Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Forskarpresentation

Karin Lövgren

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

E-post: karin.lovgren@hig.se
Telefon: 070-453 65 81 (kontaktas säkrast per e-post)

Jag är universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap, med en doktorsexamen från Linköpings universitet. Min forskning är inriktad på hur åldrande representeras i medier och populärkultur. Jag har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

AKTUELL FORSKNING

  • Jag avslutar för närvarande ett internationellt forskningsprojekt om män och åldrande. I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer.
  • Europas befolkning blir allt äldre och åldrandet blir ett allt vanligare tema i representationer.
  • I forskningsprojektet ”MASCAGE: Att beköna ålder – representationer av manlighet och åldrande i europeisk litteratur och film” studeras hur manlighet och åldrande representeras i nutida film, litteratur och reklam, i olika europeiska kontexter. Projektet genomförs av forskarteam från sex olika länder: Sverige, Spanien, Irland, Estland, Österrike och Israel. Projektet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från en rad olika discipliner.
  • Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar att åldras. I fokusgruppsintervjuer får män över 65 år diskutera egna erfarenheter av åldrande och hur de tolkar och uppfattar framställningar av manligt åldrande.
  • Projektet presenteras genom böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också genom populärvetenskapliga presentationer och intervjuer.
  • Läs mer om projektet Mascage - Sverige


LÄS MER OM

Bilder av äldre i reklam

Min forskning är inriktad på frågor om ålder, åldrande och äldre, ofta med utgångspunkt i medier och framförallt populärkultur. Här är jag särskilt intresserad av bilder av äldre i reklam – både reklam som riktar sig till äldre som målgrupp och bilder av äldre i reklam som riktar sig till yngre målgrupper.

Samverkan

Jag arbetar med att tillgängliggöra min forskning för en bred allmänhet, skriver populärvetenskapliga artiklar, håller föredrag och medverkar i medier.

Tidigare forskning

Avhandlingen, Se lika ung ut som du känner dig. Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40 (2009) tar sitt avstamp i mötet mellan marknadens intresse för och marknadens motstånd mot att vända sig till dem den definierar som äldre. Studien bygger på ett omfattande empiriskt material, bestående av intervjuer med verksamma inom marknadsföring och reklam samt med personer som arbetar med veckopress. Den innehåller en ideologikritisk analys av det redaktionella materialet och annonserna i tidningar som Laura, M Magasin och Tara – såväl av text som av bild. Kvinnor i medelåldern har intervjuats om sin syn på äldre, åldrande, veckopress och reklam. Utifrån detta material undersöker författaren hur ålder görs – hur den tillskrivs mening, tonas ner, omförhandlas eller bortses ifrån. Olika kulturella föreställningar om ålder och åldrande undersöks. Tidningstexter och annonser uppmanar läsarna: Se lika ung ut som du känner dig. I avhandlingen undersöks hur denna retorik kan förstås och hur äldre kulturellt ges mening.

I garderoben

Mitt forskningsprojekt, I garderoben, var inriktat på kläder och åldrande. Undersökningen finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Med utgångspunkt i intervjuer kring vad äldre kvinnor har i sina garderober undersökte jag frågor om ålder, livsfas, och hur åldrande tillskrivs mening. Jag har presenterat denna tvärvetenskapliga kulturstudie i flera publikationer.

Tanten

Jag har varit redaktör för flera böcker, däribland en bok om hur föreställningar om ålder och genus är sammanflätade, och som tematiskt handlar om både flickor och tanter. Boken: Att konstruera en kvinna, kom ut 2016, på Nordic academic press. Jag är också en av redaktörerna för och medförfattare i en antologi om kvinnor och åldrande: “Tanten vem är hon?” utgiven på Borea bokförlag. Se vidare publikationsförteckningen som länkas här.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)