Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eleonor Kristoffersson

Forskarpresentation

Eleonor Kristoffersson

Gästprofessor

Forskningsämne: Juridik

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet, samt även gästprofessor på Högskolan i Gävle. Hon har en bred skatterättslig kompetens, och undervisar inom samtliga delar av skatterätten.

AKTUELL FORSKNING

Tyngdpunkterna i hennes forskning ligger på mervärdesskatt, skatteprocess och skatteförfarande.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2022). Upphandlingsskatterätt – skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Svensk skattetidning (1), 28-40. [Mer information]
Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2021). Balanserade termiska nät och skatterna. Svensk skattetidning (6), 551-577. [Mer information]
Konobs, M. & Kristoffersson, E. (2021). Konsumtionsbeskattning i Syrien i svensk belysning. Svensk skattetidning (3), 259-268. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). Missbruk, skattebortfall och undantag från mervärdesskatteplikt vid unionsintern omsättning. Svensk skattetidning (3), 309-315. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). The national implementation of VAT Grouping in Sweden. Studi Tributari Europei, 10 (1), 117-123. 10.6092/issn.2036-3583/12397 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2021). Value Added Tax as a Legal Transplant. Intertax, 49 (2), 186-197. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2020). Plastpåseskatten. Svensk skattetidning (6-7), 394-402. [Mer information]
Karlsson, O., Kellgren, J. & Kristoffersson, E. (2019). Funktionsförsäljning och beskattning. Skattenytt : akademisk årsskrift, 45-147. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Persson, A. (2018). Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-34. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Skatteflykt – vad görs på momsområdet?. Skattenytt : akademisk årsskrift. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Skatterättsligt företrädaransvar i förändring. Insolvensrättslig tidskrift (2), 32-35. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar. Insolvensrättslig tidskrift (4), 68-79. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT. Nordic Theatre Studies, 5 (1), 29-40. 10.1515/ntaxj-2015-0011 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). Tillhandahållande av tjänster inom gränsöverskridande mervärdesskattegrupper : några reflektioner över EU-domstolens dom i C-7/13 Skandia America Corp.. Svensk skattetidning (1), 67-74. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Cross-border supplies and VAT groups : the Skandia America Corp judgment. World journal of VAT / GST law, 3 (3), 219-223. 10.5235/20488432.3.3.219 [Mer information]
Hiort af Ornäs Leijon, L. & Kristoffersson, E. (2014). The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles. World journal of VAT / GST law, 3 (1), 32-49. 10.5235/20488432.3.1.32 [Mer information]
Kristoffersson, E. & Hiort af Ornäs Leijon, L. (2013). OECD:s riktlinjer om mervärdesskatt på B2B-tillhandahållanden av tjänster och immateriella tillgångar : mot en lösning på problemet med dubbelbeskattning och oavsiktlig icke-beskattning på mervärdesskatteområdet?. Svensk skattetidning (10), 782-798. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden. World journal of VAT / GST law, 2 (3), 262-268. 10.5235/20488432.2.3.261 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). The supply of warranties provided in relation to a supply of goods is not VAT exempt, according to the Swedish Supreme Administrative Court. World journal of VAT / GST law, 1 (1), 121-123. 10.5235/WJOVL.1.1.121 [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2011). Skattesekretess i domstol. Skattenytt (4, bil. Akademisk årsskrift), 80-101. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Kristoffersson, E. (2020). Konferensrapport : Svenskkoreansk konferens i Örebro. Svensk skattetidning, 83-87. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Förfarandemissbruk och kravet av en skattefördel i ljuset av EU-domstolens dom i C-273/18 Kursu Zeme. Svensk skattetidning, 438-444. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Konferensrapport : 4<sup>th</sup> International Conference on Taxpayer Rights. Skattenytt (9). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2019). Tax issues in the sharing economy. Skattenytt (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). Digitaliseringen och en förändrad juristroll. Svensk Juristtidning, 519-520. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2018). EU VAT : Adjustment of Input VAT Case C-532/16 SEB bankas. Intertax, 46 (8-9), 728-731. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda. Skattenytt (3), 111-129. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. & Lindgren Zucchini, G. (2017). Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter. Svensk skattetidning (4), 242-255. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesbeskattning av tillhandahållanden av varor B2B enligt EU-kommissionens handlingsplan. Svensk skattetidning (3), 147-154. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2017). Mervärdesskatt vid idrotts­tävlingar och andra tävlingar. Svensk skattetidning (10). [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura. Svensk skattetidning (3), 178-190. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Discjockeyframträdande : konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk. Skattenytt (11), 824-831. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2016). Full deduction of input VAT where goods are sold for a price lower than the cost price. World journal of VAT / GST law, 5 (2), 121-125. 10.1080/20488432.2016.1215882 [Mer information]
Larsson, Y., Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826. [Mer information]
Hambre, A. & Kristoffersson, E. (2015). Offentlighet och sekretess på skatteområdet 2015. Svensk skattetidning (6-7), 550-569. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Urtz, C. (2015). Public oral hearing in tax procedure : Austria and Sweden in comparison. Svensk skattetidning (3), 237-260. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2015). Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom. Svensk skattetidning (5), 494-509. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Analys : lagprövning inom ramen för förhandsbesked i beskattningsfrågor. Karnov analyser. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet : en replik. Skattenytt (3), 171-175. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog : Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 2014. Skattenytt (12), 953-961. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Lagprövning i Skatterättsnämnden : skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (11), 871-877. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Reducerad skattesats, följdändring och prövningstillstånd : några kommentarer med anledning av HFD:s domar och beslut i de så kallade Tryckerimomsmålen. Svensk skattetidning (3), 230-253. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattenytt (3), 140-146. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2013). Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Skattenytt (9), 598-612. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). EU-rätten och dubbelbeskattning på mervärdesskatteområdet. Svensk skattetidning (5), 438-450. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Persson, A. (2012). Felaktiga inbetalningar till skattekonton. Svensk skattetidning (5), 494-505. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2012). Mervärdesskatt och omstruktureringar. Skattenytt (3), 120-126. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2011). Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen. Svensk skattetidning, 78 (10), 835-849. [Mer information]
Gulliksson, M. & Kristoffersson, E. (2011). Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg. Svensk skattetidning, 78 (3), 211-227. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Beskattning av ägarlägenheter. Svensk skattetidning (2), 168-176. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Direkt effekt och direktivkonform tolkning vid mervärdesbeskattning av ideell verksamhet - RÅ 2010 ref. 54. Svensk skattetidning, 77 (8), 784-793. [Mer information]
Valguarnera, F. & Kristoffersson, E. (2010). I spåren av den ekonomiska krisen : kommunala avgifter för skidspår. Svensk skattetidning (5), 557-563. [Mer information]
Kristoffersson, E. & Strömberg, D. (2010). Neue Entwicklungen im schwedischen Steuerrecht : nach der Wirtschaftskrise und unter Einfluss des Europarechts. Internationale Wirtschafts-Briefe (IWB) (23), 881-885. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Något om komparativ metod i skatterätten. Svensk skattetidning (3), 278-289. [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess : del 1. Svensk skattetidning, 77 (9), 809-820. [Mer information]
Ekroth, J. & Kristoffersson, E. (2010). Skattesekretess : del 2. Svensk skattetidning, 77 (10), 901-917. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2009). Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Svensk skattetidning (9), 960-967. [Mer information]
Kristoffersson, E. (2009). Mål C-67/08; Margarete Block. Svensk skattetidning (10), 1088-1092. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Kristoffersson, E. (2016). TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor. Skattenytt (12), 881-885. [Mer information]

Recensioner

Kristoffersson, E. (2017). Book review: Frederik Boulogne, Shortcomings in the EU Merger Directive. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2016. 432 pages. ISBN: 9789041167132. EUR 165. Kluwer Law International. Common market law review. Kluwer Law International. S. 962-964. Länk [Mer information]
Kristoffersson, E. (2014). Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag. Nordic Tax Journal. S. 141-144. 10.1515/ntaxj-2014-0009 [Mer information]
Kristoffersson, E. (2010). Allmännytta som norm i svensk skatterätt : om inkomstskattefrihet för ideella föreningar [av Nick Dimitrievski]. Iustus förlag. Skattenytt. Iustus förlag. S. 744-754. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)