Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eleonor Kristoffersson

Forskarpresentation

Eleonor Kristoffersson

Gästprofessor

Forskningsämne: Juridik

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet, samt även gästprofessor på Högskolan i Gävle. Hon har en bred skatterättslig kompetens, och undervisar inom samtliga delar av skatterätten.

AKTUELL FORSKNING

Tyngdpunkterna i hennes forskning ligger på mervärdesskatt, skatteprocess och skatteförfarande.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2022). Upphandlingsskatterätt – skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Svensk skattetidning (1), 28-40. [Mer information]
Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2021). Balanserade termiska nät och skatterna. Svensk skattetidning (6), 551-577. [Mer information]
Konobs, M. & Kristoffersson, E. (2021). Konsumtionsbeskattning i Syrien i svensk belysning. Svensk skattetidning (3), 259-268. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). Missbruk, skattebortfall och undantag från mervärdesskatteplikt vid unionsintern omsättning. Svensk skattetidning (3), 309-315. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). The national implementation of VAT Grouping in Sweden. Studi Tributari Europei, 10 (1), 117-123. 10.6092/issn.2036-3583/12397 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). Value Added Tax as a Legal Transplant. Intertax, 49 (2), 186-197. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2020). Plastpåseskatten. Svensk skattetidning (6-7), 394-402. [Mer information]
Karlsson, O., Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2019). Funktionsförsäljning och beskattning. Skattenytt : akademisk årsskrift, 45-147. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Persson, A. (2018). Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-34. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Skatteflykt – vad görs på momsområdet?. Skattenytt : akademisk årsskrift. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Skatterättsligt företrädaransvar i förändring. Insolvensrättslig tidskrift (2), 32-35. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar. Insolvensrättslig tidskrift (4), 68-79. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT. Nordic Theatre Studies, 5 (1), 29-40. 10.1515/ntaxj-2015-0011 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). Tillhandahållande av tjänster inom gränsöverskridande mervärdesskattegrupper : några reflektioner över EU-domstolens dom i C-7/13 Skandia America Corp.. Svensk skattetidning (1), 67-74. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Cross-border supplies and VAT groups : the Skandia America Corp judgment. World journal of VAT / GST law, 3 (3), 219-223. 10.5235/20488432.3.3.219 [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2014). The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles. World journal of VAT / GST law, 3 (1), 32-49. 10.5235/20488432.3.1.32 [Mer information]
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2013). OECD:s riktlinjer om mervärdesskatt på B2B-tillhandahållanden av tjänster och immateriella tillgångar : mot en lösning på problemet med dubbelbeskattning och oavsiktlig icke-beskattning på mervärdesskatteområdet?. Svensk skattetidning (10), 782-798. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden. World journal of VAT / GST law, 2 (3), 262-268. 10.5235/20488432.2.3.261 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). The supply of warranties provided in relation to a supply of goods is not VAT exempt, according to the Swedish Supreme Administrative Court. World journal of VAT / GST law, 1 (1), 121-123. 10.5235/WJOVL.1.1.121 [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2011). Skattesekretess i domstol. Skattenytt (4, bil. Akademisk årsskrift), 80-101. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Kristoffersson, E. (2020). Konferensrapport : Svenskkoreansk konferens i Örebro. Svensk skattetidning, 83-87. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Förfarandemissbruk och kravet av en skattefördel i ljuset av EU-domstolens dom i C-273/18 Kursu Zeme. Svensk skattetidning, 438-444. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Konferensrapport : 4<sup>th</sup> International Conference on Taxpayer Rights. Skattenytt (9). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Tax issues in the sharing economy. Skattenytt (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Digitaliseringen och en förändrad juristroll. Svensk Juristtidning, 519-520. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). EU VAT : Adjustment of Input VAT Case C-532/16 SEB bankas. Intertax, 46 (8-9), 728-731. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda. Skattenytt (3), 111-129. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. & Lindgren Zucchini, G. (2017). Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter. Svensk skattetidning (4), 242-255. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesbeskattning av tillhandahållanden av varor B2B enligt EU-kommissionens handlingsplan. Svensk skattetidning (3), 147-154. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesskatt vid idrotts­tävlingar och andra tävlingar. Svensk skattetidning (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura. Svensk skattetidning (3), 178-190. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Discjockeyframträdande : konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk. Skattenytt (11), 824-831. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Full deduction of input VAT where goods are sold for a price lower than the cost price. World journal of VAT / GST law, 5 (2), 121-125. 10.1080/20488432.2016.1215882 [Mer information]
Larsson, Y., Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826. [Mer information]
Hambre, A. & Kristoffersson, E. (2015). Offentlighet och sekretess på skatteområdet 2015. Svensk skattetidning (6-7), 550-569. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Urtz, C. (2015). Public oral hearing in tax procedure : Austria and Sweden in comparison. Svensk skattetidning (3), 237-260. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom. Svensk skattetidning (5), 494-509. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Analys : lagprövning inom ramen för förhandsbesked i beskattningsfrågor. Karnov analyser. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet : en replik. Skattenytt (3), 171-175. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog : Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 2014. Skattenytt (12), 953-961. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Lagprövning i Skatterättsnämnden : skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (11), 871-877. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Reducerad skattesats, följdändring och prövningstillstånd : några kommentarer med anledning av HFD:s domar och beslut i de så kallade Tryckerimomsmålen. Svensk skattetidning (3), 230-253. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (3), 140-146. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Skattenytt (9), 598-612. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). EU-rätten och dubbelbeskattning på mervärdesskatteområdet. Svensk skattetidning (5), 438-450. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Persson, A. (2012). Felaktiga inbetalningar till skattekonton. Svensk skattetidning (5), 494-505. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). Mervärdesskatt och omstruktureringar. Skattenytt (3), 120-126. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2011). Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen. Svensk skattetidning, 78 (10), 835-849. [Mer information]
Gulliksson, M. & Kristoffersson, E. (2011). Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg. Svensk skattetidning, 78 (3), 211-227. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Beskattning av ägarlägenheter. Svensk skattetidning (2), 168-176. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Direkt effekt och direktivkonform tolkning vid mervärdesbeskattning av ideell verksamhet - RÅ 2010 ref. 54. Svensk skattetidning, 77 (8), 784-793. [Mer information]
Valguarnera, F. & Kristoffersson, E. (2010). I spåren av den ekonomiska krisen : kommunala avgifter för skidspår. Svensk skattetidning (5), 557-563. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2010). Neue Entwicklungen im schwedischen Steuerrecht : nach der Wirtschaftskrise und unter Einfluss des Europarechts. Internationale Wirtschafts-Briefe (IWB) (23), 881-885. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Något om komparativ metod i skatterätten. Svensk skattetidning (3), 278-289. [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess : del 1. Svensk skattetidning, 77 (9), 809-820. [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess : del 2. Svensk skattetidning, 77 (10), 901-917. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2009). Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Svensk skattetidning (9), 960-967. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2009). Mål C-67/08; Margarete Block. Svensk skattetidning (10), 1088-1092. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Kristoffersson, E. (2016). TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor. Skattenytt (12), 881-885. [Mer information]

Böcker

Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2022). Skattesystemet Lärobok : Inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt, punktskatter, internationella frågor och förfarande. Iustus förlag. 210 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2022). Skattesystemet : Övningsbok. Uppsala: Iustus förlag. 263 s. [Mer information]
Andersson, D., Grylin, H. & Kristoffersson, E. (2021). Beskattning av fastigheter och bostadsrätter. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Qandeel, M. & Kristoffersson, E. (red.) (2021). Law and Sustainable Development : Swedish Perspectives. Uppsala: Iustus förlag. 241 s. [Mer information]
Melz, P. & Kristoffersson, E. (2021). Mervärdesskatt : En introduktion. Uppsala: Iustus förlag. 118 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2021). Skattelagboken 2021 : Med referenser till samtliga skatteförfattningar. Uppsala: Iustus förlag. 345 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2021). Skattesystemet lärobok : inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt, punktskatter, internationella frågor och förfarande. Iustus förlag. 206 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2021). Skattesystemet : Övningsbok. Uppsala: Iustus förlag. 268 s. [Mer information]
Kristoffersson, E., Rendahl, P. & Yoon, J. (2021). 유럽부가가치세법 : Textbook on EU VAT. 박영사. 470 s. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2020). Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik AB. 282 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2020). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2020. Uppsala: Iustus förlag. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strandberg, T. (red.) (2019). Ageing in a changing society : Interdisciplinary popular science contributions from the Newbreed research school. Örebro: Örebro University. 141 s. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Rendahl, P. (2019). Textbook on EU VAT. Uppsala: Iustus förlag. 193 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2019). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2019 : beslut om slutlig skatt 2020. Uppsala: Iustus förlag. [Mer information]
Melz, P. & Kristoffersson, E. (2018). Mervärdesskatt : En introduktion. Uppsala, Sweden: Iustus förlag. 112 s. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2018). Mervärdesskatt i teori och praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 268 s. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Nilsson, K. (red.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context : popular science presentations. Örebro: Örebro University. 127 s. Länk [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2018). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2018 : beslut om slutlig skatt 2019. Uppsala, Sweden: Iustus förlag. 280 s. [Mer information]
Nergelius, J. & Kristoffersson, E. (red.) (2017). Human Rights in Contemporary European Law. London: Hart Publishing Ltd. 229 s. (Swedish studies in European Law 6) [Mer information]
Persson, A. & Kristoffersson, E. (red.) (2017). Swedish perspectives on private law Europeanisation. Oxford: Hart. 196 s. (Swedish studies in European law 9) [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2017). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2017 : beslut om slutlig skatt 2018. Uppsala: Iustus förlag. 278 s. [Mer information]
Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. (red.) (2016). Festskrift till Björn Westberg. Iustus förlag. [Mer information]
Kleerup, J. & Kristoffersson, E. (2016). Kulturen och skatten. Stockholm: FAR Akademi. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E. & Öberg, J. (2016). Mervärdesskatt i teori och praktik. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Rendahl, P. (2016). Textbook on EU VAT. Uppsala: Iustus förlag. 188 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2016). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 2017. Uppsala: Iustus förlag. 278 s. [Mer information]
Nergelius, J. & Kristoffersson, E. (red.) (2015). Human rights in contemporary European law. Oxford: Hart Publishing Ltd. 229 s. (Swedish Studies in European Law 6) [Mer information]
Melz, P. & Kristoffersson, E. (2015). Mervärdesskatt : en introduktion. Uppsala: Iustus förlag. 118 s. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2015). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016. Uppsala: Iustus förlag. 276 s. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E., Melz, P. & Öberg, J. (2014). Mervärdesskatt i teori och praktik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 247 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2014). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014, beslut om slutlig skatt 2015. Uppsala: Iustus förlag. 273 s. [Mer information]
Melz, P. & Kristoffersson, E. (2013). Mervärdesskatt : en introduktion. Uppsala: Iustus förlag. 98 s. [Mer information]
Kristoffersson, E., Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C. & Storck, A. (red.) (2013). Tax Secrecy and Tax Transparency : The Relevance of Confidentiality in Tax Law (Part 1 and 2). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group. 1215 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2013). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2013, beslut om slutlig skatt 2014. Uppsala: Iustus förlag. 275 s. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E., Melz, P. & Öberg, J. (2012). Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik AB. 239 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Moms i praktisk tillämpning : EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar. Malmö: Liber. 196 s. [Mer information]
Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson, E. (2012). Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : 2013 års taxering. Uppsala: Iustus förlag. 257 s. [Mer information]
Kleerup, J., Kristoffersson, E., Melz, P. & Öberg, J. (2010). Mervärdesskatt i teori och praktik. Norstedts Juridik AB. 252 s. [Mer information]
Lang, M., Melz, P. & Kristoffersson, E. (red.) (2009). Value added tax and direct taxation : similarities and differences. Amsterdam: IBFD. 1296 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Kristoffersson, E. (2022). Internationellt informationsutbyte på mervärdesskatteområdet utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Festskrift till Robert Påhlsson. Iustus förlag. S. 241-251. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). A Tax on Plastic Carrier Bags for Sustainable Development. Law and Sustainable Development : Swedish Perspectives. Iustus förlag. S. 137-152. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). Automated Decision-Making in Swedish Tax Law and the GDPR. WCLF Tax und IP Gesprächsband 2019 : Immaterielle Werte als zentrale Komponente internationaler Steuerstrategien. Springer. S. 9-21. 10.1007/978-3-658-32073-7_2 [Mer information]
Qandeel, M. & Kristoffersson, E. (2021). Introduction : Evolving Sustainable Development and the Swedish Approach. Law and Sustainable Development : Swedish Perspectives. Uppsala: Iustus förlag. S. 11-18. [Mer information]
Nergelius, J. & Kristoffersson, E. (2021). Sweden. EMU integration and member states' constitutions. Oxford: Hart Publishing Ltd. S. 671-683. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2020). Beskattning av pensioner vid flytt till Portugal. Rättsvetenskap - nu och i framtiden : En antologi från ämnet Rättsvetenskap. Örebro: Örebro University. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2020). Pensionen och skatten. Vänbok till Sverker Scheutz : Om rätt och att undervisa rätt. Uppsala: Iustus förlag. S. 369-377. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2020). Taxpayer Rights - Comparative Insights. The Swedish Korean Tax Conference 27th to 29th December 2019. Örebro: Örebro University. S. 27-33. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Mikelsen, A. (2020). VAT Grouping - A Norwegian and Swedish Perspective. VAT grouping &amp; cost-sharing: a critical and constructive perspective. København: Ex Tuto Publishing. S. 151-175. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Missbruk i EU-skatterätten - ett eller flera begrepp. Vänbok till Bertil Wiman. Stockholm: Norstedts Juridik AB. S. 175-186. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Protection for Whistleblowers in Relation to Taxes. Juridicum Anthology 2019. Örebro: Örebro University. S. 95-102. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Swedish Experience of Publicity : Thematic report. Tax transparency : EATLP Annual Congress Zürich. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 265-272. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Taxing the Sharing Economy : A Swedish and EU Perspective. WCLF Tax und IP : Gesprächsband 2017 : Immaterielle Werte ALS zentrale Komponente internationaler Steuerstrategien. Springer Gabler. S. 221-233. [Mer information]
Olsson, S., Blad, K. & Kristoffersson, E. (2018). Sweden. Corporate Tax Residence and Mobility : 2017 EATLP Congress Lódz 1 - 3 June 2017. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 573-590. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet : Några principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”. Festskrift till Christina Moëll. Lund: Juristförlaget, Lund. S. 181-194. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Indirekte Steuern. Europarecht : Jahrbuch 2017. Wien: NWV Verlag GmbH. S. 273-287. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2017). Schweden. Steuern in Europa, Amerika und Asien. NWB Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). The Right to Deduct VAT for Mixed Activities : A Swedish-Austrian Comparison. Momsloven 50 år : Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov. København: Ex Tuto Publishing. S. 307-320. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Unjust enrichment in Swedish and EU Law. Swedish perspectives on private law europeanisation. London: Bloomsbury Academic. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. Europarecht : Jahrbuch 2016. Wien: NWV Verlag GmbH. S. 245-261. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Indirekte Steuern. Europarecht : Jahrbuch 2015. Wien: NWV Verlag GmbH. S. 325-345. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Komparativa studier avseende EU-harmoniserad mervärdesskatterätt. Festskrift till Björn Westberg. Iustus förlag. S. 97-108. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling. Sveriges skatter 1945 till 2015 : jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år. Stockholm: Jure. S. 79-89. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). The Future of the Swedish Tax Sanction System after Ne Bis in Idem. Human Rights in Contemporary European Law. Oxford: Hart Publishing Ltd. S. 211-223. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2015). The practical protection of taxpayer’s fundamental rights : Sweden. The practical protection of taxpayer’s fundamental rights. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 741-760. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Indirekte Steuern. Europarecht : Jahrbuch 2014. Wien: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag. S. 345-361. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2014). Länderteil Schweden. Steuern in Europa, Amerika und Asien. Neue Wirtschaftsbriefe (NWB Verlag). S. 1-62. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). The Swedish Sales Law. Emptio-Venditio : Europäische Studien zur Geschichte des Kaufvertrags. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group. S. 303-310. 10.3726/978-3-653-04694-6 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Unlawful and abusive transactions and the right to deduct input VAT. ECJ - recent developments in value added tax : the evolution of European VAT jurisprudence and its role in the EU common VAT system. Wien: Linde Verlag. S. 325-337. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Efter ne bis in idem. Festskrift till Josef Zila. Uppsala: Iustus förlag. S. 97-106. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Pistone, P. (2013). General Report. Tax secrecy and tax transparency : the relevance of confidentiality in tax law. Wien: Peter Lang Publishing Group. S. 1-34. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Indirekte steuern. Jahrbuch Europarecht 2013. Wien: NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag. S. 383-396. [Mer information]
Kristoffersson, E., Persson, A., Nergelius, J., Hambre, A., Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. Tax Secrecy and Tax Transparency : The Relevance of Confidentiality in Tax Law. Wien: Peter Lang Publishing Group. S. 1079-1110. [Mer information]
Westberg, B. & Kristoffersson, E. (2012). Deductions in EU VAT law. The future of indirect taxation : recent trends in VAT and GST systems around the world. Wolters Kluwer. S. 639-650. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2012). Schweden. Steuern in Europa, Amerika und Asien. Neue Wirtschaftsbriefe (NWB Verlag). S. 65-. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). The scale of the Swedish tax system concerning children. The sovereignty of children in law. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. S. 300-311. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2011). ROT- och RUT-avdrag - skatteincitament i lågkonjunktur : en analys utifrån EU:s statsstödsregler. Rätten i den ekonomiska krisen. Uppsala: Iustus förlag. S. 145-162. [Mer information]

Konferensbidrag

Kristoffersson, E. & Ondrasek Olofsson, L. (2020). Observatory of the Protection of Taxpayers' Rights : National Report of Sweden. : International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). How to Tax The Sharing Economy. Proceedings of the GSRD INTERNATIONAL CONFERENCE: World research library. S. 30-35. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Ondrasek Olofsson, L. (2019). Observatory for the protection of taxpayers’ rights : National report Sweden 2019. . [Mer information]
Westberg, B., Kristoffersson, E. & Trenta, C. (2019). Public finance and tax measures for the cultural heritage, Questionnaire, Sweden. . [Mer information]
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2019). The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Observatory for the protection of taxpayers' rights : National report of Sweden. Observatory on the protection of taxpayers' rights: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Leidhammar, B. (2016). New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view. New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect : Annual Congress Istanbul 2014. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). S. 515-530. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). Head office : branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective. . [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). Tax crime and sanctions. . [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Death as a taxable event : Branch report, Sweden. Death as a taxable event and its international ramifications : general report. Hague, Netherlands: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. S. 727-746. [Mer information]

Rapporter

Andrén, D., Kristoffersson, E. & Kellgren, J. (2020). Designing and Negotiating Agreements in a Digitalized Era – a qualitative analysis. Örebro: Örebro University School of Business. 24 s. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Deduction of Input VAT : Comparative Studies in Tax Law. Örebro: Örebro University. 103 s. Länk [Mer information]

Recensioner

Kristoffersson, E. (2017). Book review: Frederik Boulogne, Shortcomings in the EU Merger Directive. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2016. 432 pages. ISBN: 9789041167132. EUR 165. Kluwer Law International. Common market law review. Kluwer Law International. S. 962-964. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag. Nordic Tax Journal. S. 141-144. 10.1515/ntaxj-2014-0009 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Allmännytta som norm i svensk skatterätt : om inkomstskattefrihet för ideella föreningar [av Nick Dimitrievski]. Iustus förlag. Skattenytt. Iustus förlag. S. 744-754. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)