Editions. S. 363-406. Länk [Mer information]
Francia, G. (2007). Religiösa friskolor, en fråga om rättvisa. Religiösa friskolor i Sverige : historiska och nutida perspektiv. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Francia, G. (2006). Conflicts between conceptions and practices in the process of public founded independent schools in Sweden. Enacting Equity in Education : Towards a comparison of equitable practices in different European local contexts. Helsinki: Research Centre for Social Studies Education, University of Helsinki. S. 132-155. Länk [Mer information]
Francia, G. (2005). La marche vers l’équité : le modèle suédois. Vers une école juste et efficace : 26 contributions sur les systèmes d’enseignement et de formation. Bruxelles: De Boeck. S. 217-232. [Mer information]
Francia, G., Moreno Herrera, L. & Englund, T. (2005). L’équité dans les pays nordiques : une réflexion sur la notion d’équivalence dans le système éducatif suédois. Vers une École Juste et Efficace : 26 contributions sur les systemes d’ enseignement et de formation. Bruxelles: De Boeck. S. 171-189. [Mer information]
Francia, G. (2004). The right of equality of results and its implications on the Swedish Educational System of the XXIst. Educational policies – Implications for equity, equality and equivalence. Örebro: Örebro University, Department of Education. S. 13-23. [Mer information]
Francia, G. (2001). Det intertextuella perspektivet inom pedagogisk forskning. Perspektiv och förståelse. Stockholm: Carlsson Bokförlag. S. 224-234. [Mer information]
Grosin, L. & Francia, G. (2001). Les écoles islamiques, une conséquence de la libéralisation et de la privatisation du système d'enseignement suédois. L’enseignement privé en Europe (II). Caen, France: Presses Universitaires de Caen. [Mer information]
Francia, G. (1998). L’école en Suède : égalité, libéralisme et privatisation. L’enseignement privé en Europe (I). Caen, France: Université de Caen. [Mer information]
Ljungquist, S. (1995). Vikten av textseminarier : Exemplet litteraturvetenskap. Kvalitéer i studier och utbildning : universitetspedagogisk konferens i Umeå den 15-16 februari 1995. Umeå: Personalutvecklingsenheten och Undervisningscentret, Umeå universitet. S. 207-212. [Mer information]

Konferensbidrag

Sharp, H., Edling, S., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Mapping the development of the concept of historical and moral consciousness 1980-2018. . [Mer information]
Löfström, J., Ammert, N., Sharp, H. & Edling, S. (2019). Social perspective taking and moral reflection [judgment] in lower secondary school students’ responses to historical moral dilemmas: observations from a Swedish-Finnish survey study. . [Mer information]
Löfström, J., Ammert, N., Sharp, H. & Edling, S. (2019). In search for intersections of historical empathy and moral sensitivity : observations from a study of Swedish and Finnish lower secondary school students. . [Mer information]
Ammert, N., Löfström, J., Edling, S. & Sharp, H. (2019). Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2019). Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Highlighting relationships between historical consciousness and moral consciousness: Objectives, consequences and moral foci. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2019). Neoliberal policy paradigm in Teacher Education in Argentina and Sweden : Strategy for increase quality and teacher profession status?. . [Mer information]
Dorio, Nunzio, J., Francia, G., Edling, S., Ayik, B. & Abagat Liboon, C. (2019). Children at Our Walls : Dehumanizing Discourses and Policies Challenging the Rights of Asylum-Seeking Minors in the United States and Sweden. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2019). A Children's Rights Perspective on Traditional Schooling and Education for Sustainable Development. . [Mer information]
Francia, G. (2019). El discurso de la ultraderecha en el marco de la formación de políticas públicas de educación inclusiva y equitativa en España y Suecia. . [Mer information]
Francia, G. (2019). The advance of Anti-gender agenda in Swedish media debate on higher education.. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2018). Exploring moral responsibility(ies) within argumentations for the use of historical consciousnes. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2018). Exploring moral responsibility(ies) within argumentations for the use of historical consciousness. . Länk [Mer information]
Edling, S. (2018). Let's talk about teacher education! A CDA of media debates (2016-2017) about Swedish teacher education. . Länk [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2018). When The Convention of The Rights of the Child is Not Enough : Civil Disobedience from a Research Perspective. . [Mer information]
Francia, G. (2018). Intertextuality in the analysis of the right of equity in Education in Sweden. . S. 57-. [Mer information]
Edling, S., Biffi, E., Francia, G. & Montà, C. (2018). Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy. . [Mer information]
Francia, G., Edling, S. & Sund, L. (2018). What does research tell us on the interrelation between justice, sustainability and teacher education?. . [Mer information]
Edling, S. (2017). Embodied dimensions of racism – as a means of understanding racism in teacher education. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2017). Student Teachers Understanding of Democracy and Education. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2017). Public or private governance of school violence : a leadership perspective. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2017). Publicor private governance of School violence: A leadership perspective. . [Mer information]
Edling, S. (2017). Ethics of dissensus: One approach to handle plurality in education. . [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2016). Exploring the notion of critical thinking in relation to teacher educator’s professional judgment within Teacher Education in Sweden and the Republic of Ireland. . [Mer information]
Edling, S. (2016). Understanding the declining health of teacher educators through the grid of Dewey’s ‘educational environment': Reviving an old concept to grapple with current phenomenon at teacher education institutions <em></em>. . [Mer information]
Edling, S., Francia, G., Luzón, A. & Parker-Jenkins, M. (2016). ¿Existe una política educativa de apoyo a los derechos de los menores refugiados? Reflexiones desde Suecia, República de Irlanda y España. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2016). Private or public good? : Exploring violent acts at a boarding school in Sweden from a children’s right perspective. . [Mer information]
Edling, S., Jenkins-Parker, M. & Francia, G. (2016). Education of the Other : education policies targeted to Muslim refugees children in UK and Sweden. . [Mer information]
Francia, G., Parker-Jenkins, M. & Edling, S. (2016). Developing education policy to support the rights of refugee Children to Education : Reflections from Sweden and the Republic of Ireland. . [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2015). (Re)positioning the Democratic (Ethical) Identity of the Teacher Educator within Global Policy Discourses of Compliance. . Länk [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting social justice in Swedish Teacher Education. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Teacher Professionality and Sensing : Engaging in Dialogue About Professionality and Ethics Without a Foundation. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2015). Can school leaders make a difference in the protection of children’s rights against violence? <em></em> : A Critical Discourse Analysis of Different leadership strategies at boarding school in Sweden. . [Mer information]
Edling, S. (2014). Between curriculum complexity and stereotypes : Exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence. . Länk [Mer information]
Edling, S. (2014). Time matters! : Ethical conceptualizations of time in relation to violence within education. . Länk [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmies, G. (2014). Approaching Teacher Educators' Democratic Professionalism. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2014). Moral education and the desire to counteract violence : A theoretical discussion about moral reasoning and teacher professionality. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2014). Methodological and Ethical Implications in Studying the Child's Perspective. . [Mer information]
Edling, S., Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Demokratiperspektiver i svensk lærarutdanning : Tre om svensk lærarutdanning. Demokrati og lærerbevissthet : konferanserapport. Oslo: Universitetet i Oslo. Institutt for laererutdanning og skoleforskning. S. 81-95. Länk [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2013). Student teachers need more than evidence : Arguments for the place of theory in the Teacher Education curriculum. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2013). How are EU-policies regarding social inclusion of Roma populations adapted in national governments? : Comparing Spanish and Swedish policies for Roma education. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2013). A Child Perspective in the Study of Bullying in Swedish Boarding Elite’s Schools. . [Mer information]
Jenkins-Parker, M., Edling, S. & Francia, G. (2013). Responding to the educational needs of Muslim children in a non-Islamic state : a UK-Sweden comparative study. . [Mer information]
Edling, S., Frelin, A. & Hjälmeskog, K. (2011). Grappling with gender : Studying gender as educational content in teacher education. . [Mer information]
Francia, G. (2007). The Negotiation of the Right of the Child to Education in the Name of Religion. . [Mer information]

Rapporter

Riis, U. & Francia, G. (2013). Lärare, elever och spanska som modernt språk : Styrkor och svagheter - möjligheter och hot. Uppsala: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools. 166 s. [Mer information]
Francia, G. (2010). Utvärdering av försöksverksamheten för Collegeutbildning vid Örebro Universitet<em></em>. Uppsala: Uppsala universitet. [Mer information]

Övrigt

Francia, G. (2011). Alla barn får inte likvärdig utbildning i Sverige. Newsmill. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)